gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB SON PERSONEL YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN GENEL YAZI ÇIKARDI

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme iş ve işlemleri, yönetmelik ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdiği, yetki devri güncellemesi yapılarak 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

22 Ocak 2014 Çarşamba 23:18
MEB SON PERSONEL YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN GENEL YAZI ÇIKARDI

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan GenelMüdürlüğü

Sayı : 41289672/903.02/232028 16/01/2014 Konu: Yönetmelik Uygulaması.

...................VALİLİĞİNE

(İl Milli EğitimMüdürlüğü)

İlgi: a) 25/06/1983tarihli ve 18088 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının YerDeğiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.

b) 12/10/2013 tarihli ve28793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı PersonelininGörevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle AtanmasıHakkında Yönetmelik.

c) İnsan Kaynaklan GenelMüdürlüğünün 02/01/2014 tarihli ve 41289672/601.02/ 19887 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere MillîEğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yerdeğiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) yönetmelik ile yeniden düzenlenerekyürürlüğe girdiğinden ilgi (c) yazımız ile yetki devri güncellemesi yapılarak81 İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İlgi (b) Yönetmeliğinuygulanmasında birliğin sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesine yönelikaşağıda yer alan açıklamaların yapılması hasıl olmuştur.

Bu çerçevede ilgi (b)yönetmelik kapsamında yer alan ve taşrateşkilatında;

a) Şef, uzman (GEH), sivilsavunma uzmanı, sayman, ayniyat saymam, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama vekontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur,santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici,şoför, hizmetli aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, kaloriferci, terzi,

b) Mimar, mühendis,grafiker, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, avukat, veteriner hekim,psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlıkteknisyeni, laborant, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman

kadrolarında görev yapanve adaylığı kaldırılan personelin,

1- Görevde Yükselme(sınavlı, sınavsız) ve Unvan Değişikliği iş ve işlemlerine yönelik tüm işlemlerBakanlıkça yapılacak duyurularda belirlenen usul ve esaslara göre Valiliklerlekoordineli olarak gerçekleştirilecektir.

2- İller arası ve il içimazerete bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 33 üncümaddesinin 5 inci fıkrası kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre;

a) Sağlık mazeretine bağlıyer değiştirme işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 2 ncifıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunanpersonelin görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarındanbirinin tedavisinin mümkün olmadığının belirtildiği ve son 6 ay içerisindeSağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden veya üniversitehastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuna göre,

b) Eş durumu mazeretinebağlı yer değiştirme işlemleri ilgi (b) yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 3 üncüfıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunanpersonelin eşinin herhangi bir SGK kurumuna (S.S.K.-Bağkur-Emekli Sandığı)bağlı olarak belirtilen iş yerinde halen çalışıyor olması, iş yerinin çalışırvaziyette olması, primlerinin yatırıldığını gösterir belge ve aile nüfus kayıtörneğinde evliliğin devam ettiğine dair kaydın bulunması durumuna göre,

c) Olağanüstü hallerebağlı (savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü haller) yer değiştirmeişlemleri İlgi (b) Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereği ilgi (a) Yönetmeliğin 21inci maddesine göre,

herhangi bir zamankısıtlaması olmaksızın Bakanlıkça değerlendirilecektir. Sağlık ve eş durumumazereti sebebiyle yer değişikliği yapılan personelin bu durumunun devamettiğini her yılın mayıs ayında belgelendirmesi gerekmekte olup, mazereti sonaeren personelin durumu Bakanlıkça değerlendirilecektir. Yukarıda belirtilen şartlarauyan personelin yer değiştirme talepleri ile istenilen belgeler valiliklerceBakanlığa gönderilecek olup, şartları taşımayan personelin başvurulan Bakanlığagönderilmeden valiliklerce cevaplandırılacaktır.

3- İl içi isteğe bağlı yerdeğiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesine görebulunduğu kurumda 31 Mayıs itibariyle en az 3 yılgörev yapmış olmak şartıyla ilgili ValiliklerceMayıs -Haziran aylan içerisinde gerçekleştirilecektir.

4- İller arası isteğebağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinegöre bulunduklan ilde 30 Haziran tarihi itibariyle en az 5 yıl görev yapmış olmakşartıyla ilgili Valiliklerle koordineli olarak Haziran-Temmuz aylan içerisindeBakanlıkça gerçekleştirilecektir.

5- Soruşturmaya bağlı yerdeğiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göresoruşturma sonucu getirilen teklif doğrultusunda il içi yer değişikliğiValiliklerce, il dışı yer değişikliği Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.Soruşturmaya dayalı görev yeri değişenler yeni görev yerine başladıklantarihten itibaren 4 yıl geçmeden aynldıklan yere atanmayacaklardır.

İlgi (b) Yönetmeliğinuygulanması esnasında yukanda yer alan açıklamalara titizlikle uyulması ve busüreçte görev alacak personelin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesihususunda gereğini önemle rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET