gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖK'ÜN YENİ 'DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ' NELER GETİRİYOR?

YÖK'ün, ''Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği'' yayımlandı.

18 Şubat 2011 Cuma 16:28
YÖK'ün yeni 'Döner Sermaye Yönetmeliği' neler getiriyor?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde, hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirliyor.

Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu yönetmelikte belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde birimler veya alt birimlerce yapılacak.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin c fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında, diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamayacak. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yönetim kurullarınca kanunun 58. maddesi uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere, ek ödeme oranları belirlenecek. Yapılacak ödemelerde, gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılacak.

Yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde, öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre yapılacak ek ödemelerde, yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak, gelire doğrudan katkıları ile birim veya alt birim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme hesaplaması yapılabilecek.

Yapılacak ek ödemeye esas, katkı oranlarının belirlenmesinde kurumsal katkı puanı (A puanı), bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B puanı), eğitim-öğretim faaliyeti puanı (C puanı), bilimsel faaliyet puanı (D puanı) ve diğer faaliyetler puanı (E puanı) esas alınacak. Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmayacak.

-PUANLAR NEYİ İFADE EDECEK?-

Birimde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesine yönetim kurulu karar verecek. İlgili alt birimin gelir ve gider hesabı tek bir maliyet merkezi olarak tanımlanabiliyorsa alt birim ortalamasına, değil ise birim ortalamasına göre kurumsal katkı puanı (A) hesabı yapılacak. Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılmasına yönetim kurulu karar verebilecek.

Kurumsal katkı puanı (A), ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade edecek.

Bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B), kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandan meydana gelecek. Her bir döner sermaye birimi için, YÖK tarafından hazırlanan ''Gelir Getirici Faaliyet Cetveli''ne göre, kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak hesaplanacak.

Eğitim-öğretim faaliyeti puanı (C) ise döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için YÖK tarafından hazırlanan, ''Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli''nde yer alan puanların toplamı olacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurları dikkate alınarak puanlanacak. Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde, genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim değerlendirme ölçütleri, kurumun belirleyeceği usule uygun olarak ders notlarının basılı veya elektronik ortamda bulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamda yayınlanması gibi kalite unsurlarına yer verilecek

Bilimsel faaliyet puanı (D), döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, YÖK tarafından hazırlanan ''Bilimsel Faaliyetler Cetveli''nde yer alan puanların toplamı olacak. Bu puanlama, bilimsel faaliyetlerin ölçme ve değerlendirilmesi amacıyla yapılacak. Bilimsel faaliyetler cetvelinde bir faaliyet için belirlenen puan, faaliyeti gerçekleştiren öğretim elemanları arasında katkılarına göre ve bu puan toplamını aşmayacak şekilde dağıtılacak. Bu puanın hesaplanması, öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması suretiyle belirlenecek.

Diğer faaliyetler puanı (E) ise (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak, yönetim kurulları tarafından tanımlanan ve belirlenen yüzdelik değerlerin kişinin (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puan olacak. (E) puanı; (A) puanının her bir görev için yüzde 30'unu, toplamda ise yüzde 50'sini geçmeyecek.

Kadroları Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele, mesai dışı ek ödeme yapılmayacak.

-DAĞITIM ESASLARI-

Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) yönetici payı ek ödeme oranının, öğretim elemanları için yüzde 20'sinden, diğer personel için ise yüzde 10'undan az olamayacak.

Bir öğretim üyesi ve görevlisine yapılacak ek ödemede, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının en fazla yüzde 75'ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla yüzde 25'ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla yüzde 15'ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacak.

Bunların toplamı, yönetim kurullarınca belirlenen tavan oranını geçmeyecek. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere, mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 50'sinden fazla olmayacak.

Öğretim elemanı dışındaki personele, nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının yüzde 1'ine kadar yönetim kurulu kararıyla ek puan verilecek. Yönetim kurullarınca belirlenen ek ödeme oranının yüzde 20'sinden fazla olmayacak.

Raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve görüntüleme işlemleri, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılmayacak. Ancak, bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının yüzde 100'üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilecek.

Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında, döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemede, (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası; diğer personele yapılacak ek ödemede ise (A), (B) ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası, kurumun yapısı ve mali durumu gözönünde bulundurularak kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerde, döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunanlara önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde, hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenecek. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılacak.

-YÖNETİCİLERE YAPILACAK EK ÖDEME-

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, uygun görülen birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan, kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde, yönetim kurulunca belirlenen tutarda ek ödeme yapılacak.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan, kanunda belirtilen sınırları geçmeyecek şekilde, yönetim kurulunca belirlenen oranda ek ödeme yapılabilecek.

Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde, ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri, hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılmayacak.

Kurumlarda, gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve gerekmediği halde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınacak.

Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemleri yürütmek üzere komisyon ve inceleme heyetleri kurmaya ve bu komisyon ve inceleme heyetlerinin görev ve yetkilerini tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.

YÖK tarafından ''Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli'' ile ''Bilimsel Faaliyetler Cetveli''ne ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler ile ilgili esaslar bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak yönetim kurulları tarafından belirlenecek. Kalite-verimlilik esasları ve katsayıları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar da kalite-verimlilik katsayısının kullanılmasına yönelik esaslar ile katsayılar, bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak yönetim kurulları tarafından belirlenebilecek.

Bu yönetmelik hükümlerine göre ek ödeme yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturamayan ve değerlendirmeye alınacak bilgileri toplayamayan yükseköğretim kurumları, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uygulamakta oldukları yönetim kurulları kararları çerçevesinde, 15 Mayıs 2011 tarihine kadar ödeme yapabilecek.

Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşünün de alındığı yönetmelik, 30 Ocak 2011 tarihinden geçerlik olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET