gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNE PERSONEL ATAMA KRİTERLERİ

2015 yılında kamu işletmelerinde çalışacak personelin atama, ilave atama ve zorunlu istihdam kriterleri 15 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile belirlendi.

15 Ocak 2015 Perşembe 10:54
2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNE PERSONEL ATAMA KRİTERLERİ

2015 YILINDA KAMU İŞLETMELERİNE PERSONEL ATAMA KRİTERLERİ

2015 yılında kamu işletmelerinde çalışacak personelin atama, ilave atama ve zorunlu istihdam kriterleri 15 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile belirlendi.

Açıktan ve naklen atama


2014 yılında ayrılan eleman sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacaktır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2014 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada dikkate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

2015 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin (TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, ESK, ÇAYKUR ve TEMSAN) ve bunların bağlı ortaklıklarının (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül ettirirler. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.

Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dâhil istihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemezler.

Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müsteşarlığa iletirler.

İlave atamalar


Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa gönderilebilir.

Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir ve yazı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis veya işletme birimi hakkında bilgiler.

b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.

Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan atamaların sonuçlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB’ye bilgi verilir.

Zorunlu istihdam


Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalara ilişkin gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.

Geçici işçiler


Teşebbüsler, 1/1/2015 tarihinden itibaren 2015 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.

Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz.

Teşebbüsler, hiçbir şekilde ilave geçici işçi talebinde bulunamazlar.

Fazla çalışma


Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.

Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müsteşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüslerin EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Müsteşarlığa veya ÖİB’ye başvurmaları gerekmektedir.

Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup, teşebbüsler fazla çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Pozisyon iptali

Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2015 tarihine kadar yapılır.

Ekleri için tıklayınız.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET