gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014-2015 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ EK ÖDEME GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı personeli 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"nin ek ödemeye yönelik hükümleri 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2014/3 sayılı Genelge hükümlerine göre uygulanacaktır.

27 Şubat 2014 Perşembe 23:52
2014-2015 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ EK ÖDEME GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

GENELGE 2014/3

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet KollarınaYönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. DönemToplu Sözleşme"nin ek ödemeye yönelik hükümleri Bakanlığımız ve bağlıkuruluşlarında 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

1- Toplu Sözleşmenin"Performans puanı" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yeralan;

"Madde 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlıkteknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplumsağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilikarz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulanYönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir."hükmü uyarmca;

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 112 acilsağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlıkmemuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan veasli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğügörevini de yürüten personele çalıştığı yere göre il performans puanortalamasının veya sağlık tesisi puan ortalamasının % 10'u oranında ek puanverilecektir.

2- Toplu Sözleşmenin"112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi" başlıklı 6 ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikincicümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanpersonel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır" hükmüuyarınca;

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 112 acilsağlık hizmetlerinde görev yapan personele (sözleşmeli personel dahil) ek ödemeyönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödemekatsayısı esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacaktır.

 

3- Toplu Sözleşmenin"Ek ödeme" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Madde 8- (1) 209 sayılıKanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ayyapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıylabelirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz." hükmü uyarınca;

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesininbirinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyonunvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutarkadar ödeme yapılacaktır.

Örneğin l'inci derece pratisyen hekim ve dişhekimine ait 2014 Ocak ayı ödeme tablosu,

 

 

Unvanı

375 sayılı KHK Net

Ek Ödeme Tutarı " (A)

209 Ek-3'e Göre DSSÖ Net Ek Ödeme Tutarı (B)

Ödenmesi Gereken Fark Tutarı

(Net) (C) = (A-B)

 

Ödenmesi gereken Fark Tutarı (Brüt)

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kesintiler Toplamı

Ödenmesi gereken Fark Tutarı

(Net) (C) = (A-B)

Pratisyen Hekim

, 1.379,27

885

,34

N

493,93

 

S

586,33

87,Ç

>5

/ 4,45

92,4

0

 

493,93

Diş Hekimi

1.342,97

885

,34

457,63

 

...... -

543,24

81/

9

4 12

85,61

I

457,63

Örnekte gelir vergisi %15 olarak alınmıştır.

Toplu Sözleşme kararı uyarınca döner sermayesabit ödemesi (DSSÖ), 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesi gereğince ödenmesigereken ek ödeme net tutarının altında olamayacağından, öncelikle 209 sayılıKanunun ek-3'üncü maddesine göre döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) nettutarı hesaplanacaktır. DSSÖ net tutarı 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesigereğince ödenmesi gereken ek ödeme net tutarı ile kıyaslanarak aradaki netfark tutarı bulunacaktır. Bulunan net fark tutarının brüt ek ödeme tutarıbelirlenecek ve bu brüt tutardan gelir vergisi ile damga vergisi kesintisiyapılarak ilgiliye ödeme yapılacaktır.

Unvanı

209 Ek-3'e Göre DSSÖ Brüt Ek Ödeme Tutarı

Ödenmesi Gereken Fark Tutarı (Brüt)

Performansa Dayalı Eködemeden Mahsup Edilecek Brüt Tutar

Pratisyen Hekim

1.316,67

586,33

1.903,00

Diş Hekimi

1.316,67

543,24

1.859,91

Performansa dayalı ek ödeme yapılırken mahsupedilecek tutarın belirlenmesinde 209 sayılı Kanunun ek-3'üncü maddesine görehesap edilen brüt tutar ile 375 sayılı KHK Ek 9'uncu maddesine göre fark olaraködenen brüt ödeme tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

4- Toplu Sözleşmenin"Vekâlet durumunda ek ödeme" başlıklı 9 uncu maddesinin birincifıkrasında yer alan;

"Madde 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulanyönetmelikte yer alan vekâlet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvankatsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak her hangi bir görevivekâleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarımn belirlenmesinde,vekâlet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır" hükmü uyarınca;

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, şartlarauygun olarak her hangi bir görevi vekâleten yürüten personele yapılacak eködemede, ek ödeme matrahı olarak vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ödemematrahı esas alınacaktır.

5- Toplu Sözleşmenin"Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi" başlıklı 12 ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 12- (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan ve mesaisaatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışanpersonelden (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıklarısüreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerindendeğerlendirilir" hükmü uyarınca;

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerininacil servise de hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarında çalışan personelinek ödemesi, mesai saatleri içinde çalışılan süreler için kendi hizmet alanıkadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı, mesai saatleri dışındaçalışılan süreler için ise özellik arz eden birimler için öngörülen hizmetalanı kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı esas alınarakhesaplanacaktır.

6- Toplu Sözleşmenin"Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi" başlıklı13 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan;

"Madde 13- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikincicümlesi hükmü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin aynıbirimlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında dauygulanır" hükmü uyarınca;

Söz konusu hükme istinaden, Halk SağlığıMüdürlüklerine bağlı ilçe entegre hastaneleri bünyesinde 209 sayılı Kanundasayılan özellikli birimlerden herhangi birisinin bulunması halinde bubirimlerde görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) eködeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödemekatsayısı esas alınarak ek ödeme hesaplanacaktır.

7- Toplu Sözleşmenin "B Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin eködemesi" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"Madde 14- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40oranındaki ek puan, Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarıiçin de uygulanır" hükmü uyarınca;

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Halk SağlığıMüdürlüklerine bağlı entegre ilçe hastaneleri ve toplum sağlığı merkezleribünyesinde hizmet veren B Tipi acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevyapan personele (sözleşmeli personel dahil) Halk Sağlığı Müdürlüğü il birimperformans puan ortalamasının %40'ı oranında ek puan verilecektir.

8- Toplu Sözleşmenin"Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan;

"Madde 15- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışıpersonelden (sözleşmeli personel dahil) kurumca oluşturulan komisyon kararıüzerine re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurumveya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birliktedeğerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır." hükmü uyarınca;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşrateşkilatı personeline yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esaslarıdüzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'deyayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde GörevliPersonele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bakanlık taşra teşkilatıpersoneli ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı (laboratuvarlar dahil)personeline yapılacak ek ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı veBağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme YapılmasınaDair Yönetmelikte geçici görevlendirilen personele görevlendirildiğiBakanlığımız kurum veya kuruluşu tarafından ek ödeme yapılacağı düzenlemealtına alınmıştır.

a) Toplu Sözleşme hükmü uyarınca kurumcaoluşturulan komisyon kararı üzerine re'sen geçici görevlendirilen tabip dışıpersonele, öncelikle geçici görevlendirildiği kurum veyakuruluş tarafından ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ek ödeme yapılacaktır.

b) İlgili dönemde personele asıl kadrosununbulunduğu kurum/kuruluş tarafından da ek ödeme hesaplanacak olup, asılkadrosunun bulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ek ödemenin geçicigörevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha düşük gerçekleşmesi halinde personele kadrosunun bulunduğu kurum/kuruluştarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

c) Personele ilgili dönemde asıl kadrosununbulunduğu kurum/kuruluş tarafından hesaplanan ek ödemenin geçicigörevlendirildiği kurum/kuruluş tarafından yapılan ek ödemeden daha yüksek gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark tutarı kadrosunun bulunduğukurum/kuruluş tarafından ilgili personele ödenecektir.

9- Toplu Sözleşmenin"Sağlık tesisi kalite katsayısı" başlıklı 16 ncı maddesinin birincifıkrasında yer alan;

"Madde 16- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerinhesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz" hükmüuyarınca;

Ocak 2014 ek ödeme döneminden itibarenTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeline yapılacak eködemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılıMükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna BağlıSağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8inci maddesi hükmü uyarınca dağıtılabilecek döner sermaye tutarımnbelirlenmesinde "sağlık tesisi kalite katsayısı" dikkatealınmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET