gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKLARDA ATAMALAR DURDURULDU

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla "Personel İşlemleri" konusunda GENELGE 2015/9 31.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Genelge ile kamuda yapılacak atamalar için yasak ve izin getirildi.

31 Ağustos 2015 Pazartesi 03:54
BAKANLIKLARDA ATAMALAR DURDURULDU

Genelgede;
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç);
- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar,
- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları.
- Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar,
- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamına giren engelli atamaları,
- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamına giren eski hükümlü atamaları,
- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamına giren atamalar,
- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,
- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,
-Devlet burslusu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları,
- Zorunlu yer değiştirmeye tabi atamalar,
- Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar,
- Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar,
- Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar,
- Yargı kararlarının uygulanması nedeniyle yapılacak atamalar.
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek I inci maddesi kapsamına giren atamalar,
- Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararla yapılacak atamalar,
- Müfettiş raporu veya soruşturma sonucu yapılması gereken atamalar,
- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7. maddesi kapsamına giren atamalar,
hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dahil naklen veya açıktan atamaları, ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Ancak kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmeme$i amacıyla ivedi ve zorunlu hallerde yukarıda belirtilen istisnalar dışında yapılacak atamalar için Başbakanlıktan izin alınması öngörüldü.
Ayrıca; bu kurum ve kuruluşlarda daire başkanı, eşiti ve üstü boş kadrolara vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar gereğince katılımın zorunlu olduğu toplantılar hariç tüm yurtdışı geçici görevlendirmelerde Başbakanlıktan izin alınması istenildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET