gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği, KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

26 Aralık 2012 Çarşamba 21:13

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına 
Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2012/5): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklandı

 

Yerleştirme sonuçları 24 Aralık 2012 günü saat 18.00’den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden açıklanmaya başladı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS-2012/5 Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız
 KPSS 2012/5 Yerlestirme Sayisal Bilgiler
 
KPSS 2012/5 Yerlestirme En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
 KPSS 2012/5 Yerlestirme En Küçük ve En Büyük Puanlar (Onlisans)
 KPSS 2012/5 Yerlestirme En Küçük ve En Büyük Puanlar (OrtaOgretim)

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2012/5 yerleştirme sonuçları 24 Aralık 2012 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
İl Sağlık Müdürlükleri ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarına yerleşen adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin 14 üncü maddesine göre il sağlık müdürlükleri bünyesinde teşekkül eden il komisyonlarınca alınacak olup;
1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları 28 Aralık 2012 – 11 Ocak 2013 tarihleri arasında il komisyonları tarafından alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte il komisyonlarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.
3. Adayların, (Ek–1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 11 Ocak 2013 tarihi mesai bitimine kadar il komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.
6. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından,  www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS–2012/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.
7. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli bildirimler yapılarak, göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.
8. Adayların,  son göreve başlama tarihi 15 Ocak 2013 Salı günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.
9. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 11 Ocak 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 15 Mart 2013 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göre başlatılabilecektir.
10. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 11 Ocak 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.
11.  3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
EK:
2 adet Form

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET