gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNDE TAŞERON İŞÇİ ALIM ESASLARI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait hizmet alımıyla işçilik hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti 15 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile belirlendi.

15 Ocak 2015 Perşembe 10:17
2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNDE TAŞERON İŞÇİ ALIM ESASLARI

2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNDE TAŞERON İŞÇİ ALIM ESASLARI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait hizmet alımıyla işçilik hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti 15 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile belirlendi.

İhale yoluyla hizmet alımı Tebliğde; İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığı yetkili oldu.

Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecekler. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2015-2017 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dâhilinde, 2015 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2016 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2015 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için %5’er artırılması yoluyla hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim kurulları %25 artırmaya yetkili. 


Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:


a) 2015 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.

b) 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

c) 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05

ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2015 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen tavan x 1,25

d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05 x 1,25

e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05 x 1,25

Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2017 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından karar verilmesi durumunda 2017 yılı sonrası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesaplanır.

Kararın 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmaksızın Müsteşarlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak; bu çerçevede gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs yönetim kurulu sorumludur.

İlave hizmet alımları


Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.

Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri.

(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç duyacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara sunulur.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi


Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, her bir ihale bazında;

a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,

b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme süresince oluşacak toplam maliyeti,

c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,

ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri,

d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,

e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği

hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak Tebliği EK-6’da yer alan Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, DPB’ye, Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderilecek.


Ekleri için tıklayınız.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET