gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB 2014 YAPIM PROGRAMI YIL İÇİNDE YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimde tüm çağ nüfusunun %100 okullaşmasının sağlanması, eğitim kalitesinin ön planda tutularak öğrenci başarısının yükseltilmesi, öğrencilere hizmet veren okullardaki eğitim niteliğinin yükseltilmesi, sınıf öğrenci sayılarının 30'un altına indirilmesi hedef olarak belirledi. 2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 08/03/2014 tarihinde yayımlaması uygulamada zorluk yaşatacak..

18 Mart 2014 Salı 06:29
MEB 2014 YAPIM PROGRAMI YIL İÇİNDE YAYINLADI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2014 Yılı Temel Eğitim YapımProgramı

GENELGE

2014/4

Bakanlığımızca, Temel Eğitimde tüm çağ nüfusunun %100okullaşmasının sağlanması, eğitim kalitesinin ön planda tutularak öğrencibaşarısının yükseltilmesi, öğrencilere hizmet veren okullardaki eğitimniteliğinin yükseltilmesi, sınıf öğrenci sayılarının 30'un altına indirilmesi hedefolarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede yatırıma ayrılan sınırlı kaynakların,mahallince elde edilebilecek kaynakların ve her yıl giderek artan bütçe dışıimkânların daha da artırılmasına paralel olarak, eğitim hizmetlerinin etkilibir şekilde sunulması amacıyla 2014 yılı içerisinde amaç ve önceliklere uygunolarak mevcut proje stokunu azaltacak şekilde, devam eden projelerin eğitiminhizmetine verilmesi ve önemine göre yeni projelerin planlanması suretiyleeğitimde istenilen gelişmeler sağlanacaktır.

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncımaddesinde, il özel idaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacakgelirler hariç olmak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20'si oranındailköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir. Buhüküm gereğince 76 ncı maddede sayılan gelirler doğrudan ilköğretim ödeneğineilave edilecek, ayrıca II Özel idaresi yıllık gelirinin en az %20'si oranındaödenek ayrılacak, bunun artırılması için de çaba sarf edilecektir.

2014 yılında Temel Eğitim Yapım Programında yer alanprojeler için Strateji Geliştirme Başkanlığınca Aralık 2013 tarihindegönderilen ödenekler, II özel idare bütçesinden 2013 yılından 2014 yılmadevreden ödenekler ile 2014 yılı için gönderilen ödenekler dikkate alınarak Valilikler2014 yılı II Yapım Programı hazırlayacaklardır.

2013 yılı Temel Eğitim Yapım Programında olupsözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin ödenek tutarları toplamı kadarödenek 2014 yılma yılı ödeneği olarak konulduktan sonra kalan ödenekle 2013 yılıyatırım programında olan ve ihalesi yapılmayan projeler öncelik alınacak veyine ödeneği konulması kaydıyla programa yeni proje almabilecektir. II YapımProgramına alınacak yeni projeler ile devam eden projelerin proje tutarlarınıntamamı kadar ödenek 2014 yılı ödeneği olarak konulacaktır.

Diğer taraftan, 6360 sayılı On Dört İlde BüyükşehirBelediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehir belediyesibulunan ve İl Özel idareleri Kaldırılacak olan iller ise kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunumun 10 uncumaddesinin 4 üncü bendinde yer alan "6360 sayılı Kanun uyarınca tüzelkişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehirbelediyeleri 2013 yılında söz konusu il özel idarelerince öz kaynaklan ilegerçekleştirilen eğitim ve sağlık amaçlı yatırım tutarlarının dörtte üçünden azolmamak üzere, her derecedeki Devlet okullarının inşaat, bakım ve onarımlarıile sağlık yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için yatırım harcamasıyaparlar" hükmüne göre Büyükşehir Belediyesinde oluşacak bütçe karşılıkgösterilerek Valilikçe ek yapım programı düzenleyerek Bakanlığımız onayınasunacaklardır.

Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanındagerçekleştirilmesinin temini için 4734 sayılı

Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihaleSözleşmeleri Kanununa göre, arsa temin edilmesini takiben geoteknik raporlarınve uygulama projelerinin hazırlanması suretiyle, etkili ve isabetli planlamayapılması sağlanacaktır. Atıl durumda kalacak ya da bir başka hizmettekullanmak amacıyla hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir. İliniz özel idaresindebekleyen geçmiş yıllardan devreden ödenekler ile bu yıl ayrılan ve gönderilenödeneklerin 2014 yılı sonuna kadar eğitim yatırımlarına harcanması için gereklitedbirler alınacak, 2015 yılına devreden herhangi bir ödenek/nakitbırakılmamasma özen gösterilecektir.

Mevcut eğitim kurumlanmn fiziki alt yapıeksikliklerinin ve bakım onarımlarının yanı sıra afetlerin önlenmesi ve afethasarlarının telafisine yönelik olarak, geçen yıllarda olduğu gibi, önceliklebirinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitimkurumlarından başlanmak üzere ağırlıklı olarak binaların güçlendirilmesinedevam edilecek, gerekmesi halinde hukuki süreçle birlikte güçlendirmeuygulamalarına ağırlık verilecektir. Bu kapsamda öncelikle yatılı hizmet vereneğitim kurumları ve diğer binalar arasında yeni deprem yönetmeliğine göreincelenmeyen ve gerekmesi halinde güçlendirilmeyen eğitim kurumunun kalmamasıiçin gerekli tedbirler alınacaktır.

Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanısıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısıartırılacaktır. Bu amaçla bağış ve yardımları teşvik için yapılan kanunidüzenlemeler ve uygulamaya konulan projeler (Eğitime %100 Destek Projesi)doğrultusunda elde edilen gelirler, yatırım programlarıyla ilişkilendirilmeksuretiyle hedeflere varılması sağlanacaktır.

2014 Yılı Yatırım Programında 2008H010040 projenumaralı İlköğretim Okullan+Ek Derslik Projesi ödeneğinin planlanması veuygulamaya konulması Strateji Geliştirme Başkanlığının 06/02/2014 tarih ve544284 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

2014 Malî Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaöngörülen ödenekler il bazında Devlet yardımı adı altında detay programınabağlandıktan sonra, Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleridoğrultusunda İl Özel İdareleri bütçelerine aktarılmak üzere Millî EğitimMüdürlükleri adına gönderilecek ve yerel imkânlarla birlikte onaylı il yapımprogramı dâhilinde kullanılacaktır.

2014 Yılı İl Yapım Programlarının 27 Şubat 2014tarihine kadar e-yatınm sistemine girilerek evrak üzerinden Bakanlığımız İnşaatve Emlak Grup Başkanlığma onaylatılmadan önce Strateji Geliştirme Başkanlığıtarafından bütçe disiplini açısından incelenecektir. 27 Şubat 2014 tarihindensonra büyükşehir statüsündeki illerin İl Özel İdareleri Bakanlığımız eğitimkurumları için bütçelerinde yer alan ödenekten harcama yapmayacaklardır. Özelidarelerden kalan söz konusu ödenekler Bakanlığımız Merkez Saymanlık bankahesap numarasına (TR100000100100000350121008) aktarılacaktır.

Valilikler 222 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine göreoluşturacakları bütçe ile bizzat II Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacakprogramlarda belirlenen ilke ve politikalar "yerindelik, etkililik veverimlilik" ile bu Genelge ekindeki program hazırlama esaslarına göre 2014yılı temel eğitim yapım programları; en kısa sürede İl Millî EğitimMüdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak hazırlanıp, Strateji GeliştirmeBaşkanlığı tarafından e-yatınm sistemi üzerinden bütçe disiplini açısından onayverildikten sonra, 2 örnek ile birlikte ve elektronik ortamda (excel formatmda CD) 07 Mart 2014 tarihinden önceBakanlığımızca onaylanmak üzere İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığına teslimedilecektir.

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET