gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA TASARIDA DÜN GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde uzlaşmaya girmeyen belediyelerle, mahalli idare birliklerinin, borç, alacaklarının takas ve mahsup edilmesini öngören maddesi kabul edildi. Daha sonra, öngörülen sürelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamayanlara yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan madde ve ''tütün mamulleri veya alkollü içkilerin internet üzerinden satışına yaptırım getiren'' madde de kabul edildi.

14 Ocak 2011 Cuma 07:30
Torba tasarıda dün görüşülen konular

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının da yer aldığı ''Torba Tasarı'' üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Komisyonda, belediyelerin diğer kurumlara olan borçlarının karşılıklı takasa tabi tutulduğu, daha önce uzlaşmaya başvurmamış belediyelerin uzlaşmaya başvurabileceği ve daha önce hangi koşullarda takas yapılmışsa yine aynı koşullarda takas yapılabileceği hatırlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uzlaşmaya başvurmadığı, Konya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri'nin borcu olmadığı için başvurmadığı da gündeme getirildi.

CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, hazineye toplam 25 milyar lira borç olduğunu, bu borcun 14.6 milyar lirasının mahalli idarelerin borcu olduğunu söyledi.

Vadesi geçen borçların da 7.7 milyar lirasının mahalli idarelerin borcu olduğunu belirten Öztürk, bunun 4.4 milyar lirasının da Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlara ait olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2004, 2005 ve 2006 yıllarında hazineye hiçbir ödemesi olmadığını hatırlatan Öztürk, bunun yürütmeyi durdurma kararına bağlı olduğunu vurguladı. Öztürk "Hangi gerekçe ileri sürülerek borçları 3 yıl ertelendi?" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde uzlaşmaya girmeyen belediyelerle, mahalli idare birliklerinin, borç, alacaklarının takas ve mahsup edilmesini öngören maddesi kabul edildi.

Komisyona bilgi veren Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi de belediyelerin borçlarının TEFE -TÜFE oranlarında güncellenerek sabitlenmesini ve İller Bankası payından yapılacak yüzde 10 'luk kesintiyle ödenmesini istedi.

Konuşmaların ardından, madde komisyonda kabul edildi. Uygulamadan yararlanmak isteyen belediyeler ve mahalli idare birliklerinin, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Öngörülen sürelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamayanlara yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan ''Torba Tasarı'' maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Maddeye göre, ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati gözönünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenecek.

Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği yükseköğretim kurumları senatoları tarafından tespit edilecek.

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yeniden belirlenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu kişiler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamayacak. Böylece belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyenler üniversiteden atılmayacak.

Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek.

Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere, verdikleri ders başına yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenecek.

Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek.

Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek.

AK Parti'li komisyon üyelerince verilen bir önergenin kabul edilmesiyle meslek yüksekokullarında yılda 3 dönem de eğitim-öğretim verilebilmesine imkan sağlandı.

Madde üzerine görüş bildiren muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, maddenin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini belirterek, tasarı metninden çıkarılmasını istediler.

MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve CHP Antalya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu söz konusu görüşü dile getirdiler. Aslanoğlu, madde ve benzer düzenleme içeren iki maddenin görüşmelerine katılmamak üzere Komisyon toplantısını terk etti.

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Milli Eğitim Komisyonunun ''by pass edildiğini'' öne sürerek, ''Milli Eğitim komisyonu lağvedilsin. Komisyon üniversite kurmanın dışında bir işlev görmüyor. Yetki gasbı yapılıyor'' diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ''Torba Tasarı''nın yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolunu açan maddesi kabul edildi.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Maddenin görüşülmesi sırasında verilen önergeyle, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler de kapsama alındı.

Düzenlemenin getirdiği haktan yararlanacaklara yatay geçiş konusunda da bazı kolaylıklar öngörülüyor. Bu kapsamda, ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği okulun taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim senatolarının uygun görmesi halinde bu ilde bulunan üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecekler. Ayrıca, bu durumda olanlar, istedikleri takdirde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarında da eğitimlerine devam edebilecekler.

Kabul edilen önergeyle terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

Bu arada, tasarı metnindeki, bu düzenlemenin 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren ilişiği kesilenleri kapsaması maddeden çıkarıldı. Buna göre, getirilen bu haktan yararlanacaklar için herhangi bir tarih sınırı öngörülmüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ''Torba Tasarı''nın, ''tütün mamulleri veya alkollü içkilerin internet üzerinden satışına yaptırım getiren'' maddesi kabul edildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in ortak önergesinin kabulüyle değiştirilerek komisyondan geçen maddeye göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Satışın internet ortamında yapılması halinde erişim engellenecek
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET