gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DEVLET OPERA VE BALESi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

10 Aralık 2010 Cuma 02:20
T.C. kültür ve turizm bakanlığı

SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanun ile Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek geçici 12. maddesi gereğince; sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır.
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN ;

https://secure.dobgm.gov.tr/wp/dy/29/Sinav%20Ilani.pdf

ADAYLARDA ARANAN NĠTELĠKLER

1) Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinin (a) bendinin 1.2.4.5.6 ve 7.
maddelerinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları şartı aranacaktır.

2) SANATKÂR MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ

BALE STAJYER SANATÇISI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren
fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarların bale bölümünden en az lise
düzeyinde mezun olmak,

SOLO, ORKESTRA, KORO STAJYER SANATÇILARI:
Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve
sahne sanatları eğitimi veren fakülte, yüksekokul, akademi ve konservatuvarlardan en az
lisans düzeyinde mezun olmak,

BALE NOTATÖRÜ:
Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren
kurumların bale bölümünden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

3) UYGULATICI UZMAN MEMUR ADAYLARININ NİTELİKLERİ


REPETİTÖR :Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren kurumların 
bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak,

SUFLÖR :
Konservatuvar mezunu veya müzik eğitimi almış yüksek öğretim mezunu veya bu
alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

KONDÜVİT
:Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren 
kurumlardan en az lise düzeyinde mezun veya müzik alanında kendini yetiştirmiş en az
lise veya lise dengi okul mezunu olmak,

TEKNİK MÜDÜR:
Mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan Makine Mühendisi veya Yüksek Tekniker
olmak.
BAŞVURU ŞARTLARI
1) Erkek adayların askerlikle ilgili durumlarını İş Başvuru Formu’nda beyan etmeleri gerekmektedir. Askerlik
durum belgesi atama işlemleri sırasında istenecek ve bu belgeyi getirmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
2) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak başvurular şahsen veya noter kanalı ile vekâlet verilen yakınlar aracılığı ile
veya postayla yapılabilecektir. Yurtdışından veya yurtiçinden posta ile yapılacak başvurularda postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir. Başvurularını posta ile yapanların, başvurunun yerine ulaşıp ulaşmadığını
takip etmeleri ve belgelerinin eksiksiz olduğu ile sınava girmelerinde bir engel bulunmadığının, başvuru süresi
bitmeden teyidini almaları, kendi yükümlülüklerindedir.
3) Adaylardan başvuru esnasında yurtdışında aldıkları öğrenim belgelerinin ülkemizdeki denkliğini gösterir
belge veya ilgili kurumlara (MEB veya YÖK) bu husustaki müracaatını gösterir belge istenecektir. Sınavı
kazanan adayların atama işlemlerinde, öğrenim durumunun ülkemizdeki denkliğini gösterir belgenin aslı veya
onaylı bir örneğinin verilmesi zorunlu olup, bu belgeyi veremeyen adayların ataması yapılmayacaktır.
4) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından her Müdürlükte en fazla iki pozisyona müracaat edebilirler.
5) Sınava girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde atanacakları Devlet Opera ve Balesi
Müdürlüklerinde stajyerlik süresi de dahil olmak üzere en az 6 yıl görev yapmayı kabul edeceklerine ve bu süre
içerisinde hiçbir şekilde tayin talebinde bulunmayacaklarına dair “taahhütnameyi” imzalamak zorundadırlar. 6) İsteklilerin 01.12.2010 tarihi ile en geç 17.12.2010 tarihi arasında saat 17:00’ a kadar;
 İş Başvuru Formu
 Öğrenim Belgesi
 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyan (İş Başvuru Formu üzerinde)
 T.C. Kimlik Numarası Beyanı (İş Başvuru Formu üzerinde) (İş Başvuru Formu üzerinde)
 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 Taahhütname (5. Maddedeki)
ile şahsen veya posta yolu ile sınava girecekleri illerin veya Genel Müdürlüğün aşağıdaki adreslerine
başvurmaları gerekmektedir.
 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı
Hanımeli sokak No:11 06430 Sıhhıye – ANKARA (Telefon: 0 312 229 33 68-69)
 Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:20 06050 Ulus/ANKARA (Telefon: 0 312 324 22 10)
 Ġstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Mete Caddesi Seyran Apartmanı No:6 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL (Telefon: 0 212 252 11 11)
 Ġzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
SSK İş hanı D Blok Kat:3 Konak/İZMİR (Telefon:0 232 489 04 74)
 Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Alanı eski Halkevi Binası Kültür Merkezi MERSİN (Telefon: 0 324 237 86 55)
 Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Memurevleri Mahallesi Tonguç Caddesi No:21 ANTALYA (Telefon: 0 242 343 30 98)
 Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No:1 AKM İlkadım/SAMSUN (Telefon: 0 362 431 50 66)
7) İş Başvuru Formu ile 5. Maddede bahsedilen “taahhütname” yukarıdaki adreslerden veya Devlet Opera ve
Balesi internet sitesinden (www.devoperabale.gov.tr veya www.dobgm.gov.tr) temin edilebilir.
8) Personel Şube Müdürlüklerince adayların başvuru belgeleri incelenerek müracaatı kabul edilenlerin “Sınav
Katılım Belgesi” aynı gün ya da ertesi gün verilecektir. Başvurularını posta ile gönderen adaylar, “Sınav
Katılım Belgesi”ni sınav gününde sınav yerindeki personel görevlilerinden alabileceklerdir. Sınavlarda
uygulatıcı uzman memurluk bölümüne başvuruda bulunan adaylarda sınav sırasında bulunması gereken teknik
donanım (silgi, kalem vs.) adaylar tarafından temin edilecektir.
9) Sınav tarihleri baĢvuran adayların sayılarına göre belirlenerek sınavlar 27 Aralık 2010 tarihinde
baĢlamak üzere takip eden tarihlerde Genel Müdürlük ve ilgili Müdürlüklerde yapılacaktır. Sınavların
detaylı gün, saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı 23 Aralık 2010 tarihinde Kurumun internet
siteleri (www.devoperabale.gov.tr veya www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin ilan
panolarında duyurulacaktır. Adaylar,“Sınav Katılım Belgesi” ile birlikte, ilan edilen sınav programındaki
ilgili sınavın gün ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. Duyurulan gün ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiĢ sayılacaklardır.
10) Sınavlar “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur,
Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği” ve eki Uygulama Müfredatı
Hükümleri çerçevesinde yapılacak olup, Kurum internet sitelerinden bu Yönetmelik ve eki sınav müfredatı
(programı) ile konuya ilişkin diğer mevzuata erişim sağlanabilecektir.
11) Sınav sonuçları Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet siteleri (www.devoperabale.gov.tr veya
www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin duyuru panolarında ilân edilecektir. Sınavları asil ve
yedek kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
12) Sınavı kazanan adayların sözleşme ücretleri Teknik Kurulca tespit edilecek olup, Maliye Bakanlığı vizesini
müteakiben atamaları yapılacaktır.
Adaylara duyurulur.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET