gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ TEMİNAT MEKTUBU SORUMLULUĞUNA DİKKAT ETMELİ

Kamuda ihale birimleri ile diğer teminat karşılığı hizmet sunan Kurumların teminat mektupları konusunda sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen personelin kamu zararını oluşturma ve ödeme yükümlülüğüne girebilir.

29 Eylül 2014 Pazartesi 09:07
KAMU PERSONELİ TEMİNAT MEKTUBU SORUMLULUĞUNA DİKKAT ETMELİ

Kamuda ihale birimleri ile diğer teminat karşılığı hizmet sunan Kurumların teminat mektupları konusunda sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen personelin kamu zararını oluşturma ve ödeme yükümlülüğüne girebilir.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği konu hakkında ilgilileri uyarıcı açıklamada bulundu.

Yazıda sağlık tesislerinin mal, hizmet ve yapım işleri ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında firmalardan temin edilmektedir. Firmaların taahhütlerini yerine getirmeleri için Birliklere/sağlık tesislerine verdikleri teminat mektupları, taahhütlerini yerine getirmelerinin ardından kendilerine iade edilmektedir.

Teminat mektuplarının yüklenici firmalara iade edilmesi ile ilgili 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 13'üncü maddesinde; "Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a)Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b)Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 14'üncü maddesinde de; "13'üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.'''' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, işin tamamlanmasına rağmen geçmiş dönemlerde düzenli olarak takibinin yapılmaması nedeniyle, gereksiz yere bekletilen teminat mektuplarının yukarıda bahse konu edilen mevzuat hükümleri gereği ilgilisine iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu mektupların fiziken muhafazasında ve gereksiz yere hesap kayıtlarının takibinde de sıkıntılar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Kamu Hastaneleri Birlikleri Muhasebe Birimlerince, bundan böyle, teminat mektuplarının takiplerinin ve iade işlemlerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde aksatılmadan düzenli olarak yapılması, iş ve işlemleri tamamlanan teminat mektuplarının ilgilisine zamanında iade edilmesi, teminat mektubu dışındaki teminatların süresinde ilgilisine iade edilememesi halinde, Hazineye gelir kaydedilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, muhasebe birimlerinde geçmiş dönemlerden bekleyen teminat mektuplarının ise, kontrollerinin yapılarak ivedilikle ilgilisine iadesinin yapılması ve muhasebe kayıtlarından çıkarılması istenmiştir.

Bu nedenle kamu ilgili personeli teminat mektuplarının gerçekliği, mevzuatına bağlı bozdurulup nakde çevrilmesi, ödenmesi ve muhafazasından sorumludur. Bu görevlerinden dolayı kamu zararına neden olan personel idari ve mali yaptırımla karşılaşır.


KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET