gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEİAŞ, GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

14 Aralık 2010 SALI Resmî Gazete Sayı:27785

14 Aralık 2010 Salı 09:17
TEİAŞ, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hizmet Süresi”, “Hizmet Grubu” ve “Unvan Değişikliği Sınavı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler, genel bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,”

“Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,”

“Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

“Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

İş Günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri, (e) bendi ve (g) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış; (d) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şehir Plancısı,” ve “Kimyager” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknik Öğretmen,” ibareleri eklenmiştir.

“3) Uzman,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Sağlık biriminde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde Uzman Tabip unvanında iki yıl veya Tabip olarak on yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Mimar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şehir Plancısı,” ibaresi ve aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Mimarlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şehir ve Bölge Planlama,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Teknik Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme eğitimine alınanlar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30), (g) bendindeki ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,


b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) İlan edilen kadro ve pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi ile sınava girecek personelde aranacak şartlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce personele duyurulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuru süresi en az beş işgünü olup başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir. İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasıdaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinleri sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvuruda bulunulur.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.”

“Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Sınav kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Sınava katılanlar kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır. İtirazlar Sınav Kurulunca on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen karar kesindir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 12 nci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“a) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan unvanlı kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, hizmet süresi dışında atanılacak kadro veya pozisyon için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaz. Ayrıca kendi istekleri halinde Başmühendis, Teknik Şef ve Grup Başmühendisi pozisyonlarının aralarındaki geçişlerinde de sınav şartı aranmaz.”

“c) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. Ancak Genel Müdürlükte ve kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“e) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET