gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS V

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMACI YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANACAK DESTEKLER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

01 Mart 2011 Salı 11:14
Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas V

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarların kullanımı, bütçeleştirilmesi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Öğretim elemanları: Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarını,
b) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
c) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini ifade eder.

Başvuru Şartları
MADDE 4 - (1) Yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yüksek lisans öğrencisi olmak,
c) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 60 puan- veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
(2) Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
b) Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,
d) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak,
e) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

(3) Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,
c) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar).
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
f) Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan çalışma planının olması.

(4) Öğretim üyelerinin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak,
c) Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 5- (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarından belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir.

(2) Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunca oluşturulan komisyonda incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Görevlendirme Süreleri
MADDE 6- (1) Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;
a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay,
b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl,
c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl,
d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay ile sınırlıdır.

(2) Öğretim elemanlarının bu amaçla yurtdışında görevlendirmeleri 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Ödemeler
MADDE 7- (1) Yüksek lisans, doktora tez araştırma destekleri ile doktora sonrası araştırma desteği kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri yapılır. Bu ödemeler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Kaynak aktarımı
MADDE 8- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan öğretim elemanlarının 7 nci maddesinde belirtilen giderleri için ödenecek tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına ödenir. YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar karşılığı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bir yandan (B) işaretli cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir.

Harcama ve iade
MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarına öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla ödenen tutarlar, YÖK kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. Bu kapsamda ödenen tutarlardan 6 ncı maddede belirlenen sürelerde kullanılmayan kısmı, YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.

Sorumluluk
MADDE 11- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Esas ve Usuller, YÖK yürütme kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET