gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE VERGİ BORÇLARININ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI AYRINTILARI

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Yasanın uygulanması bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmaktadır.

10 Ekim 2014 Cuma 16:50
MALİYE VERGİ BORÇLARININ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI AYRINTILARI

MALİYE VERGİ BORÇLARININ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI AYRINTILARI

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Yasanın uygulanması bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmaktadır.

KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR 

Maliye Bakanlığına Bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 
•    30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 
•    Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 
•    2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden(bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 
Bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için alacağın; maddelerde belirtilen tür ve dönemden kaynaklı olması, 11.09.2014 tarihi itibariyle (bu tarih hariç) kesinleşmiş olması ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da  ödeme süresinin henüz geçmemiş olması şarttır.
30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır
6183 Sayılı Yasa Kapsamında Takip Edilecek Diğer Alacaklar
•    Ecrimisiller, 
•    Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, 
•    Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları, 
•    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle 
vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, 
•    Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 
•    30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri.

Kapsama Giren İdari Para Cezaları;
Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu,Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) verilen idari para cezaları girmektedir. 

Kapsama Girmeyen İdari Para Cezaları;
Adli ve idari para cezaları (Kapsama girenler hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, şeker fiyat farkı, akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu, kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payları kanun kapsamına girmemektedir. 

Tahsilinden Vazgeçilen Amme Alacakları
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.
31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 TL’nın (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyerek, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31.12.2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.
Yapılandırmadan Yararlanma Şartları
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra 01/12/2014 tarihi [bu tarih dahil]başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmek üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

Yapılandırılan Borçların Hesaplanması, Ödenmesi 
Alacakların yapılandırılmasında vade bu alacaklara ilişkin faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine vade tarihinde bu Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranlarının esas alınacaktır.
Hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
Hesaplanan tutarın İlk taksit ödeme süresi içinde (31/12/2014 tarihine kadar) tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksit belirtilmezse 18 taksit tercih ettiği kabul edilecektir.
Ödemelerde kredi kartı kullanılabilecektir. kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili belirlenen katsayılar
Altı eşit taksit için (1,05)
Dokuz eşit taksit için (1,07)
On iki eşit taksit için (1,10)
On sekiz eşit taksit için (1,15) 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
K:Uşak Valiliği

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET