gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HSYK MAHKEME ÜZERİNDEN ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU AKSAKLIKLARI İÇİN UYARDI

HSYK tarafından bireysel başvuruların mahkemeler tarafından iletilmesinde yaşanan aksaklıklar üzerine adli merciler uyarıldı.

25 Şubat 2014 Salı 07:45
HSYK MAHKEME ÜZERİNDEN ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU AKSAKLIKLARI İÇİN UYARDI

HSYK tarafından bireysel başvuruların mahkemeler tarafından  iletilmesinde yaşanan aksaklıklar üzerine adli merciler uyarıldı.


Yapılan açıklamada;

 
Bilindiği üzere, 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18’inci maddesiyle getirilen 
düzenlemeyle 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148’inci maddesinde yapılan 
değişiklik sonucunda; herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Buna ilişkin olarak 
30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun ve 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel 
başvuruya ilişkin ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. 


Mevzuat hükümleri çerçevesinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 

yapılabilmesi ile ilgili olarak Kurulumuzun İnternet sayfasında 21/09/2012 tarihli ve 
B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.07.02-298-2012/661/49004 sayılı “Mahkemelerce bireysel 
başvuru formlarının alınmasında ve gönderilmesinde izlenecek usul ve yöntem” ve 
23/10/2012 tarihli ve B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.07.02-298-2012/740/54532 sayılı “Bireysel 
başvuru işlemleri” konulu duyurular yapılmıştır. 


Ancak mahkemeler yoluyla yapılan bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesine 

iletilmesi sürecinde, başvuranların bazı sorunlarla karşılaştıkları ve bunların bireysel 
başvuruların başlamasından itibaren bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala çözülemediği 
Anayasa Mahkemesinin 13/01/2014 tarihli ve 82511857-2014/641.99-5/263 sayılı yazısı ile 
Kurulumuza bildirilmiştir. 
Anılan sorunların en kısa sürede çözümü, insan haklarının uluslararası standartlarda 
korunmasında önemli bir mekanizma olan bireysel başvurunun “etkinliği ve etkililiği” 
açısından hayati nitelik taşımaktadır. 
Bu itibarla, Anayasa Mahkemesine mahkemeler kanalıyla yapılacak bireysel 
başvurularda yaşanan sorunların çözümü ile emek, zaman ve hak kayıplarına sebebiyet 
verilmemesi bakımından; 
1- Bireysel başvurular, Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük 
ekindeki ve Anayasa Mahkemesinin İnternet sitesinde yayımlanan başvuru formuna uygun 
olarak Anayasa Mahkemesine şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurtdışı 
temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabileceğinden ve bireysel başvuruya konu mahkeme 
kararının verildiği mahkeme vasıtasıyla başvuru yapılması zorunluluğu da bulunmadığından 2/2 
 
başvuru yapılan mahkemece sırf bu sebeple bireysel başvuruya ilişkin formun geri 
çevrilmemesi, 
2- Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla başvuru yapılmasının da yukarıda belirtilen 
İçtüzük hükmüne aykırı olacağının bilinmesi, 
3- Bireysel başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığının tespiti açısından bireysel 
başvuru evrakı üzerinde havale tarihinin bulunması ve ayrıca başvurucunun imzasını taşıyan 
alındı belgesinin düzenlenmesi ve bir suretinin başvuru evrakına eklenmesi, 
4- Bireysel başvuru dosyalarının ivedi olarak incelenebilmesi ile gerekli işlemlerin 
yapılması konusunda gecikmelere, hak kayıplarına ve mükerrer başvuru kayıtlarına sebebiyet 
verilmemesi bakımından, başvuru formu ve eklerine ilişkin kabul edilebilirlik ya da esasa 
ilişkin herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın bireysel başvuru evraklarının 
tümünün taranarak UYAP ortamında ve ayrıca evrak asıllarının da mahkeme tarafından posta 
yolu ile ivedi olarak Anayasa Mahkemesine gönderilmesi, 
5- Bireysel başvuru işlemlerinin hukuk, ceza ve idari yargı muhabere (Giden Evrak 
Oluşturma) ekranlarında bulunan “Yeni Bireysel Başvuru Gönderme Evrakı” şablonu 
üzerinden yapılması ve belgelerin UYAP ortamında gönderilmesi durumunda dağıtım 
biriminin “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosu” olarak seçilmesi, (Bahse konu 
ekran sabit olarak gelmekte olup kullanıcı tarafından değiştirilemeyecektir.), 
6- Zabıt kâtibi veya yazı işleri müdürü tarafından başlatılan evrak onay sürecinin ilgili 
mahkeme hâkimleri tarafından bekletilmeden tamamlanması, 
7- Anayasa Mahkemesince talep edilmeden bireysel başvuru konusu yapılan karara 
ilişkin dava dosyanın aslının gönderilmemesi, Mahkemece bir belge istenildiğinde de 
dosyanın tamamının değil, sadece istenilen belgenin gönderilmesi, 
8- Bireysel başvuruda bulunan kişi tarafından talep edilmesi halinde nihai karar, tebliğ 
alındısı vb. belgelerin “Aslı gibidir” tasdiki yapılarak başvurucuya verilmesi, 
9- Bireysel başvuru harcının maliye veznelerine ve ayrıca adliyelerde bulunan harç 
tahsil etmeye yetkili herhangi bir vezneye yatırılmasının sağlanması, 
10- Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda başvuru harcı ve başvuru 
evraklarının mahkemeler vasıtasıyla Anayasa Mahkemesine ulaştırılması için gerekli olan 
posta gideri haricinde herhangi bir ödeme ve posta gideri talep edilmediğinden ayrıca avans 
gideri olarak PTT hesaplarına para yatırtılmaması ve başvuru dosyalarına posta pulu 
eklettirilmemesi, 
Hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi.
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET