gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINDA BULUNUYOR

Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan veya kurulacak üst fonlara Hazine Müsteşarlığı tarafından aşağıda yer alan çerçevede kaynak taahhüdünde bulunulacaktır.

14 Ağustos 2014 Perşembe 23:46
 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINDA BULUNUYOR

Hazine Müsteşarlığı tarafından üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin yasal düzenleme 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1. Maddesi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Üst Fonlara Kaynak Aktarımına ilişkin genel esas ve usulleri belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan veya kurulacak üst fonlara Hazine Müsteşarlığı tarafından aşağıda yer alan çerçevede kaynak taahhüdünde bulunulacaktır.


KAYNAK TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN BİLGİLER VE BAŞVURU ŞARTLARI


1.Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılacak Kaynak Taahhüdüne İlişkin Bilgiler:

1.1.Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak aktarılacak üst fonların tamamı için taahhütte bulunulacak tutar azami toplam 250 milyon TL olacaktır.

1.2.Müsteşarlığın bir üst fona taahhüt ettiği tutar, üst fonun toplam büyüklüğünün %70’ini geçmeyecektir.

2.Üst Fonun Taşıması Gereken Koşullar:

2.1.Kurulan veya kurulacak üst fon; emeklilik fonu, ticari, yatırım ve/veya kalkınma bankası veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi kurumsal yatırımcıların en az birisinden kaynak taahhüdü almış olmalıdır.

2.2.Üst fon, Müsteşarlık dışındaki kurum, kuruluş ve yatırımcılardan en az 100 milyon TL tutarında kaynak taahhüdü almış olmalıdır. 

2.3.Üst fon kurucusunun; en az 2 yıl süreyle bir girişim sermayesi fonunun veya üst fonun yönetiminde ya da en az 2 yıl süreyle yıllık net satışları en az 25 milyon TL’nin üzerinde olan bir şirketin yönetim kurulunda veya üst yönetiminde görev almış veya temsil edilmiş olması gerekmektedir.

2.4.Üst fonun portföy yöneticilerinin Türkiye’de SPK’dan, yurtdışında ise ilgili kamu kurumlarından portföy yöneticiliği konusunda izin almış olmaları gerekmektedir.

2.5.Üst fonun portföy yöneticisinin yönetim ekibinde; girişim sermayesi alanında en az 5 farklı şirkete ya da girişim sermayesi fonuna yatırım yapılması için yatırım kararı almış ve yatırım kararı aldığı şirketlere veya girişim sermayesi fonlarına yaptığı yatırımlardan son 5 yıl içinde en az 1 defa kâr ederek başarılı çıkış yapmış olan en az 1 kişi bulunmalıdır.

3.Yatırım Yapılacak Girişim Şirketlerine İlişkin Hususlar:

3.1.Üst fonun kaynak sağlayacağı girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine yatırım yapacaktır.

3.2.Üst fonun kaynak sağlayacağı girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonları, başlangıç veya büyüme aşamasındaki KOBİ ölçeğindeki girişim şirketlerine yatırım yapacaktır.
Başlangıç aşaması: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.
Büyüme aşaması: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

3.3.10. Kalkınma Planında yer alan ve önümüzdeki dönem gelişmelerini şekillendirmesi beklenen sektörler (bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri, sağlık teknolojileri, dijital iletişim, nanoteknoloji, yüzey teknolojileri, malzeme bilimleri, ölçümleme cihazları, biyoteknoloji ve çevre teknolojileri) ile teknoloji ve yenilikçilik odaklı girişim şirketlerine yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlayacak üst fonlara öncelik verilecektir.

4.Diğer Hususlar:

4.1.Üst fon başvuruları Ek-1 Bilgi Formunda yer alan bilgiler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
4.2.Üst fonun tabi olacağı kurallar ile uygulamaya ilişkin hususlar Müsteşarlık ile üst fon arasında imzalanan protokolle (Ek-2) belirlenecektir.

4.3.Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YÖNTEMİ VE TAKVİMİ


Başvuru, belirtilen başvuru tarihleri arasında fon kurucusu tarafından Müsteşarlığa yapılır. Gerekli başvuru belgeleri, üzerinde ‘‘gizli’’ ibaresi bulunan kapalı bir zarf ile doğrudan ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese gönderilecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2014
Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2014      

Adres: Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü İnönü Bul. No:36 06510 Emek/ANKARA

Kaynak aktarımına ilişkin bilgi formu ve başvuru belgelerinin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa ulaştırılması gerekmektedir.


Ayrıntılı Bilgi İçin; fap@hazine.gov.tr   
                                                                            
Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin BKK

K:HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET