gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB OKUL İDARECİLERİ GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

MEB'e bağlı okullarda yönetici belirleme kriter ve süreçleri "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu'nda" belirlendi.

01 Mayıs 2015 Cuma 10:28
MEB OKUL İDARECİLERİ GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLIEĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME KILAVUZU 2015

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim KurumlarıYöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleridoğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yöneticigörevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanmasıamacıyla hazırlanmıştır.

 

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1.  657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu,

1.2.  652 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3.  Millî Eğitim Bakanlığına BağlıEğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

2- Yönetici Görevlendirmede Dikkate AlınacakHususlar

2.1.  Eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarınıngörevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarında görevlendirilecekleri tarihteöğretmen olarak atanmalarına esas alanlarının bulunması yeterli olacaktır.

2.2.  Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynıeğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yıldan fazla görev yapamayacaktır.

2.3.  Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazlasekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarakgörevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıylaYönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır.

2.4.  Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yenidengörevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlıolmak üzere, aynı unvanda en son görev yaptıkları eğitim kurumlarındagörevlendirilmeyecektir.

2.5.  İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biriDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından;imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdüryardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyalbilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı,Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzelsanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veyaMüzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en azbiri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdüryardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleriarasından görevlendirilecektir.

2.6.  İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisialan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, heriki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerinegörevlendirilebilecektir.

2.7.  Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarınınmüdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ilekarma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitimkurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasındangörevlendirilecektir. Ancak, kadın aday bulunamaması durumunda bu Kılavuzun 14üncü maddesi kapsamında erkek adaylar arasından da görevlendirmeyapılabilecektir.

2.8.  Yöneticilikte dört yıllık görev süresinidolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmeliğin 5 incimaddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görevyapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri,istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir.

2.9.    Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yenigörevlendirilen müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarının boş bulunan (dörtyıllık görev süresini dolduranlardan boşalması muhtemel olanlar dâhil) müdürbaşyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrolarına görevlendirmeler ise yenigörevlendirilen müdürlerin inhası ile en kısa sürede yapılacaktır. Dört yıllıkmüdürlük görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitimkurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerimevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır.

2.10. İller arasında yapılan yerdeğiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık beklemesüresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarakgörevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvurudabulunabilecektir.

2.11. Yöneticilik normları boşbulunan eğitim kurumlarının vekâleten ve geçici olarak yürütülenyöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir.

2.12. En kıdemli ve kıdemi en azolan (aday öğretmenler dahil) öğretmen , öğretmenler kurulunca seçilecek ikiöğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisibaşkanı 08 Mayıs 2015 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altınaalınacak, ilgililer bilgilendirilecek ve belirlenen kişilere ilişkin bilgi vebelgeler ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.Bunlardan öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ilekıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir.Değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olmak kaydıyla en kıdemli vekıdemi en az olan öğretmen belirlenirken hizmet süresinin hesabında, dahaönceki yöneticilik görevleri de dikkate alınacaktır.

2.13.  Yönetici görevlendirmelerineilişkin işlemler, Kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen
süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.

3- Yöneticilik Görev SüresininHesaplanması

3.1.  Dört yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görevsürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.

3.2.  Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresininhesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanlageçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.

3.3.  Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük vemüdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdürbaşyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici görev kapsamında geçensüreler dikkate alınmayacaktır.

3.4.  Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalıkizni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı)dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilikgörevleri de dâhil edilecektir.

3.5.   Yöneticilik görevi üzerindenalınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine
döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıklarıtarih ile yeniden
yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dâhiledilecektir.

 

B- İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİMMÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1-  Komisyonların Oluşturulması

1.1. Değerlendirme komisyonu ve sözlü sınavkomisyonu/komisyonlarının, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulmasısağlanacaktır.

2-  Müdürlük Görev SüresininUzatılması

2.1. Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre ilk defa ve yenidengörevlendirme kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere müdürlükte dörtyıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğindebulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev SüreleriUzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden bu kılavuzekinde bulunan takvimde belirtilen süre içinde değerlendirilecektir.

2.2. Yönetmeliğeekli Ek-1 Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il millîeğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe millîeğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

3- Müdürlük Görev Süresinin Görev YapılmaktaOlunan Eğitim Kurumunda Uzatılması

3.1.   Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuşolanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmaküzere başvuruda bulunabilecektir.

3.2.   Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardangörev yaptıkları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartınıtaşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam sekiz yıl ve dahafazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar,durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görev sürelerinin uzatılması içinbaşvuruda bulunabilecektir.

3.3.   Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta olduklarıeğitim kurumunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri,il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumundauzatılacaktır.

4- Müdürlük Görev Süresinin Diğer EğitimKurumlarında Uzatılması

4.1.  Müdürlük görev süresi aynıeğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

 

a)  Müdürlüğü boş bulunan eğitimkurumları,

b)  Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumundauzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,

c)  Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarındauzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitimkurumları,

ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlüksüresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları

il millîeğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

4.2.  Müdürlükte dört yıllık veyaaynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardanYönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 veüzerinde puan alanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzerebaşvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumutercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarınagörevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

4.3.  Müdürlük görev sürelerininbaşka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görevsüreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puanüstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ileuzatılacaktır.

4.4.  Adayların puanlarının eşitliğihalinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenliktekihizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamıhâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5- İlk Defa ve Yeniden Müdür OlarakGörevlendirilecekler

5.1.   Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinintamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il millî eğitimmüdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.2.   Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha öncemüdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardanduyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilenşartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvurularıelektronik ortamda alınacaktır.


5.3.  Başvurular, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim KurumuMüdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin DeğerlendirmeFormu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları il millî eğitimmüdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.4.  Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlarDeğerlendirme Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millîeğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.5.  Değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandanbaşlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile sonsıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

5.6.  Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilenkonular esas alınarak aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav DeğerlendirmeFormu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il millî eğitimmüdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.7.  Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar SözlüSınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitimmüdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

 

5.8.       Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylarıngörevlendirmeye esas puanları; Yönetmeliğe ekli Ek-2'de yer alan Form üzerindenaldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzdeellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.

5.9.       Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarınauygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bukapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek;tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler,başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

5.10.   Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartlarıtaşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il millîeğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarakgörevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2'de yer alan Formagöre değerlendirme puanı, Ek-3'te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticiliktekihizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesiyapılacak; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ilebelirlenecektir.

5.11.   Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığıtarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanacaktır.

6- Müdür Başyardımcılığı veMüdür Yardımcılığına Görevlendirme

6.1.  Müdür başyardımcısı ve/veyamüdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleritarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartlarıtaşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitimkurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenolarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürününinhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdürbaşyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir.

6.2.  Müdür başyardımcılığı ve müdüryardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanlarıngörev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir.

6.3.  Aynı eğitim kurumunda müdürbaşyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresinitamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yenidengörevlendirilmek isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumundagörevlendirilebilecektir.

6.4.  Müdür başyardımcılığı ve müdüryardımcılığı için yapılan inhalardan onaylanması uygun görülmeyenler,görevlendirmeye konu olan eğitim kurumlarına en kısa sürede bildirilecektir.


C- DİĞER HUSUSLAR

1.  Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerdendeğerlendirme sonucunda 75'in altında puan almaları nedeniyle görev süresiuzatılmayacak olanlar, yerlerine görevlendirilecek müdürlerin göreve başlamalarıbeklenmeksizin 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren en kısa sürede öğretmenliğeatanacaktır.

2.  Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden normkadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası olduklarıtarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir.

3.  Yöneticilik görevi sona erenlerin, istemeleri halindeöncelikle kendi eğitim kurumlarında alanları itibarıyla boş bulunan öğretmennorm kadrolarına atanmaları esas alınacaktır.

4.  Aynı bahçede veya aynı binada faaliyet gösteren farklıderece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenci sayısının değişmesine bağlıolarak yönetici normlarının aynı bahçe veya aynı bina içerisindeki bir eğitimkurumundan diğer bir eğitim kurumuna geçmesi durumunda mevcut yöneticilerYönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5.  Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdekieğitim kurumları, mevcut yöneticilerinin dört ve sekiz yıllık görev sürelerininhesaplanmasında tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecektir.

6.  Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmedenönceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görevsürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir. Dönüştürüleneğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardanmüdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini yürütenleristemeleri halinde ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında durumlarınauygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvurudabulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığıgörevini yürütenler, teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygunbaşka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.

7.  Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitimkurumlarında en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen ile öğretmenler kuruluncaseçilecek iki öğretmen, ilgili eğitim kurumlarının fiilen görev yapan tümöğretmenleri dikkate alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede yöneticilerdikkate alınmayacaktır.

8.  Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitimkurumlarında birden fazla okul aile birliği ve öğrenci meclisi başkanıbulunması halinde Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme, yalnızca müdürnorm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı veyardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacaktır.

9.  Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görevyapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin,başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfıkadrolarında görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

 

10.    Müdür olarakgörevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini
dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda altı ay ve daha fazla vekâletenveya geçici
olarak yöneticilik görevini sürdürenlerin değerlendirilmeleri, vekâleten veyageçici olarak
yöneticilik görevini yürüttükleri eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asılgörev yerleri
itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görevsüreleri asıl görev
yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğereğitim kurumlarında da
uzatılabilecektir.


11.        Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarındadört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitimkurumunda kurucu müdür olarak görev yapanların değerlendirilmeleri, asıl görevyaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleriitibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görevsüreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi,durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.

12.        Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarındadört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen yöneticilik (müdür,müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki görevleri geçici olarakyürütmekte olanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitimkurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla bu geçicigörevleri de dâhil toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresinitamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumundauzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında dauzatılabilecektir.

13.        Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranmüdürlerden halen vekâleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıylaaynı zamanda değerlendirici konumunda olanlar, kendileriyle ilgilideğerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğerdeğerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sistemegöre hesaplanacaktır.

14.        Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme sürecitamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, ilmillî eğitim müdürlüklerince tutanak altına alınarak boş kalan yöneticiliklerinternet sitesinde 15 gün süreyle duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi,başvurunun nerelere ve nasıl yapılacağı belirtilecektir. Yönetici ihtiyacıkarşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresininbitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleriçerçevesinde yapılacaktır.

 

15. Vekâleten veya geçicigörevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilenler,
kendileri hariç müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı teklifleriniyapabileceklerdir.

16.  Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumuyöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçensüreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkatealınmayacaktır.

17.  Geçici görevlendirme onaylarında süre belirtilmeyenlerile başka bir göreve vekâleten atanan eğitim kurumu yöneticileri Yönetmeliğin27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi kapsamındadeğerlendirilmeyecektir.

18.  Bu kılavuzda yapılan açıklamalar, yöneticigörevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt içi veya yurt dışında, yerliveya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmasıçerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitimkurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformuve programları uygulanan eğitim kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlıkmerkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımındanuygulanmayacaktır.

DAİRE

TELEFON

E-POSTA ADRESLERİ

FAKS NO

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı

0 (312) 413 17 31 0 (312) 413 18 44 0 (312) 413 28 57 0 (312) 413 18 49

ikgm_yoneticigorevlendirme@meb.gov.tr

0 (312) 418 23 43

EK: Yöneticigörevlendirme takvimi


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN

2015 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

 

En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi

20 Nisan-08 Mayıs

-   EK-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme işlemleri

-   Değerlendirme komisyonu ile sözlü sınav komisyonlarının kurulması

11 Mayıs-12 Haziran

-   Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-   Başvuruların alınması

-   Müdürlük görev süresinin uzatılması

15 -19 Haziran

-   Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-   Başvuruların alınması

-   Müdürlük görev süresinin uzatılması

22-26 Haziran

-   Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu

-   Başvuruların alınması

-   Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması

-   Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

29 Haziran-10 Temmuz

-   Sözlü sınav duyurusu

-   Sözlü sınav

13-27 Temmuz

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması

28-29 Temmuz

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz

03-07 Ağustos

İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

10-14 Ağustos

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme

17-21 Ağustos

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

19 Haziran-29 Ağustos

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET