gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ROTASYON GENELGESİNE AÇILAN DAVA DA SON DURUM

Türkeğitimsen’in rotasyon uygulaması için yayınlanan genelgeye açtığı dava da son durum

23 Aralık 2010 Perşembe 02:17
Rotasyon Genelgesine Açılan Dava da Son Durum

Türkeğitimsen’in 23.07.2010 tarihinde , 23/06/2010 tarih ve 1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü işleminin “A-Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1., 4., 6., 7., 8., 9. maddeleri ile “B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı bölümünün 1., 2., 4. ve 5. maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a açmış olduğu dava, Danıştay 2. dairesin de 2010/4160 esas nolu dosya da görüşülmekteydi.

Kamudahaber sitesinde“Türkeğitimsen Rotasyon Davasında Yürüteyi Durduramadı” başlığı ile verilen habere yapılan yorumlara baktığımız zaman ziyaretçilerimizin bir çoğunun bu davayı sendikanın yönetmeliğin 22 / 3 maddesinde ki bilgisayar kurasına açılan dava ve yürütmeyi durdurma isteğine Danıştay tarafından verilen Red kararı ile karıştırdıkları görülmektedir.

Bu habere konu olan dava Danıştay 2. dairesinde 2010/4160 esas yıl-no ile görüşülen , Türkeğitimsen’in Genelgeye açmış olduğu davadır.

Bu dava da karar tahminen 20.12.2010 tarihinde çıkmış ve yürütmeyi durdurma isteği Danıştay tarafından red edilmiştir. Karar taraflara tebliğ edilmiştir.

Türkeğitimsen bu karar kendisine ulaştığında mutlaka bir açıklama yapacaktır ve tahminen üst mahkemeye itiraz da bulunacaktır.

Burada Türkeğitimsen’in daha önce yönetmelik maddesi 22/3 açmış olduğu dava , Danıştay 2. dairesinde 2009/ 5144 esas no ile görüşülmekte olup bu dava ile alakası yoktur.
Türkeğitimsen’in Yönetmeliğe açtığı dava da YD isteğine verilen RED kararı için TIKLAYINIZ


Türkeğitimsen’in Genelgeye açmış olduğu dava dilekçesi ve davanın son durumu;

Dairesi İKİNCİ DAİRE
Davacılar TÜRK EĞİTİM-SEN
Davalılar MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
Genel Evrak Yıl - No 2010-110080
Esas Yıl - No 2010-4160
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu NAKİL-YER DEĞİŞTİRME

İstem YOK
İstem Sonucu -
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu RET
YD İtiraz ile ilgili İstem YOK

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI : Türk Eğitim-Sen
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av. Dilek ZENGİN-Av. Hilal Kezban DÜZGÜN KILIÇ
Av. Hatice AYTEKİN- Av. Emrah AYTEKİN
Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA


DAVALI : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA

T.KONUSU : 23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü işleminin “A-Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1., 4., 6., 7., 8., 9. maddeleri ile “B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı bölümünün 1., 2., 4. ve 5. maddelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.
ÖĞRENME TARİHİ : 23.06.2010

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil sendikanın, üyelerinin mağduriyetinden dolayı iptalinde hukuki menfaatinin bulunduğu dava konusu edilen idari işlemin iptali hakkaniyet gereğidir. Şöyle ki;

MEB eğitim kurumu yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin hükümler, 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Bu Yönetmeliğin “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinde;
“Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler şunlardır;
a) Atamalarda kariyer ve liyakat esas alınır,
b) Atamalarda norm kadro esasları göz önünde bulundurulur,
c) Atamalarda puan üstünlüğü dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Yönetmelikte, eğitim kurumu yöneticiliklerine atamalarda kariyer ve liyakat ilkelerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, zorunlu yer değişikliğinin uygulanmasına yönelik hükümler içeren 23/06/2010 tarihli yazıda, Yönetmeliğin 22. maddesinden hareketle, tercihlerine atanamayanların bilgisayar kurası ile atanacakları hükmüne yer verilmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan “bilgisayar kurası” ibaresine karşı müvekkil Türk Eğitim Sen tarafından Danıştay’da açılan dava halen devam etmektedir. Yönetmelikte yer alan bilgisayar kurası ibaresi, temel ilkelerine aykırı olduğundan, Yönetmelik hükümleri kendi içinde çelişmektedir. Bu bağlamda, 23.06.2010 tarihli yazı, öncelikle Yönetmelik’te kariyer ve liyakat ilkelerinin esas alınacağı açıkça belirtilmesine karşılık, bilgisayar kurası gibi subjektif bir usulün uygulanması yönünde düzenleme içermesinden dolayı kariyer ve liyakat ilkelerine aykırılık taşımaktadır.

Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi;
“(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.
(2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.
(3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır.
(4) “Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.” Şeklindedir.

GEÇİCİ MADDE 1

– “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”
“Yürürlük” başlıklı 35. maddesi; “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
Hükümlerini içermektedir.

23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü yazısının dava konusu edilen maddeleri Yönetmeliğe aykırı olacak biçimde düzenlenmiştir.
Bu işlemin “Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün;
1. maddesinde yer alan “01/07/2010 tarihi esas alınarak bulunduğu eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlamış olan eğitim kurumu müdürleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olacaklardır.” İbaresinin iptali gerekmektedir.
Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasında, bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayan eğitim kurumu müdürlerinin görev yerlerinin, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle değiştirileceği düzenlenmiştir. Ancak, bu 5 yıllık sürenin ne şekilde hesaplanacağı konusunda herhangi bir ibare mevcut değildir.
Davalı idare, bahsi geçen işlem ile 01.07.2010 tarihi itibarıyla bulundukları kurumda 5 yılı tamamlamış eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olacağını düzenleyerek, Yönetmelik hükmünü yanlış yorumlamıştır.

Yönetmeliğin 35. maddesi uyarınca; Yönetmelik hükümleri, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmektedir. Bu Yönetmelik, 13/08/2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple, 5 yıllık sürenin de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak hesaplanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13.08.2009 tarihinden itibaren 5 yılı dolduranların zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması gerekmekte iken, bu sürenin yanlış hesaplanması sebebiyle çok sayıda eğitim kurumu müdürünün mağduriyeti sözkonusu olmaktadır.

Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde ise, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanların bu görevlerine devam edecekleri, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenlerin bu Yönetmelik hükümlerine tabi olacakları düzenlenmiştir. Buna karşılık, isteğe bağlı yer değişikliklerine yönelik hükümler de mağduriyetlerine sebep olacak biçimde rotasyona tabi müdürlere uygulanmaktadır. Halbuki rotasyon isteğe bağlı bir tayin olmayıp, Yönetmeliğin 22. maddesi gereği re’sen yapılan bir işlemdir. Hal böyle iken rotasyona tabi müdürlerin isteğe bağlı atama kapsamında değerlendirilmesi, kazanılmış haklarının gaspı anlamını taşımaktadır. Geçici 1. madde ile davalı idarenin rotasyon uygulaması, kendi içinde çelişkiler taşımaktadır.
Dava konusu işlemin 2. maddesinde yer alan “Zorunlu yer değiştirmeler il içinde yapılacaktır.” İbaresinin uygulanması, kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı olarak haksızlığa yol açmaktadır. Şöyle ki; senelerce il merkezinde görev yapmış bir müdür, bu hükümde yer alan “il içinde” ibaresi nedeniyle bilgisayar kurası sonucu, isteği dışında aynı ilin ücra bir ilçesine atanmak durumunda kalacaktır. Bu durum ise kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca, yer değişikliğinin uygulanmasında bir geçiş süreci öngörülmediğinden, eş durumu, çocukların eğitimi, ikametgâh değişikliği vb. nedenlerle aile bütünlüğünün bozulması gündeme gelecektir.

Kazanılmış haklara saygı ilkesi, bireylerin hukuk güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması, kazanılmış haklara saygı duyulmasını gerektirmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi ise, kişilerin gelecekle ilgili plan, düşünce ve kararlarında mevcut hukuk kurallarına güvenerek hareket etmelerinin hukuken korunması gereğini ifade eder. Devletin, vatandaşların mevcut kanunlara olan güvenine saygılı davranması, bu güvenlerini boşa çıkaracak uygulamalardan kaçınması gerekir. Bu durum hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu kadar Anayasanın 5. maddesiyle devlete yüklenen, vatandaşların refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlama, maddi ve manevi varlıklarını geliştirmek için gerekli ortamı hazırlama ödevinin de bir sonucudur.
Davalı idare, norm düzenlerken kullanacağı takdir yetkisini bahsi geçen ilkeleri göz ardı etmeksizin kullanmak durumundadır.
4. maddesinde yer alan “Yönetici olarak atanacaklarda aranan genel ve özel şartlar ilgi (a) Yönetmelikte yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 7´nci ve 8´inci maddelerinde yeniden düzenlenmiştir. Hangi eğitim kurumlarına hangi alan öğretmenlerinin yönetici olabilecekleri 8´inci maddede münhasıran belirlenmiştir. Zorunlu yer değiştirmelerde bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. maddesinde yer alan “Zorunlu yer değiştirme kapsamında yapılacak atamalarda adaylar, ilgi (a) Yönetmeliğin 8´inci maddesi kapsamında atanmak istedikleri eğitim kurumunda alanı itibariyle norm kadro bulunup bulunmadığı ya da bölümünün/alanının olup olmadığına bakılmaksızın bu tür eğitim kurumlarının programlarında alanının olması halinde atanabileceklerdir.

Örneğin; bir endüstri meslek lisesinde görev yapan atamaya esas alanı motorlu araçlar teknolojisi olan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olan bir eğitim kurumu müdürü bu tür eğitim kurumlarının programlarında motorlu araçlar teknolojisi alanının olması nedeniyle atanmak istediği endüstri meslek lisesinde bu alanının olup olmadığına ya da bu alanda norm kadro olup olmadığına bakılmaksızın endüstri meslek liselerine atanabilecektir.”
8. maddesinde yer alan “Bilindiği gibi, İlgi (a) Yönetmeliğin Geçici I nci maddesine göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki düzenlemelere göre eğitim kurumu müdürlüğüne atananlardan Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile aranan özel şartlan taşımayanların bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne atanmalarında bu Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklarından, zorunlu yer değiştirmelerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir.
Örneğin:
a)(A) tipi bir meslek lisesinde görev yapan ve atamaya esas alanı edebiyat olan bir müdürün ataması meslek liselerine yapılamayacağından, zorunlu yer değiştirme kapsamında durumuna uygun diğer eğitim kurumlarına atanacaktır.
b)(A) tipi bir Fen lisesinde görev yapan ancak bu eğitim kurumuna ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanmamış olan bir müdürün ataması fen liselerine yapılamayacağından, zorunlu yer değiştirme kapsamında durumuna uygun diğer eğitim kurumlarına atanacaktır.”

9.maddesinde yer alan “İlgi (a) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ´ Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlan taşıyan aday bulunamaması durumunda bu fıkralarda sayılan eğitim kurumlarına diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir,.. hükmü zorunlu yer değiştirme kapsamında yapılacak atamalarda uygulanmayacaktır”
Hükümlerinin iptali hak ve adalet gereğidir.
Bu düzenlemeler nedeniyle, zorunlu yer değişikliklerinde Yönetmeliğin 7. ve 8. maddesi hükümlerinin uygulanması halinde, kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkeleri çiğnenmiş olacaktır. Şöyle ki; Anadolu Liselerinde, Endüstri Meslek Liselerinde yıllardır müdürlük yapan bir yönetici, bu uygulama sebebiyle kazanılmış hakkını kaybedecektir. Daha önceki yıllarda yürürlükte olan Yönetmeliklere göre motor bölümü olmayan bir teknik okulda müdürlük yapan bir yöneticiden, dayatmacı bir zihniyetle, rotasyon kapsamında sadece motor bölümü olan bir okula yer değiştirme yapması istenmektedir. Oysa ki rotasyon uygulaması isteğe bağlı bir atama değildir. Yönetmeliğin 22. maddesine göre bulunduğu yerde 5 yılını dolduran tüm müdürlere yönelik bir uygulamadır.
Bu takdirde, zorunlu olarak, istekleri dışında yer değiştirecek olan sözkonusu müdürlere, Yönetmeliğin 7. ve 8. maddeleri uygulanarak kazanılmış hakları gasp edilmektedir. Re’sen yapılan bir uygulama olan rotasyon ile isteğe bağlı yer değişikliği birbirine karıştırılmıştır. Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin bu şekilde uygulanması halinde binlerce okul müdürü mağdur edilecek ve puanlarına uygun yerleşebilecekleri bir okul yerine, daha düşük puanlı okullara gitmek zorunda kalacaklardır.
Dava konusu işlemin “B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında

Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı bölümünün;
1. maddesinde yer alan “Görev yaptıkları eğitim kurumlarının adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yeni kararname tarihi değil, bu eğitim kurumuna ilk defa müdür olarak atandıkları tarih esas alınacaktır.”
2. maddesinde yer alan “Dönüşme ya da birleşme yoluyla oluşan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma sürelerinin hesaplanmasında dönüşme ya da birleşme öncesindeki süreler de dikkate alınacaktır.”
4. maddesinde yer alan “Eğitim Kurumu müdürü iken geçici olarak bir başka eğilim kurumunda görevlendirilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık süresi kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu esas alınarak bu eğitim kurumuna müdür olarak ilk başladığı tarih itibariyle hesaplanacaktır.

Örneğin; (A) tipi bir genel lisede müdür olarak görev yapmakta iken, bir ilköğretim okulunda kurucu müdür olarak görevlendirilen bir eğitim kurumu müdürünün zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma süresi kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna ilk defa müdür olarak atandığı tarih esas alınarak hesaplanacaktır.”

5. maddesinde yer alan “Eğitim Kurumu müdürlerinden bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne ataması yapılan ya da eğitim kurumu müdürlüğü görevinden alınanların bu İşlemlere karşı idari yargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları çerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yargılama öncesi hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.”
Hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davalı idare 5 yıllık süre hesabında bahsi geçen hükümler doğrultusunda müdürlerin aleyhine uygulama getirmektedir. Çalışılan eğitim kurumunun fiilen değişmemesine karşılık, adının, fiziki yapısının vs. değişmesine ya da dönüşme ya da birleşme hallerine bağlı olarak atama kararnamelerinin yenilenmesi halinde, kararnamenin yenilendiği tarih değil, kuruma ilk defa atandığı tarih dikkate alınarak, o kurumda fiilen geçirilen süreye bakılmakta iken; diğer yandan geçici olarak görevlendirilen ya da yargı kararı ile alındıkları göreve iade edilenler açısından, geçici görevlendirme ya da yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılarak, fiilen aynı kurumda çalışmış olma şartı aranmamaktadır. Bu uygulama ise eşitlik ilkesine aykırıdır.
Bu bağlamda;
Görev yaptıkları eğitim kurumlarının adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında ilk defa müdür olarak atandıkları tarih değil, yeni kararname tarihinin esas alınması;
Dönüşme ya da birleşme yoluyla oluşan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma sürelerinin hesaplanmasında dönüşme ya da birleşme tarihinden sonraki sürelerin dikkate alınması;

Eğitim Kurumu müdürü iken geçici olarak bir başka eğilim kurumunda görevlendirilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık süresinin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna müdür olarak ilk başladığı tarih itibariyle değil, görevlendirme tarihi dikkate alınmak suretiyle hesaplanması;

Eğitim Kurumu müdürlerinden bir başka eğitim kurumu müdürlüğüne ataması yapılan ya da eğitim kurumu müdürlüğü görevinden alınanların bu İşlemlere karşı idari yargıya başvurmaları sonucunda verilen yürütmeyi durdurma ya da iptal kararları çerçevesinde önceki görevlerine iade edilenlerin zorunlu yer değiştirmeye esas sürelerinin hesaplanmasında yargılama sonrası hizmet sürelerinin dikkate alınması;
Hakkaniyete uygun olacaktır.

Yukarıda izah edilen nedenlerle, iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur Şüphesiz ki nihai takdir hakkı Sayın Mahkemenize aittir.

HUKUKİ SEBEPLER : T.C. Anayasası,13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik vs. ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : 23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü yazısı vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1) 23/06/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.04.00.4/1872/31131 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü işleminin “A-Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1., 4., 6., 7., 8., 9. maddeleri ile “B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı bölümünün 1., 2., 4. ve 5. maddelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE,

2) Tüm yargılama harç ve masrafları ile ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ile talep ederiz. 23.07.2010DAVACI VEKİLLERİ
Av. Dilek ZENGİN-Av. Hilal Kezban DÜZGÜN KILIÇ
Av. Hatice AYTEKİN- Av. Emrah AYTEKİN
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET