gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SHÇEK ÇOCUKLARININ MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIM BAŞVURU VE ATAMALARI

SHÇEK Tarafından Bakılan Çoçuklardan MEB Taşra Teşkilatı Personel Alımına İlişkin Başvuru Ve Atama

11 Mayıs 2011 Çarşamba 22:06
SHÇEK Çocuklarının MEB Taşra Teşkilatı Personel Alım Başvuru ve Atamaları

SHÇEK Tarafından Bakılan Çoçuklardan MEB Taşra Teşkilatı Personel Alımına İlişkin Başvurular 20 Haziran ile 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Temmuz 2011 tarihinde yapılacak ve kazananlar 8 Ağustos 2011 tarihinde atamaları yapılacak.

Hizmetli ve öğretmenlik için başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar

aranacaktır.

3.1 Genel şartlar:

3.1.1

Türk vatandaşı olmak,

3.1.2

maddesinde belirtilen yaş şartı gereği, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 40’ncı

3.1.3

Aynı kanunun değişik 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

3.1.4

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.1.5

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

(İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.)

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

3.1.6

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak,

Askerlik durumu itibariyle;

3.1.7

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

3.2 Özel Şartlar:

3.2.1 Hizmetli için

a) Başvuru tarihi itibariyle Öğrenim bakımından, İlköğretim/ortaokul veya lise/lise dengi okul

mezunu olmak,

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce gönderilen listede ismi

bulunmak,

3.2.2 Öğretmenlik için

a) TTK Başkanlığının 80 sayılı kararı eki çizelgeye göre atanacağı alana kaynak olarak

gösterilen yüksek öğrenim programlarından mezun olmak,

b) Eğitim fakültesi dışındaki öğretmenliğe kaynak olan yükseköğretim programlarından

mezun olanlarda, Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş

4. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER

4.1 Duyuru:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen

listede ismi bulunanlardan Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde sınava katılacak adaylara;

İlinizce yapılacak tebligatta, aranılan özel ve genel şartlar ile atama yapılacak kadro unvanı, derece

ve sayısı, başvuru yeri ve tarihi, sınav yeri, tarihi ve saati duyurulacaktır.

4.2 Başvuru Bürosu ve Başvuru Kabulü :

Milli Eğitim Müdürlüklerinde özlük ya da atamadan sorumlu bir şube müdürü ve yeteri kadar

personelin görevlendirileceği Başvuru bürosu oluşturulacaktır. Adayların başvuru işlemleri bu

bürodan yürütülecektir. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen başvuruda

bulunacaklardır. Burada yapılacak incelemeden sonra belgelerin uygunluğu görüldüğü takdirde

Sınav Giriş Belgesi

düzenlenecektir.

İstenecek Belgeler

a)

Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)

b)

T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.

c)

Sınava girecek adaylardan kesinlikle yukarıdaki üç belge haricinde belge

4.3 Sınav Kurulu Oluşturulması:

3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)istenmeyecektir.

Sınav kurulu, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısının

başkanlığında sınav sorusu hazırlanması konusunda tecrübe sahibi üç üye ile atamadan sorumlu

şube müdüründen oluşturulacaktır.

4.4 Sınav Kurulunun Görevleri:

Soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre başarı listesi düzenlemek ve

varsa itirazları inceleyip sonuca bağlamak. Başarı listeleri adayların öğrenim seviyelerine ve

atanmak istedikleri unvana göre hizmetli için ilköğretim/ortaokul ve lise/lise dengi okul mezunları

şeklinde iki ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

4.5 Sınav Şekli:

Çoktan seçmeli test şeklinde yazılı sınav yapılacaktır.

4.6 Sınav Konuları:

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türk kültür ve medeniyetleri,

e) Türkçe,

f) Matematik,

İlköğretim/Ortaokul ve lise/dengi okul mezunlarına (a-f) fıkralarında belirtilen konularda bu

okulların müfredat programları seviyesinde, ayrı ayrı soru hazırlanacaktır. Her soru eşit ağırlığa

sahip olacaktır. Soru adedi, zorluk dereceleri, alt konuları, sınav kuralları ve sınav süresi

kurulu

sınavtarafından belirlenecektir.

4.7 Sınav Uygulaması :

Adaylar,

kontrolü yapılarak duyurulan saatte sınava alınacaktır. Sınav sorularının bulunduğu zarf, sınav

başlama saatinde adayların önünde açılıp soru kitapçıkları dağıtılacaktır.

Sınav sona erince, sınav başlama saatini, bitiş saatini, sınava giren aday sayısını ve sınav akışını

gösteren tutanak hazırlanıp

4.8 Değerlendirme

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Farklı seviyede öğrenime sahip adaylar sınava

katılmış ise ayrı ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. Başarı listeleri, en yüksek puandan başlanılmak

üzere sıraya konularak hazırlanacaktır. Puanların eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce

mezun olmuş olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Duyuruda

yer alan boş kadro sayısı kadar aday asıl, diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır.

Hazırlanacak liste kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanıp milli eğitim müdürüne teslim

edilecektir.

4.9 Sınav Sonuçlarının Açıklanması:

Sınav sonuçları, faaliyet takviminde belirtilen tarihte il milli eğitim müdürlüklerinin internet

sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sınav

sonuçlarına itiraz varsa sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

4.10 İş Başvurusu ve Atama

Başarı listesine göre asıl olarak sınavı kazananların adreslerine, sınavda başarılı olduğu ve aşağıda

belirtilen belgeler ile birlikte en geç 15 gün içinde Milli Eğitim Müdürlüğüne iş başvurusunda

bulunulması gerektiği yazılı olarak bildirilecektir.

.

Göreve Başlarken İstenecek Belgeler:

a) Öğrenim belgesi aslı veya noter onaylı örneği, ( öğretmenlik için başvuruda bulunan adaylardan

lisans diploması/çıkış belgesi ve eğitim fakültesi dışında mezun olanlardan formasyon belgesi

de istenecektir)

b) T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

c) Devlet memuriyetine atanmasında adli yönden sakınca bulunmadığı, (aday beyanı)

d) Askerlikle ilişiği bulunmadığı,(aday beyanı)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı, (aday beyanı)

f) Mal Bildirim Beyannamesi,

g) İkametgah belgesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuran adayların durumu

incelenecek, atanmaya engel hali bulunmaması halinde başarı sırasına göre; 12 derece hizmetli

kadrolarına ilköğretim/ortaokul mezunları, 10 derece hizmetli kadrolarına lise/lise dengi okul

mezunlarının atamaları Valilikçe yapılacaktır.

İlköğretim mezunlarına ayrılan 12 derece hizmetli kadrolarına yeterli başvuru olmaması halinde

lise ve dengi okul mezunlarından atama yapılmayacaktır. Yine aynı şekilde lise ve dengi okul

mezunları için ayrılan 10. Derece hizmetli kadrosuna ilköğretim/ortaokul mezunlarından atama

yapılmayacak ve artan kadrolar Bakanlığımıza iade edilecektir.

Bakanlığımıza iade edilen bu kadrolar daha sonra illerin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak

(İllerin talebi olması halinde)

 

yedek kontenjandan dağılımı yapılacaktır.

4.11 Tebligat ve Göreve Başlama:

Ataması yapılanların tebligat adreslerine, 7201 sayılı Kanun uyarınca tebligatta bulunulacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren 657 Sayılı 62’nci maddesinde belirtilen süre içinde görevine

başlamayanların atama onayları/kararnameleri, aynı kanunun 63’üncü maddesi gereğince iptal

edilecektir.

İhtiyaç durumuna göre

sırasına göre

Göreve başlatma işlemleri,

1)

göreve başlamayanların yerine yedek olarak kazanmış olanlardan başarıatama yapılabilecektir.MEBBİS –ÖZLÜK kayıtlarına zaman geçirilmeden işlenecek ve (EK-listenin onaylı bir örneği, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına

26/08/2011

 

çalışma saati bitimine kadar gönderilecektir.

Ayrıca; Valiliğiniz

değiştirilmeden doldurularak Excel (.xls) dosyası olarak

adresine de gönderilecektir.

4.12 Sınav Belgelerin Saklanması:

kararname.meb.gov.tr adresine gönderilecek olan EK-1 form, formatıpgm_kadro_ik2@meb.gov.tr e-posta

Ataması yapılanların sınav belgeleri özlük dosyalarına konulacaktır. Sınavla ilgili diğer belgeler

milli eğitim müdürlüklerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanacaktır.

4.13 Hak İddia Edilemeyecek Durumlar

Atanacağı unvan için gerekli olan şartları taşımayanlar ile yanıltıcı, yalan veya yanlış beyanda

bulunduğu tespit edilenler hangi bir hak iddia edemezler. Atanmış olsalar bile şartları taşımadığı

sonradan tespit edileceklerin atamaları iptal edilecektir.

 

www.kamudanhaberler.com
fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi (TC Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Ehliyet vs)sınav kurulu

üyelerince imzalanacaktır.

bulunmak,

BAŞVURU ŞARTLARI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET