gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜCRETLERLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI

Sağlık Bakanlığı hizmet alımları kapsamında çalıstırılan isçilere öngörülecek ücretler konulu genelge

30 Mart 2011 Çarşamba 15:07
Sağlık Bakanlığı Ücretlerle ilgili Genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan isçilere öngörülecek ücretler konulu genelgeGENELGE


2011/22

İlgi: a) 12/05/2009 tarihli ve 2009/32 sıra nolu Genelge.

b) 09/10/2009 tarihli ve 2009/64 sıra nolu Genelge.

c) 04/06/2010 tarihli ve 2010/43 sıra nolu Genelge.

d) 31/08/2010 tarihli ve 9326 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlar, döner sermaye kaynaklarından yapacakları hizmet alımları kapsamında çalıştıracakları isçi sayısının tespitinde ve bu isçilere öngörülebilecek ücretlerin belirlenmesinde ilgi (a), (b) ve (c) genelgeler doğrultusunda hareket etmektedirler.

İlgi (a) genelgede, alınan hizmetin niteliği gereği çalıştırılan personele brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülmesi hususu, genelge ekinde yer alan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirtilen oranları geçmemek ve ihale dokümanına gerekli hükümlerin konulması kaydıyla kurumlarımızın takdirine bırakılmıştı. Gelişen süreç içerisinde ilgi (b) ve (c) genelgeler ile anılan ücret tablosu güncellenmiş, ilgi (d) genel yazımız ile de ücret tablosunun son hali tek bir liste halinde yayımlanmıştır.

“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”
nda belirlenen oranlar, kurumlarımızdan alınan geri bildirimler de dikkate alınarak Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranlara, Türkiye istatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından yayımlanan “Bölgeler İtibariyle Tüketim Harcamalarına İlişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri” aşağıda açıklandığı şekilde ilave edilerek brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülebilecektir.

Bu bağlamda;

1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Bölgeler İtibariyle Tüketim Harcamalarına İlişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri” diğer bir ifade ile “Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi” bundan sonra “SGP” olarak ifade edilecektir.

2. SGP’ye; www.tuik.gov.tr adresinin, İstatistikler → Enflasyon ve Fiyat → Satınalma Gücü Paritesi → Veri → Türkiye de Tüketim Harcamalarına Yönelik Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi → Bölgeler İtibarıyla, Tüketim Harcamalarına İliskin Fiyat Düzeyi Endeksleri baslıkları takip edilerek ulaşılmaktadır.

3. SGP değerleri Türkiye Ortalaması 100 olacak şekilde belirlendiğinden, SGP değeri 100 ve 100’ün altında olan illerimiz, öngörülecek ücret belirlemesinde SGP değerlerini hiçbir şekilde kullanmayacaklardır.

Örnek: 2010 yılı SGP değeri 99,42 olan “A” ilimizde bulunan kurumlarımız ücret belirlemesinde SGP değerlerini dikkate almayacaklardır. Bu ilimizde bulunan kurumlarımız ücret belirlemesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranları dikkate alacaklardır.

4. SGP değerleri 100’ün üzerinde olan illerimizde bulunan kurumlarımız ilave oranı belirlerken 100’ün üzerindeki rakamı dikkate alacaklardır. SGP değerindeki ondalık (virgülden sonraki sayılar) sayılar bir üst tam sayıya tamamlanacaktır.

Örnek:

a) 2010 yılı SGP değeri 114,25 olan İstanbul ilindeki kurumlarımız ilave oranı %14,25 yerine %15 olarak belirleyeceklerdir.

b) 2010 yılı SGP değeri 105,62 olan İzmir ilindeki kurumlarımız ilave oranı %5,62 yerine %6 olarak belirleyeceklerdir.

5. SGP değerleri 100’ün üzerinde olan illerimizde bulunan kurumlarımız; “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranlara göre belirledikleri ücretin üzerine, SGP değerini ilave oran olarak uygulayarak brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörebileceklerdir.

Örnek-1: Bilindiği üzere kurumlarımız, tıbbi sekreterlik veya tıbbi dokümantasyon mezunu olan bilgi sistemi kullanım elemanlarına, ilgi genelgeler ekindeki “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”na göre brüt asgari ücretin %50 fazlasına kadar bir ücret öngörebilmektedirler. İstanbul ilinde bulunan kurumlarımız, söz konusu elemanlara ücret tablosunda belirlenen oranı (%50) asmamak üzere kendi belirleyecekleri bir orana göre brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörebilecekleri gibi isterlerse bu ücretin üzerine 2010 yılı SGP değeri oranını (%15) asmamak üzere ilave oran uygulayarak bir ücret öngörebileceklerdir.

Örnek-2:

Bilindiği üzere kurumlarımız, hizmet alımı kapsamında çalıştırdıkları bazı elemanlara ilgi genelgeler ekindeki “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”na göre sadece brüt asgari ücret öngörebilmektedirler. İstanbul ilinde bulunan kurumlarımız isterlerse, sadece brüt asgari ücret öngörülen bu elemanlara 2010 yılı SGP değeri oranını (%15) asmamak üzere ilave bir oran uygulayarak brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörebileceklerdir.


6. Kurumlarımız SGP değerlerini kullanırken, ihale onay belgesi tarihi itibarıyla bulundukları ilin TÜĐK tarafından en son yayımlanmış olan SGP değerini esas alacaklardır.

7. Kamu İhale Kurumunca yayımlanan ilgili mevzuata göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında öngörülecek ücretin belirlenmesi, idarelerin takdirine bırakıldığından alınan hizmetin niteliği, kurumun mali yapısı gibi hususlar dikkate alınarak kurumlarımızca;

a. Sadece brüt asgari ücret öngörülebilecektir.

b. Brüt asgari ücret ile ilgi genelgeler ekindeki “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranları asamamak üzere kendi belirleyecekleri bir orana göre brüt asgari ücretin üzerinde bir ücret öngörülebilecektir.

c. SGP değeri 100’ün üzerindeki illerde bulunan kurumlarımız ise ilgi genelgeler ekindeki “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu”nda belirlenen oranlara göre brüt asgari ücretin üzerinde belirledikleri ücretin üzerine, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde SGP değerini ilave ederek bir ücret öngörebileceklerdir.

Yapılan tüm açıklamalara bağlı olarak;

a) Bu genelge ile getirilen yeni düzenlemelerin sözleşmeye bağlanmış ihaleleri kapsamadığının bilinmesi,

b) Đlgi (a), (b) ve (c) genelge hükümlerinin hala geçerli olduğunun bilinmesi,

c) Bu genelgede yer alan düzenlemelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinde ve bu kanunlara dayanılarak Kamu İhale Kurumunca hazırlanan ikincil mevzuatta yapılacak değişikliklere aykırı hale gelmesi halinde geçersiz kalacağının bilinmesi, Gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET