gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POLİSLERİN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMASINA DESTEK

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Cengiz Derdiman, polisin de subaylar gibi askerlikten muaf tutulması gerektiğini belirterek, "Polis, kırsalda genel kolluk olarak hizmet ifa eden jandarmayla aynı görevi yerine getirmektedir. Polisin muaf tutulmaması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır" dedi.

18 Aralık 2010 Cumartesi 14:28
Polislerin askerlikten muaf tutulmasına destek

Polislerin uzun süredir askerlikten muaf tutulması için yapılan çalışmalara Bursa'dan akademik destek geldi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Cengiz Derdiman, Polis Koleji'nden ya da liseden sonra girdiği Polis Akademisi'nden mezun olan genç komiser yardımcısı emniyet mensuplarının, uzun yıllar süren bir kariyer mesleği olan iç güvenlik hizmetlerini üstlenmek için emniyet teşkilatında göreve başladığını kaydetti.

Polislerin vatani görevini yapmak üzere mesleklerinden aylıksız izinli olarak askerliklerini yaptığını belirten Derdiman, polislik hizmetlerinin güvenlik üzerine olduğuna dikkat çekerek, "Polis, kırsalda genel kolluk olarak hizmet yapan jandarmayla aynı görevi yerine getiriyor. Bu noktadan bakıldığında, jandarmanın Harp Okulu'ndan mezun olmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisap etmiş bir subayı, subaylık devresinde bir askerlik süresi kadar er veya asteğmen olarak askerlik yapmadan sürekli subay olarak görevde kalıyor. Polisin de kendi kariyerini bırakarak fiili asker sınıfında er veya asteğmen rütbesinde askerlik yapması, Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle çelişmektedir. Çünkü Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik, hiçbir sınıfa ve zümreye imtiyaz tanınmamasını gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin müstakar kararlarında eşitliğin, benzer durum veya olaylara aynı kuralların uygulanması anlamına geleceği belirtilmektedir. 1111 sayılı kanunun 1. maddesine göre de, 'Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur.' Subay ve astsubayların kendi içinde zaten askerlik yapmış sayıldığı gerekçesiyle buna karşı çıkılmak istense de bu karşı çıkış, eşitlik ilkesini ihlal iddiamızı çürütemez. Tüm güvenlik hizmetinin diğer bir mütemmim cüz'ü (tamamlayan parçası) olan dışa dönük güvenlik hizmetlerini de şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri yerine getirmektedir. İşte polisin asker gibi, güvenlik hizmetlerini yerine getirmiş olması da polisi askerlikten muaf tutmak için gereken sebeplerden biridir" diye konuştu.

"POLİSLERİN GÖREVİNDEN AYRILMASI VERİMİNİ AZALTIR"

Polisin askerlik hizmeti süresince görevinden ayrılmasının kamu hizmetindeki verimliliğini azaltacağını vurgulayan Derdiman, "Polis hizmetleri, belli kurallarla işleyen rutin hizmetler değildir. Polis ve jandarmanın, iç güvenlik hizmetlerini yerine getirmeleri sırasında suçla ne zaman karşılaşacakları konusunda devamlı aynı şekilde işleyen belli bir kural yoktur. Polisin, görevinde tecrübesini de artırmaya çalıştığı mesleğinden bir süre ayrılması, daha iyi bir kamu hizmeti sağlayıcı değil, muhtemelen verimi engelleyici olacaktır. Bunu, geniş perspektifte Anayasa'daki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırmak da zor. Kanunlara göre yükümlülük şartları doğanlar askere alınmaktadırlar. Askere giden polisler ya da diğer kamu görevlileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesi hükmünce 'aylıksız izinli' sayılmaktadır. Bu durumda askere gidecek polis, belki de evinin kirasını ödeyemeyecek duruma düşmekte, evliyse eşini ve çocuklarını nereye bırakacağı, onların neyle geçineceği konusunda sıkıntıya düşmektedir. Anayasa'mızın 72. maddesine göre, 'Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetler de veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. Devlet hayatıyla ilgili olup da kanunla öngörülecek olan her hizmet vatan hizmeti kabul edilebilir. Yani kanun koyucu, kamu yararına uygun olmak ve vatan hizmetini yerine getirmek sebebiyle neyin vatan hizmeti olduğuna karar verebilir" şeklinde konuştu.

Polisin askerlikten muaf tutulmayıp aynı görevi yapan jandarmanın tutulmasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Derdiman, "Güvenlik hizmetleri bir bütündür. Polisin de güvenlik hizmetlerinin tamamlayıcı bir parçasını ifa etmesi sebebiyle, ayrıca askerlik yapması, kanaatimizce adil ve hakkaniyetle mücehhez devlet anlayışına aykırıdır. Polislerin askerlik hizmetlerinden muaf tutulabilmeleri bir kanun hükmüyle olabilir. Bu kanunda, polisin askerlikten muaf olduğu ve kendi görevinin vatan hizmeti addolunduğu özellikle belirtilmelidir. Diğer bir kısım hizmetlerin de kamu yararı amacıyla çelişmedikten sonra aynı usulle vatan hizmeti sayılmasında bir engel yoktur" ifadelerini kullandı.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET