gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI VE TARİHLER

Yer değiştirme başvuruları 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında alınacak, atamalar 26 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Konuya ilişkin MEB açıklamasında;

13 Haziran 2014 Cuma 07:06
2014 ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI VE TARİHLER

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU 

Öğretmenlerin, 2014 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer 
değiştirme işlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda 
aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. 
 1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden; 
 a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüklerini tamamlayanlar 
veya muaf olanlardan 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma 
süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 
 b) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma 
yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü 
ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, 
istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme 
başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma 
süresi aranmaz; bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde 
görevlerine devam edeceklerdir. 
 c) Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar, il içinde 
veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme 
isteğinde bulunabileceklerdir. 
 ç) 2012, 2013 ve 2014 yıllarında iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra çeşitli 
sebeplerle eski görev yerlerine iade edilenlerin, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet 
süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir. 
 d) Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında 
görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde 
bulunabileceklerdir. 
 2- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 20/06/2014 
tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. 
 3- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici 
olarak görevlendirilen öğretmenlerden 15 Eylül 2014 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu 
eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 
Bunlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve 
başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 2
 4- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli öğretmenlerden 15 Eylül 2014 
tarihine kadar yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini 
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilir. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 Eylül 
2014 tarihine kadar atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal 
edilecektir. 
 5- Zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirecek öğretmenler; 
 a) 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet 
alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden toplam 3 yıllık çalışma 
süresini tamamlayan veya 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlardan zorunlu 
çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 
aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya 
iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri 
doğrultusunda atanır. Tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar, alanlarında norm açığı 
bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim 
kurumlarına atanır. Bunlardan başvuruda bulunmayanların atamaları Bakanlıkça resen 
yapılacaktır. 
 b) Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında iken Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 
zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları 
kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim 
kurumunda kalabilecekleri gibi istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 
hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de bulunabileceklerdir. 
 c) Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 
3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi 
tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme 
başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim 
kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılacaktır. 
 ç) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde 
sayılan mazeret halleri kapsamında mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu 
çalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler 
ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere başvuruda 
bulunacaklardır. 
 d) 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi 
kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı 
ile kadrolu öğretmenliğe atananlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır. 
 e) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden eşi aynı ilin farklı ilçesinde ya da başka bir il’de görev yapanlar, istemeleri 
halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan 
öğretmenler eşinin bulunduğu yere 2014 özür durumundan yer değiştirme döneminde yer 
değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan özür durumundan yer değiştirme döneminde 
eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, Bakanlıkça zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanacaktır. 
 6- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, 
öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler 
dikkate alınır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık 
sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. 
 7- Soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları 
tarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde 
bulunamayacaklardır. 
 8- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden, görev yerinden 
ayrılmadan atamasını iptal ettiren, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde eşinin 
bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan 
sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda 
bulunabileceklerdir. 
 9- Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller 
arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, özür durumuna bağlı atama döneminde eş 
durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan 
eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e eş durumundan atama başvurusunda 
bulunamayacaktır. 
 10- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri 
kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, 
atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, aynı atama döneminde 
ayrıldıkları il’e atama başvurusunda bulunamayacaktır. 
 11- 2014 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası 
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. 4
 12- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer 
alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. 
 13- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan 
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da 
istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru 
Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz 
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir. 
 14- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular 
hakkında yasal işlem yapılacaktır. 
 15- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve 
reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, 
yetkili ve sorumludur. 
 16- Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan 
öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim 
kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilir ve bilgi 
düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak 
başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme 
yapılamaz. 
 17- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı 
il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü 
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; okul yöneticileri de 
süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru 
Formunun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında 
imzalattırılacaktır. 
 18- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen 
gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden 
gün içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan 
başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır. 
 19- Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. 
 20- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe 
millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme 
başvurusundan vazgeçebilirler. Bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir. 
 21- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve 
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih 
edemeyecektir. 
 22- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri 
ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm 
eğitim kurumlarını, ilgili mevzuatına göre Anadolu lisesine atanan ve halen görev yapan 
öğretmenler fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini 
tercih edebilecektir. 
 Ancak spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli 
görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile 
güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel 
sanatlar liselerini tercih edebilecektir. 
 23- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha 
önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını (Fen liseleri 
ve sosyal bilimler liselerinin tüm alanları ile spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar 
liselerinin ise görsel sanatlar ve müzik alanları hariç) tercih edebileceklerdir. 
 24- Tercihler: 
 a) İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı 
illerden en çok 25 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak 
öğretmenlere, tercihleri dışında 26 ncı seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı 
verilecektir. Ancak 25 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 26 ncı seçenek 
işaretlenemeyecektir. Bunlardan 26 ncı seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki 
boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır. 
 b) Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller 
arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet 
alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaklardır. 
 25- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro 
açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının 
eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek; eşitliğin devamı 
halinde ise bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır. 
 26- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal 
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte 
belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış 
olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde 
alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında 
boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır. 
 27- Yer değiştirme başvuruları 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında alınacak, 
atamalar 26 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 
ise 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 
 28- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim 
müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa 
bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas 
alınacaktır. 
K: http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_06/11023339_2014llerarasyerdei.duyurusu.pdf
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET