gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB DERSHANE DÖNÜŞÜM UYGULAMA KLAVUZU

Millî Eğitim Bakanlığı 2014/7 nolu Genelge ile dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümüyle ilgili "5580 Sayılı Kanun Kapsamında 14/03/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler İle Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" yayınlandı.

09 Haziran 2014 Pazartesi 07:47
MEB DERSHANE DÖNÜŞÜM UYGULAMA KLAVUZU

Millî Eğitim Bakanlığı 2014/7 nolu Genelge ile dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dönüşümüyle ilgili "5580 Sayılı Kanun Kapsamında 14/03/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler İle Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" yayınlandı. 
DÖNÜŞÜM BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru DönemiBaşvuru Başlama TarihiBaşvuru Bitiş Tarihi
Birinci Dönem02/06/201404/08/2014
ikinci Dönem05/08/201427/10/2014
Üçüncü Dönem28/10/201431/12/2014
Dördüncü Dönem02/01/201502/03/2015
Beşinci Dönem03/03/201504/05/2015
Altıncı Dönem05/05/201506/07/2015
Yedinci Dönem07/07/201531/08/2015

GENEL AÇIKLAMALAR
1- Bu kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.
2- Dönüşüm programına başvuruda bulunanlar, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
3- Dönüşüm başvuru şartlarım taşımadıkları halde dönüşüm programına alınanların bu durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında 5580 sayılı Kanun ve 4706 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
4- Dönüşüm programına başvuracak dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin 01/09/2015 tarihine kadar dönüşüm programına Bakanlıkça MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
5- 14/03/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile 5580 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetlerine 01/09/2015 tarihinde son verilir.
6- Başvurular yedi dönem halinde alınır. Dönüşüm programına erken başvuranlara Dönüşüm Programı Değerlendirme Formu üzerinde dönem önceliğine göre yüksek puan verilir.
7- Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi olmaksızın 14/03/2014 tarihi itibariyle en az üç yıldır faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince dönüşüm programına başvurmaları halinde bina kiralama ve irtifak hakkı kullanımında öncelikle değerlendirilir.
8- Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince dönüşüm programına başvurmaları halinde Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre her dershane için puan verilir.
9- Dönüşüm programına alman kurumlar, kurucularının/kurucu temsilcilerinin talep etmeleri ve Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla dönüşüm programından çıkabilirler. Programa alındıktan sonra kapanan kurumların kurucuları istemeleri halinde dönüşüm programı doğrultusunda hareket edebilirler. Dönüşüm programından çıkan ve kapanan bu kurumlar için 5580 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi hükümleri saklıdır.
10- Aynı kurucuya ait her dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezi için ayrı ayrı dönüşüm programına başvuru yapılır. Dönüşüm programına alınmak üzere birden çok kurumu için başvuran kurucu, bu kurumlarını dönüşüm programı doğrultusunda tek kuruma dönüştürebilir.
11- Kurumlar, dönüşüm programına alınmaları kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve temel lise olarak faaliyet gösterebilirler.
12- Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Kuruluş amacına aykırı faaliyet gösteren kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Dönüşüm programından çıkartılan kurumların durumları ayrıca Kanunun Ek 1 inci maddesi hükümlerine göre de değerlendirilir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2/6/2014 tarihinden itibaren bu kılavuzda belirlenen dönemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar Bakanlıkça MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılır.
2- Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına, yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat eder.
3- Başvuru için gerekli olan belgeler kurucu/kurucu temsilcisi tarafından taratılarak, MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülüne işlenir.
4- Kurucu/kurucu temsilcisi tarafından MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak başvuru sonrasında aşağıda belirtilen belgelerle il milli eğitim müdürlüğüne müracaat edilir:
a) Modülden alınan ve Bakanlıkça belirlenen Dönüşüm Programı Başvuru Formu ile eklerinin belirtildiği dizi pusulası,
b) Kurucu temsilcisinin, dönüşüm programına başvurma yetkisine de sahip olduğunun belirlendiği yetkili genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
c) Tüzel kişi olan kurucunun, kuruluş amaçlan içerisinde dönüşmek istediği okul/kurum türünün işletmeciliğinin yapılacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre tüzük, vakıf senedi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
ç) Özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunacak kurumların kurucu/kurucu temsilcisi tarafından; 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar okul binalarını Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getireceğine veya standartlara uygun başka bir binaya nakil yapacağına ilişkin noter onaylı dönüşüm taahhütname,
d) 01/1/2014 tarihinden başvurunun yapıldığı tarihe kadar kurumda çalışmış ve halen çalışan tüm eğitim personelinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, branşı, kurumda göreve başlama tarihi ve sigorta primi ödenmiş gün sayısı bilgilerinin yer aldığı ve kurucu/kurucu temsilcisi tarafından onaylanmış eğitim personeli listesi,
5- Dönüşüm programına alınmak üzere başvuru yapanlardan bilgi ve belgeleri il milli eğitim müdürlüğünce; Özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve ilgili birim personelinden en az üç kişilik komisyon oluşturulur. Komisyon tarafından en geç 10 iş günü içerisinde incelenerek uygun görülen kurumların başvuru işlemleri MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden onaylanır. Ayrıca, onaya ilişkin Modül çıktısı imzalanıp mühürlenerek bir örneği kurucu/kurucu temsilcisine imza karşılığı teslim edilir. Başvuru dönemi içerisinde, dördüncü maddede belirtilen belgeleri il milli eğitim müdürlüğüne teslim etmeyen kurumların başvuruları, başvuru döneminin son günü itibariyle iptal olur. Bu kurumlar son başvuru tarihine kadar olan dönemler içerisinde yeniden başvuru yapabilirler.
6- İl millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurular Genel Müdürlükçe oluşturulan "Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenerek uygun olan kurumlara 'Dönüşüm Programına Kabul Formu" düzenlenir. Söz konusu formun bir örneği ilgili il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
7- Dönüşüm programına alınan kurumların listesi her dönemin bitim tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır. Dönüşüm programından çıkan ve çıkarılan kurumlar, ilgili il milli eğitim müdürlüğüne bildirilir ve Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanan listeden çıkarılır.
8- Başvurusu herhangi bir nedenle reddedilen kurumlar eksiklerini gidermeleri durumunda 01/09/2015 tarihine kadar yeniden başvuru yapabilirler.
İTİRAZLAR
Dönüşüm programına alınmaya ilişkin itirazlar, listelerin http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde dilekçeyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yapılır.
a) Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
b) İtirazların cevaplanmasındaki süre için Genel Müdürlüğe gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

K: http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_05/30120339_klavuzz.pdf

MEB DÖNÜŞÜM

AHMET BİLİR
15 Mart 2015 Pazar 18:23

ya 6 yil tecrübe oluyorda. son çalişilan 1,5 yilda tecrübe kazanmiyormu bu arkadaşlar. yani 7,5 yil yapiyor ozaman. bana göre temmuzda dershanecilik kapanmayacak herkes işsiz kalmadi diyicekler. anayasa mahkemesi şimdi açiklarsa kapatmadik diye kimse temel liseye kayit yaptirmaz her kurumda dönüşümden vazgeçer. ama derlerse ki temmuzda kapatma yok ozaman dönüşenler geridönemez.ayni tas ayni hamam devam eder bu iş.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET