gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALÜLEN EMEKLİYE AYRILAN MEMURUN ATANMASI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, hastalık sebebiyle hakkında emeklilik hükümleri uygulanan Devlet memurlarından gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerin tekrar görev almak istedikleri takdirde...

26 Aralık 2010 Pazar 16:33
Malülen emekliye ayrılan memurun atanması

 Sayı  : B.02.1.DPB.0.12.01/647.02-5141  29/3/2010

1982 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduğunuzu,1982-1992 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ve Lise Müdürü olarak görev yaptığınızı,1992-2001 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığınızı, 2001 yılında rahatsızlığınız sebebiyle malulen emekliye ayrıldığınızı, sağlığınıza kavuştuğunuzu, görevinize dönme talebinizin ise 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde red edildiğinden bahisle görevinize veya başka bir göreve dönme hususunda bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere 11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile  öğretim elemanlarının; sadece aylıkları, ek göstergeleri derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri, sosyal haklardan yararlanma koşulları, ek ders ücretleri, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Kanun koyucu, söz konusu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağını hüküm altına almıştır.
 
Konuya ilişkin olarak, 657 sayılı Kanunun “Hastalık izni” başlıklı 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklar resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.”hükmü yer almaktadır.
 
 Diğer taraftan, 5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında;     “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
 
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.” ifadesi yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, hastalık sebebiyle hakkında emeklilik hükümleri uygulanan Devlet memurlarından gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerin tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanacaklarının ifade edilmiş olması ve 5335 sayılı Kanunda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı alanların atanamayacağı kuruluşların ve kadroların hüküm altına alınmış olması ve malullük aylığı alanların yeniden atanamamasına ilişkin bir düzenleme içermemesi  nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine Öğretim Görevlisi olarak  atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET