gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSOENELİ YER DEĞİŞTİRME NAKİL İŞLEMLERİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacı güdülmektedir.

08 Mayıs 2011 Pazar 11:17
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Persoeneli Yer Değiştirme Nakil İşlemleri

 
            “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” 19.04.2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik; Bakanlık memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla düzenlenmiştir.
Bu bağlamda; söz konusu personel hareketlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde gereksiz yazışmalara meydan verilmemesi ve çalışanlarımızın mağdur edilmemeleri bakımından nakil taleplerinin ünite amirlerince incelenmekte;
a) Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan memurlardan nakil taleplerinde bulunanların müracaatları taşra teşkilatında Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri (Valilik kanalıyla), Merkez Teşkilatında ise birimleri tarafından,
b) Özürlerini (sağlık ve eş durumunu) belgelendirmek kaydıyla hizmet bölgelerinde veya alanlarında zorunlu çalışma süresini tamamlamadan başvuruda bulunanların nakil taleplerinin süre kaydına bakılmaksızın (a) bendinde belirtilen makamlarca,
Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, (b) bendinde belirtilen özürlerden;
- Sağlık durumuna göre yer değiştirme isteğinde bulunan memurlar,  kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile,
- Eş durumuna göre yer değiştirme isteğinde bulunan memurlar, eşlerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalıştığını,  görev yeri belgesi ve aile nüfus kayıt örneği ile,
- Eşleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında çalışan memurlar ise, eşlerin en az (2) yıl süre ile sigortalı veya vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde en az (1) yıl süreyle sigorta veya bağ-kur priminin ödendiğini söz konusu kuruluşlardan alacakları belge ile,
 belgelendireceklerdir.
 Yukarıda belirtilen usul ve esaslara uymayan nakil talepleri hiçbir şekilde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmemektedir. Ettirilenlerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Eş ve sağlık durumu nedeniyle görev yeri değiştirilen veya görev yerinde bırakılan memurların özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeler yenilenerek her yıl Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET