gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

3717 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELERDEN YARARLANAMAYAN PERSONELİNİZE DENGE TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

3717 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelerden yararlanamayan personelinize denge tazminatı ödenmesine ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşü...

27 Aralık 2010 Pazartesi 21:04
3717 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelerden yararlanamayan personelinize denge tazminatı ödenir mi?

ADALET BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

 

 

 

 

İlgi : 26/7/2007 tarihli ve B.030.SGB.0.00.00.03-841-99/1245sayılı yazı.

 

 

 

 

İlgi yazınızın incelenmesinden, Bakanlığınız merkez teşkilatında görev yapan ve 2005 yılından itibaren raporlu olması nedeniyle 3717 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelerden yararlanamayan personelinize denge tazminatı ödenmesi hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında, çeşitli adlar altında ilave ödemeden yararlanmayan (Üniversitelerde görev yapan memurlar dahil) memurlara 1/1/2006-20/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında ise;

"Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası, 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun29 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlara, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner sermaye gelirlerinden döner sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden yararlananlar ile birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden bir önceki yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre ödeme yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutarı ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır."

hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere bir önceki yılda 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ödeme yapılanlara, yapılan ödemenin toplam net tutarının, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ek ödemenin toplam net tutarına ulaşmasından sonra ilgililere ek ödeme yapılmaya başlanılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlara; bir önceki yıl yapılan ödemelerin toplam net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre aylık dönemler halinde yapılması öngörülen ek ödemeler toplam net tutarından fazla olması halinde ilgililerin söz konusu ek ödemeden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak, ilgilinin 2005 yılından itibaren yol tazminatı ödemelerinden yararlanmadığı göz önüne alındığında, 2006 ve 2007 yılları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödemeden anılan maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler dikkate alınmak suretiyle yararlandırılabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET