gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANIZ YANGIN TEHLİKESİNE ÖNLEM ALINDI

Ankara Valiliğince anız yangınlarına yönelik 2014/1 Sayılı Valilik Genelgesi yayınlandı. Diğer il yönetimleri bakımından da örnek niteliğinde olan Genelge önemli önlemler öngörmektedir.

09 Ağustos 2014 Cumartesi 16:33
ANIZ YANGIN TEHLİKESİNE ÖNLEM ALINDI

Ankara Valiliğince anız yangınlarına yönelik 2014/1 Sayılı Valilik Genelgesi yayınlandı. Diğer il yönetimleri bakımından da örnek niteliğinde olan Genelge önemli önlemler öngörmektedir.


GENELGE HÜKÜMLERİ;

        

 Amaç ve Kapsam

         Madde -1: Bu genelgenin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır.

              Bu genelge yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, Ankara İli mülki hudutları dahilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

        Yasal Dayanak

        Madde -2:

        a)Eğitim-yayım çalışmalarında yasal dayanaklar: 29.11.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2011-127/66 sayılı Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi’nin 76. maddesinin “f” bendinde “Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak” açıklaması ile anız yakılmasının önlenmesi hususundaki eğitim ve yayım çalışmaları Bakanlığımız Çiftçi Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının görevleri arasında açıklanmıştır.

        Buna ilaveten; 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev Yönergesi’ nin 7. maddesinin 2.bendinin, “d” şıkkında “ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek” görevi Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri arasında açıklanmıştır.

         b) Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2014 tarih ve 28897 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/1 nolu Tebliğ’inin, l bendinde “anız yakanlara her dekar için 35,16 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.” hükmü yer almaktadır.

         

GENEL HÜKÜMLER VE BİÇERDÖVER SAHİPLERİNİN ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI            Madde-3:

           a- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

           b- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

           c- Biçerdöverle biçim esnasında tarlaya namlu halinde bırakılan sapların balya veya saman olarak değerlendirilmediği durumlarda, biçerdöverlerin sap haznesine takılan ve bir kol vasıtasıyla devreye alınarak sapları parçalayıp tarlaya yayan sap kıyma düzeni (haşpay) veya sapları kıyarak arkasına takılı bir römorkta saman halinde toplayan biçerdöver saman makinasının, biçerdöverlere monte edilmesi ve kullanılması ile yağışın bol olduğu, kuraklığın olmadığı yıllarda anız yangınlarının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

          d-Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

          e-Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

          f-Anız yakılmasının zararları ve toprak işlemesiz anıza ekim tekniklerinin uygulanması hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin mahalle muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

           g- Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü ve su bidonları bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

          h- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.

          ı- Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

          i- 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 15.04.2014 tarihli Ankara İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ,Orman İşletme Müdürlüğü, mahalle muhtarlıklarınca yapılacaktır.

         j- Kontrol görevlileri, halkı ve mahalle muhtarlıklarını, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri ile orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemelerin orman alanlarında kesinlikle yasak olduğu hususunda uyaracaklardır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ KONUSUNDAKİ SORUMLULUKLARI

 

         İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlıkları:

       Madde-4:Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır.

       Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacak, yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Temmuz-Ekim ayları itibariyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

        Belediye Başkanlıkları

        Madde-5 :Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, Valiliğimizce yayınlanan bu Genelgeyi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler, Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

         İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü

        Madde-6: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır.

        Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

         İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

         Madde-7: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır. 

         2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2014 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 29 Ocak 2014 tarih ve 28897 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/1 no’lu tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 35,16 TL idari para cezası verilir” hükmü ile “Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” açıklaması yer almaktadır. 

        Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Temmuz-Aralık ayları itibariyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilecektir

         İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 

         Madde-8: İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Eylül-Aralık ayları itibariyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

          Madde-9:İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

         Orman İşletme  Müdürlükleri ve Şeflikleri 

        Madde-10:Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Bilgi alışverişi toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

             İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır. 

            Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller Cumhuriyet Savcılıkları’na gönderilecektir

          Karayolları Şube Müdürlüğü 

          Madde-11: Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak, Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

          Mahalle Muhtarlıkları.

          Madde-12: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, Valiliğimizce yayınlanan bu  Genelgeyi kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

          Madde-13: İlimiz sınırları içerisinde, ikinci ürün ekilişi yapılmadığından, kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.

          İlan

         Madde-14: Bu karar İlçe Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından mahallinde umumi vasıtalarla ilan edilerek ve/veya ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacaktır.

         Yukarıdaki belirtilen hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET