gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE VE SGK PERSONELİNE YAPILANDIRMA FAZLA MESAİSİ VERİLDİ

Torba Kanun vergi ve sigorta prim borç yapılandırmasında çalışacak personele fazla mesai verildi. Fazla mesainin nasıl verileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 7 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Fazla mesainin verileceği önceden sitemizden duyurulmuştu.

07 Kasım 2014 Cuma 05:07
MALİYE VE SGK PERSONELİNE YAPILANDIRMA FAZLA MESAİSİ VERİLDİ

MALİYE VE SGK PERSONELİNE YAPILANDIRMA FAZLA MESAİSİ VERİLDİ

Torba Kanun vergi ve sigorta prim borç yapılandırmasında çalışacak personele fazla mesai verildi. Fazla mesainin nasıl verileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 7 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Fazla mesainin verileceği önceden sitemizden duyurulmuştu.

 
13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6897 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması öngörülen işlerin zamanında yapılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatlerinin dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları
MADDE 3- (1) 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlerde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan; Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı tahsil daireleri ve Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı tahsil dairelerinde görev yapan personele, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenir.
(2)Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.
(3)Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.
(4)Fazla çalışmanın her bir saati için 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,54 TL) beş katı esas alınır.
(5)Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel tarafından imzalanır ve birim amiri tarafından onaylanır.
(6)Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.
(7)Bu Karar hükümleri, 1/10/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET