gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DİSİPLİN FİİLLERİ

Hakim ve Savcılar için HSYK tarafından uygulanan disiplin hükümleri fiil olarak internet sitesinde açıklandı.

12 Haziran 2014 Perşembe 00:48
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DİSİPLİN FİİLLERİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DİSİPLİN KARARLARI
   
UYARMA (MADDE 63)
Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek (M. 63/A)
Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhattap olduğu kişilere veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak (M. 63/B)
Mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak (M. 63/C)
Kanun, tüzük, yönetmelik karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak (M. 63/D)
Nitelik ve ağırlıkları itibariyle yukarıda belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak (M. 63/E)
  
AYLIKTAN KESME
(MADDE 64)
Aylıktan Kesme Kararları
  
KINAMA (MADDE 65)
Hizmet içinde ve dışında, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (M. 65/A)
Kılık ve kıyafetinde mesleğin gerektirdiği saygınlığı gözetmemek (M. 65/B)
Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak (M. 65/C)
Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak (M. 65/D)
Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini onbeş gün içinde Adalet Bakanlığına bildirmemek (M. 65/E)
Adalet Bakanlığının mevzuat uyarınca verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve Kalemlerin denetimini ihmal etmek (M. 65/F)
Görevin işbirliği ve uyum içerisinde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak (M. 65/G)
İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek (M. 65/H)
Nitelik ve ağırlıkları itibariyle 65. maddenin diğer fıkralarında belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak (M. 65/I)
  
KADEME İLERLEMESİNİ DURDURMA (MADDE 66)
Mazeretsiz olarak göreve geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek (M. 66/A)
Ödeme gücünün üstünde borçlanmak suretiyle borçlarını ödeyemez duruma düşmek veya kesinleşmiş borcunu kasden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak (M. 66/B)
Belirlenen durum ve sürelerde mal beyanında bulunmamak (M. 66/C)
İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz 4 - 9 gün göreve gelmemek (M. 66/D)
Nitelik ve ağırlıkları itibariyle 66. maddenin diğer fıkralarında belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak (M. 66/E)
  
DERECE YÜKSELMESİNİ DURDURMA (MADDE 67)
İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam onbeş gün göreve gelmemek (M. 67/A)
Meslek mensuplarına yasaklanmış veya mesleğin gerekleriyle bağdaşmayan kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak (M. 67/B)
  
YER DEĞİŞTİRME
(MADDE 68)
Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek (M. 68/A)
Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak (M. 68/B)
Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak, (M. 68/C)
Göreve dokunacak surette ve kendi kusurlarındın dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak (M. 68/D)
Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulunduğu kanısını uyandırmak, (M. 68/E)
Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak (M. 68/F)
  
BİR ÜST VEYA ALT DERECE DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASI
(MADDE 70)
Sicilden silinmesi mümkün olan disiplin cezası uygulanmasına neden olmuş bir eylem veya davranışın, cezaların sicilden silinmesini düzenleyen 75 inci maddedeki süreler içinde tekrarlanması veya aynı tür disiplin cezasını gerektiren birden çok eylem veya davranışın bir arada bulunması hallerinde bir derece ağır disiplin cezasının verilmesi (M. 70/1)
İlk defa disiplin suçu işleyenlerden geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve tercihli veya mümtazen yükselmeye layık bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar hakkında, meslekten çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, verilecek cezalardan bir derece hafif disiplin cezasının verilmesi (M. 70/2)

K: http://www.hsyk.gov.tr/Mevzuat/disiplin-kararlari.html

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET