gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

6552 Sayılı Torba Kanun (İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ile 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklikler yapıldı.

12 Eylül 2014 Cuma 07:17
TORBA KANUNLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

TORBA KANUNLA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

6552 Sayılı Torba Kanun (İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ile 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklikler yapıldı. 

Torba Kanunun 15-18 maddeleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklikler yapıldı. Anılan değişiklikle, Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı dışında kaldı. Sağlık personeli çalıştırılma zorunluluğu on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için geçerli olacak. 


TORBA KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK MADDELERİ


MADDE 15- 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.”

MADDE 16- 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” cümlesi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.”

MADDE 17- 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”

MADDE 18- 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“6) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET