gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI SEYAHAT KART MİKTAR VE ŞARTLARI

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca müştereken tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Buna ilişkin BUMKO yazısı yayımlanmıştır.

09 Ocak 2014 Perşembe 19:34
2016 YILI SEYAHAT KART MİKTAR VE ŞARTLARI

6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde,memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere,bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat içinfotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar içinve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarıncamüştereken tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme uygun olarak seyahat kartlarının kimlere,hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri NoTu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarihli veB.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazımızla belirlenmiş, İçişleri veUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Bakanlığımız tarafındanmüştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokolkapsamında, 30 Seri NoTu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, İzmir,Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer büyükşehirler de eklenmiş ve uyulmasıgereken hususlar yeniden belirlenerek sözkonusu protokol kapsamında buesasların uygulanmasına devam edilmiştir.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı ResmiGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkinUsul ve Esaslar'ın 21 inci maddesinde de, "6245 sayılı Harcırah Kanununun48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafındanmüştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personellistesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek malî hizmetler birimitarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslarile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğininyeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyentalepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir." hükmü yeralmıştır.

Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren seyahat kartlarınailişkin teklifler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kurumların malî hizmetlerbirimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekildeyürütülmüştür.

Buna göre, yukarıda belirtilen uygulamanın aynışekilde devam ettirilebilmesi için seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerinhazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecineilişkin olarak 2016 yılında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2015yılına ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneğieklenecektir.

- Taleplerin hazırlanmasında, 2015 yılında uygungörülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliğiyapılabilecektir.

- Malî hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini,6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılandüzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliğiyönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.


-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formuonaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birimegönderilecektir.

- 2015 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunludurumlarda ise, kurumun 2016 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterliolması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, malî hizmetler biriminden ektalepte bulunulabilecektir.

- Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatilgünleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz veelektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün hersaatinde yararlanabileceklerdir.

- İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaftutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.

- Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafıyapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkçayazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgilikuruluşça tespit edilecektir.

- Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifavb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücretiade edilecek veya seyahat kartı koşulları taşıyan başka bir personel adınadüzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.

- Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesikapsamında yürütülecek hizmetlerin, sözkonusu maddede sayılan unvanlara sahipmemur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami gayret sarf edilecektir.

- Aşağıda belirlenen bedellerden ayrı olarak, gerekkurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basımbedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 2016 yılı için geçerli olmak üzereseyahat kartları KDV hariç;

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyesınırları içerisinde aylık 74,40 TL,

- Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık55,45 TL,

- Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 41,55 TL,karşılığında verilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET