gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TOPLU SÖZLEŞME YASASI SEÇİMDEN ÖNCE ÇIKACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Orta- öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2010 tarih ve 2310 sayılı yazısında, 2010 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile ilgili yapılan ince- lemelerde, bazı kurumlarca genellikle öğretmenlik mesle- ğinde bulunanların ailesinin fert başına düşen yıllık gelirinin hesaplanmasında ek gelir- lerinin beyannamede göste- rilmediğinin tespit edildiği, bu nedenle 2010 yılında bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ailelerinin maddi durumlarının sadece 2009 yılına ait tüm gelirlerini kapsayacak şekilde araştırılması ve 2009 yılı fert başına düşen yıllık geliri 4590 TL’yi geçenlerin bursluluklarının iptal edilmesi istenilmektedir.

01 Aralık 2010 Çarşamba 14:33
Toplu Sözleşme Yasası Seçimden Önce Çıkacak

 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen net miktarı esas alınmaktadır. Bu miktar 2007 yılında 5100 TL, 2008 yılında 5400 TL iken, 2009 yılında 4353, 2010 yılında 4590 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarın düşürülmesinden dolayı öğretmen çocukları bursluluk sınavlarına girememekte, öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjan anlamsız kalmaktadır. Çift maaşlı öğretmen çocuklarının bu imkândan yararlanması imkânsız olduğu gibi, tek maaşlı üç veya daha az çocuğu olan öğretmelerin çocukları da sınavlara başvuru yapamadıkları gibi, burs alanların da burslarının kesilmesi çalışmasının başlatıldığı anlaşılmaktadır.

 
Anayasa’nın 40. maddesi, “Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır” hükmüne yer vermek suretiyle, devletin maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmesi amacıyla burslar ve diğer yollarla (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık gibi) yardımlar yapması gerektiğini açıkça ifade etmesine rağmen, 2010’da burs kazanan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılması ve bursluluk sınavını kazanan binlerce öğretmen çocuğunun burslarının iptali, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir.
 
Fert başına düşen gelir miktarının hesabında iki hususta hata yapılmıştır. Şöyle; öğretmenlerin devamlılık arz eden gelirlerinin hesaplanması gerekirken, ek ders ücreti geliri gibi sürekliliği bulunmayan ve arızi nitelikte olan gelirlerin hesaplanmaması gerekmektedir.
 
Fert başına düşen gelir hesabına dahil edilen eğitim-öğretim yılının başında ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği, (öğretimde kullanılan araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla öğretmenlere ödenmektedir)  öğretmenlerimizin geliri değildir, fert başına düşen gelir hesabından çıkarılması gerekmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’na bir yazı göndererek, fert başına düşen gelir matrahının yükseltilmesi, 2009 yılı fert başına düşen yıllık geliri 4590 TL’yi geçenlerin bursluluklarının iptal edilmemesi, ek ders ücretleri ve öğretime hazırlık ödeneğinin fert başına düşen gelir hesabından çıkarılması ve neticeden sendikamıza bilgi verilmesini istedik.
 
Bu arada, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Müsteşar Yardımcısı Recep Işık ve Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanı Halit Yüce ile görüşerek, konuyla ilgili şikayetleri iletti.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET