gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİNALARIN VERGİ DEĞERLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

27 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ ile binaların vergi değeri yeniden belirlendi.Böylece arsa veya arsa payı değeri esas alınarak Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanarak vergi değeri hesaplanacak.

27 Ağustos 2014 Çarşamba 08:02
BİNALARIN VERGİ DEĞERLERİ YENİDEN BELİRLENDİ


27 Ağustos 2014  tarihli Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ ile binaların vergi değeri yeniden belirlendi.

 


Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64)


             29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

             Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

 


Eki için tıklayınız.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET