gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE GİYİM YARDIMI YAPILMASI

657 sayılı Kanununa tabi olarak görev yapan ve resmi kıyafet taşıyan koruma ve güvenlik görevlilerine, bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş olan söz konusu Yönetmelikte öngörülen giyim eşyalarının verilmesi gerekmektedir.

26 Aralık 2010 Pazar 14:13
Koruma ve güvenlik görevlilerine giyim yardımı yapılması

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115457-95
Konu: Giyecek yardımı                                                                                              23/11/2009*16304
 
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
 
İlgi    : İdari    Mali     İşler     Daire    Başkanlığının   11/11/2009    tarihli   ve B.30.2.ZKÜ.0.70.73.00.01/3767- sayılı yazısı.
 
İlgi yazının incelenmesinden, Üniversitenizde görevli Koruma ve Güvenlik Personeline, giyecek yardımı yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.
 
Bilindiği üzere, koruma ve güvenlik görevlilerine mülga 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Özel Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun" ile bu Kanun uyarınca hazırlanmış olan "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca giyecek eşyası verilmekte idi.
 
Ancak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller yeniden belirlenmiş ve 2495 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla 2495 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca hazırlanmış olan Yönetmeliğin uygulama imkanı kalmamıştır.
 
Diğer taraftan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13 üncü maddesinde; "Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler...." hükmüne yer verilerek özel güvenlik görevlilerin resmi kıyafet giymeleri öngörülmüş ve anılan Kanunun 26 ncı maddesinde de, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin İçişleri Bakanlığınca çıkarılacağı belirtilmiştir.
İçişleri Bakanlığınca söz konusu Kanuna istinaden hazırlanmış olan "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" 7/10/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde de özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurların Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamayacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Giyecek yardımı" başlıklı 211 nci maddesinde;
 
"Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit olunur." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca hazırlanan ve 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği"nde, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle kimlere ne gibi giyecek eşyası verileceği, cinsi, miktarı, kullanma süresi ve niteliği tespit edilmiş bulunmaktadır.
Bu itibarla, kurumunuzda 657 sayılı Kanununa tabi olarak görev yapan ve resmi kıyafet taşıyan koruma ve güvenlik görevlilerine, bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş olan söz konusu Yönetmelikte öngörülen giyim eşyalarının verilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerini rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET