Öncekiler Sonrakiler

OKUL KANTİNLERİ İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEMLER

MEB İç Denetçileri Adem YAMAN ile Durmuş GÖKMEN tarafından hazırlanan Okul kantinlerine ilişkin MEB İç Denetim Raporunda Okul Kantinleri İhale ve Sözleşme İşlemlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Raporun ilgili kısmı;

15 Ocak 2012 Pazar 02:20
Okul Kantinleri İhale ve Sözleşme İşlemler

 Okul Kantinleri İhale ve Sözleşme İşlemleri

Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin Kiraya verme usulü başlıklı 17. Maddesinde; “…Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan,  salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir….

Bu yerler, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir (Yönetmelik EK-2)…" hükmü yer almaktadır. 

Okul kantinlerinin muhammen bedel tespiti ve kiralanması; okulların açık olduğu günler dikkate alınarak valilik / kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe Milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürü başkanlığında okul müdürü/müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü, gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisi ile varsa ilgili meslek odası temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmektedir. Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde, katılımcılardan ustalık belgesi istenir. 

Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranmaktadır. Okul Müdürlerinin, kantin işletmeciliği arasındaki sözleşmenin tarafı olmaları ve aynı zamanda denetleme  yetkilerinin olması durumu taraflar arasında zaman içerisinde olası olumsuz durumların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

Ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2007/33 Sayılı  Genelge ve eki denetim  formu çerçevesinde okullarda yürütülen kantin denetimlerinin etki ve yerindelik durumunun usulünce yürütülemediği yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Okul kantinlerinin gıda denetimlerinin Tarım İl Müdürlüklerinde olması ile hijyen ve sağlık açısından da İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkili olması okul idaresi veya okulda kurulan denetim komisyonlarının etki düzeylerini de azaltmaktadır. 

Okul kantin işletmecileriyle yürütülen görüşmelerde, öne çıkan eleştiri konusu, okul müdürlerinin kirayı keyfi olarak artırma talebi ve bunu kantincinin kabul etmemesi durumunda sözleşmenin feshedilmesidir.  Ancak söz konusu kira artışlarının nasıl olacağı ilgili Yönetmeliğin eki (Ek-2) sözleşme metninde belirtilmektedir. 

Bir diğer durum ise, okul bahçe kapılarının açık tutulması, çocukların okul çevresindeki bakkal, büfe, cafe gibi yerlerden ve seyyar satıcılardan alışveriş yapması konusunda okul idarecilerinin yeterli önlemi almadıkları yönündedir. Maliye Bakanlığı 11 Nolu Kurumlar vergisi sirküleri ile kantin işletmecilerine kira üzerinden %18 KDV ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durum her ne kadar eğitim kurumu olan okullarda da olsa, okul kantinlerini birer ticarethane konumuna sokmakta ve kantin işletmecilerini işletmesini karlı duruma getirmek için bazen farklı uygulamalara (düşük kaliteli besinlerin raflarda yerini alması vb.) yöneltmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde yürütülecek çalışmalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı bünyesinde olan kantinlere tanınan ayrıcalık ve mali istisnalardan sadece okul kantinlerinde olacak şekilde KDV ve bazı diğer mali yükümlülükler ile ilgili istisna ve muafiyetlerin tanınması için girişimlerde bulunulmasının isabetli olacağı düşünülmektedir. Bu durum okul kantinlerinde daha kaliteli ve sağlıklı besinlerin daha ucuz satışı anlamına gelecek ve öğrencilerimize daha ekonomik fakat daha kaliteli ve çeşitli beslenme hizmeti verilmiş olacaktır.

Okul kantinlerinin sözleşme süreleri 1 (bir) yıldır. Bir yıllık sürenin bitiminde Okul Aile Birliği, sözleşmenin feshini gerektiren her hangi bir hususun bulunmaması durumunda, aynı koşullarda olmak kaydıyla ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE) oranında kira artışı yaparak, sözleşme süresini bir yıl uzatabilir.  Fakat birer yıllık uzatma yapılması halinde dahi her halde toplam sözleşme süresi hiçbir şekilde 5 (beş) yılı geçmemelidir.  

Okul-Aile Birliği’nin, bir yıllık sözleşme süresini bir yıl daha uzatmak istemesi halinde, esasen yeni bir sözleşme değil, sözleşme  süresinin 1 (bir) yıl daha uzatıldığına dair “Ek Sözleşme” düzenlenmesi esastır. Düzenlenecek ek sözleşmede, ihale sonucu yapılan ilk sözleşmenin eki olduğu,  yürütülen hizmet yılını ve  kaçıncı ek sözleşme olduğu, sözleşmenin uzatılan süresi ve dönemi, yeni belirlenen kira ücreti yazılarak taraflarca imzalanmalıdır. Bu durum bağlı bulunulan ilgili tüm idarelere bir örneği de ekli olarak sunulmalıdır. Bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa, her yıl yenilenmek kaydıyla, sözleşmenin düzenlendiği yıl dahil olmak üzere 5 (beş) yıla kadar uzatılması hukuka uygun bir işlem olacaktır. 

Beşinci yılın bitiminden iki ay önce ilgili yönetmeliğin 17. Maddesi kapsamında muhammen bedel tespit komisyonu okulların kantin kira tutarlarını yeniden belirlemesi mukabilinde, mevcut işletmeciye yeni kira bedelinin tebliğ edilmesi ve eğer yeni kira bedelinin hali hazırdaki kantincinin kabulü halinde altıncı yıldan geçerli olmak üzere komisyonca belirlenen yeni kira bedeli üzerinden sözleşme yapılması mümkün olacaktır. Ancak, ilgili komisyonca belirlenen muhammen bedelin mevcut kantin işletmecisi tarafından  kabul edilmemesi  ve bu durumun tutanak altına alınması halinde okul kantininin ihaleye çıkarılması süreci kesinleşmiş olacaktır. Böylesi bir uygulamada birçok okulumuzda yaşanmakta olan sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. 

Turizm bölgesi olan ya da okulun konumu ve itibariyle yılın tamamında açık olan kurumlarda, sadece okulların eğitim öğretime açık olduğu  zaman değil, yılın 12 ayı üzerinden bedel tespitinin yapılabilmesi mümkün hale getirilmelidir.

Yönetmeliğin, 17/b-2 maddesinde, yapılacak ihalede ön şart olarak aranacak belge durumu çok açık değildir. Eğer isteklilerden birinde ustalık belgesi var ise ve diğerlerinden düşük fiyat teklifi vermiş ise bu durumda ihale ilgili kişide bırakılacak mıdır? Bu durum daha açık ve anlaşılır şekilde ilgili mevzuat revize edilmelidir.

Ayrıca yapılacak sözleşmelerde, karşı tarafın (kantincinin) hangi hallerinden ya da  sübut bulan eylemlerinden dolayı sözleşmenin  fesih olacağı  ya da feshedilmiş sayılacağı  haller  açıkça ifade edilmelidir. Kendi kusurundan dolayı sözleşmesi feshedilen; sözleşme imzalanmış olmakla birlikte bir yıl içerisinde sözleşmesini fesheden kantin ve benzeri yerleri işleten yükleniciler, fesih tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak ihalelere katılamayacaklarına yönelik hükümlere sözleşmelerde yer verilmelidir. Sözleşme taraflarının hangi durumlarda kendilerine hangi cezai şartların uygulanacağı açıkça belirtilmelidir. 

Sözleşmenin feshi ve iptali için yasal yollara başvurulmak gerektiğinde, konu okul yönetimince ortaöğretim kurumları için Bakanlığa ve İl Muhakemat Müdürlüklerine, ilköğretim kurumları için ise İl Özel İdarelerine bildirileceği açıkça ifade edilmelidir. 

Kantin gelirlerinin harcanması sürecinde, objektif, saydam ve hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışının tesisi için,  20. maddeye ilaveten okul yönetimince veya doğrudan yönetim kurulunca yapılan ihtiyaç tespitlerinin saklandığı bir dosyanın tutulması, yapılan satın almaların piyasa araştırma tutanaklarının da saklanabileceği bir dosyalamanın yapılması hesap verebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca ilgili yönetmeliğin, 19/2.  maddesindeki bankalardan para çekilmesi sürecinde, okul müdürünün komisyondaki görevine son verilmesinin isabetli olacağı düşünülmektedir.

bilincli tuketici

ali osman
11 Eylül 2015 Cuma 02:33

Herkes bilmelidirki kantinciler isleri konusunda egitimli ve sertifikalidir kantinlerde her zaman denetlenmekte kontroldedir ben bir baba olarak kantinlerin en guvenilir yerler oldugunu dusunmekteyim ama malesef bunu anlamayan idrak edemeyen o kadar cok veli varki inanin disardakiler bu kadar kontrol edilememekte malesef

5 Beğendim
5 Beğenmedim
 
Yanıtla

Ben yenidoğan orta okulu Aile birliği başkanıyım

Şekernaz Evez
24 Haziran 2015 Çarşamba 00:56

Okul kantının kıraya verırler ben sadece süzleşmeye imza atarım biz Aile birliği gönüllü olarak vaktimizi boşuna okul da geçırırız kantini bizim işletmemiz gerekmez mi bilginize saygılarımızla

2 Beğendim
12 Beğenmedim
 
Yanıtla

kantin

recep ekerel
19 Kasım 2014 Çarşamba 01:11

Okulda kantin ihalesi tuzaklarına insanlar düşüyor ve aile birligi başkanları ve okulmüdürünün parmagı yüksektir bu konuda bunun örnegi cavuşbaşı imamhatip lisesinde gercekleşmiştir ve şu an 14 200 tl kirası vardır şubatta ihaleye giricek ama bunlar peşkeşde cekiliyor normal kira bedel hakkı 5 bin tele olması gerekiyor

8 Beğendim
4 Beğenmedim
 
Yanıtla

KANTİN İHALELERİ

HASAN ALTAŞ
21 Ekim 2014 Salı 23:16

Kantin ihaleleri yapılırken okul aile birliklerin bir etkisi olduğuna inanmıyorum.

10 Beğendim
2 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET