gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KISMİ ZAMANLI ÖĞRETMENLERİN ÜCRET VE SİGORTA PRİMLERİ

Kısmi zamanlı çalışan öğretmenlerin ücret ve sigorta primlerine ilişkin Maliye Bakanlığının 09.07.2009 tarih ve 8634 sayılı görüşünü aşağıda...

26 Aralık 2010 Pazar 13:54
Kısmi zamanlı öğretmenlerin ücret ve sigorta primleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115706-45
 Konu : Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler
09.07.09*   8634
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
 
 
İlgi:a) 20.11.2008 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.32-2479-105813 sayılı yazı. b) 27.05.2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.32-1431/48418 sayılı yazı.
 
İlgi (a)'da kayıtlı yazının incelenmesinden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan; Bakanlığınıza bağlı okul ve kurumlarda öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenler ile yine ders ücret karşılığında uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmü uyarınca görev yaptıkları dönemdeki sigorta prim ödeme gün sayılarının nasıl hesaplanacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.,
 
1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde;
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz. "
hükmüne yer verilmiştir.
 
Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların periyodik olarak ücret ödemelerinin yapıldığı bir aylık süredeki prim ödeme gün sayısı; bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi (Brüt Aylık Kazanç/Asgari Günlük Kazanç=Gün Sayısı) sonucu bulunacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda çıkan gün sayısının 30 günü aşması halinde, o aya ait prim ödeme gün sayısının 30 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir.
 
2- a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacakları hükme bağlanmıştır. Ayrıca, anılan maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilenler hakkında da 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
 
Buna göre, 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışmayanlardan veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan; Bakanlığınıza bağlı okul ve kurumlarda öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenler veya ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmesi ve hak kazandıkları brüt ders ücreti üzerinden sigorta primi ödenmesi zorunlu bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olunması gereken herhangi bir işte çalışmakta olan kişilerin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ek ders ücreti karşılığında çalıştırılması halinde, bunlar adına her işveren tarafından ayrı bildirim yapılması ve bu çalışmalarının tamamının dikkate alınması gerektiğinden, prim ödeme gün sayılarının da ilgili mevzuatına göre ayrıca belirlenmesi; ancak, prime esas günlük kazançları toplamının ise 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen azami kazancı geçmemesi gerekmektedir.
 
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;
"Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1)Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2)Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4)Tarımsal faaliyette bulunanlar,
sigortalı sayılır. "
hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun "Sigortalılığın sona ermesi" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde;
"(8) (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten,
 
(9)Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, ayni zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten,
 
(10) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi_ kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, itibaren sona erer. " hükmüne yer verilmiştir.
 
Buna göre, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan kişilerden ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında usta öğretici olarak görevlendirilenlerin;
 
-Köy ve mahalle muhtarı olması ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi uyarınca usta öğretici olarak çalışmaya başladığı gün itibariyle önceki sigortalılık halinin sona erdirilerek, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması ve brüt ek ders ücretleri üzerinden adlarına sigorta primi yatırılması,
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmaları durumunda, usta öğretici olarak çalışmaya başladıklarında söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sigortalılıkları sona ermeyeceğinden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmamaları ve brüt ek ders ücretinden dolayı adlarına sigorta primi ödenmemesi,
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (10) numaralı alt bendi uyarınca usta öğretici olarak çalışmaya başladığı gün itibariyle önceki sigortalılık halinin sona erdirilerek, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması ve brüt ek ders ücretleri üzerinden adlarına sigorta primi yatırılması,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendine göre şirket ortağı olanların, ortak oldukları şirketin mahkeme kararı ile iflasına karar verilmesi, tasfiyenin açılması, ortaklar kurulu karan ile
tasfiyenin başlanması veya münfesih duruma düşmesi hallerinde, 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendi uyarınca usta öğretici olarak çalışmaya başladığı gün itibariyle önceki sigortalılık halinin sona erdirilerek, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılması ve brüt ek ders ücreti üzerinden adlarına sigorta primi ödenmesi,
 
gerekmektedir.
 
c) 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında;
"Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden' birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. "
 
hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların Bakanlığınıza bağlı okul ve kurumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmeleri halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmalarına ve almış oldukları ders ücreti üzerinden sigorta primi ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
 
3- 5335 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emekli bağlanmış olanlardan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin yaşlılık veya emekli aylıklarının kesilmeyeceği hükmüne yer verilerek bu durumda olan kişiler zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılmıştır.
 
Bu çerçevede, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmış olanların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmeleri halinde emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyeceğinden, bu durumda olan kişilerin usta öğretici olarak görev yapmalarından dolayı hak kazandıkları brüt ek ders ücretleri üzerinden 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi hükmü çerçevesinde sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerini arz ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET