gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK MÜFETTİŞLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VERİLDİ

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifine verilen önerge ile Sosyal Güvenli k Kurumu Müfettişlerine iş güvenliği uzmanlığı yetkisi verildi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önerge aşağıdadır. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler içinde Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ile SGK Müfettişleri çalışma hayatını denetlemektedir.

13 Temmuz 2013 Cumartesi 14:29
SOSYAL GÜVENLİK MÜFETTİŞLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VERİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                Nurettin Canikli                                         Ali Öz                                    Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                      Giresun                                              Mersin                                              İstanbul

                    Recep Özel                                 Hacı Bayram Türkoğlu                              Vedat Demiröz

                       Isparta                                                Hatay                                                 Bitlis

                   İsrafil Kışla                                       Ramazan Can                                    Mustafa Kalaycı

                       Artvin                                              Kırıkkale                                              Konya

                    İdris Şahin                                    Hakan Çavuşoğlu

                      Çankırı                                                Bursa

MADDE 101- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.

s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,"

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Salt çoğunluğumuz vardır, katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.

Söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 101’inci madde kabul edilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET