gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZELLEŞME PROGRAMINA ALINAN KURUMA ALINACAKLAR İŞ KANUNUNA TABİ VE NAKİL HAKKI YOK

Özelleştirme programına alınan ….. A.Ş.’nin personel ihtiyacının hâsıl olması halinde bu ihtiyacın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde giderilmesi gerektiği ve ileride yaşanılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ilgili personelin göreve başlamadan önce Kurumun özelleştirilmesi neticesinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kapsamında nakil hakkının bulunmadığı hk. Devlet Personel Başkanlığı Görüş...

09 Aralık 2012 Pazar 21:43

Bahsi geçen hususları Başbakanlığın talebi üzerine inceleyen Danıştay Birinci Dairesinin, 2004/80 Esas ve 2004/118 Karar numaralı kararında “4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre, özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli (kapsam dışı personel dahil) personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilebileceklerdir. Aynı Kanunun yukarıda açıklanan 37 nci maddesine göre özelleştirme programına alınan kuruluşlar, alındıkları tarih itibariyle özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan İdarece ihdas veya tespit edilecek kadrolarında İş Kanununa tabi işçi statüsünde olacağı açıktır. 399 sayılı KHK’ya dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararıyla ihdas edilmiş kadro veya pozisyonlardan farklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kadro ve pozisyonlara atanan mevcut personelin eski kadro ve pozisyonları ile ilişkileri kesileceğinden bunların İş Kanununa tabi işçi olarak istihdam edilebilecekleri, bu nedenle 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin mümkün olmadığı” belirtilmiş olup, anılan Karar oybirliğiyle alınmıştır.

Mezkûr karardan, … Anonim Şirketinin özelleştirme programına alınmasını takiben göreve başlayan personelin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde nakil hakkının bulunmadığı ve mevcut kadro ve pozisyonlara açıktan atama yapılması halinde göreve başlayacak personelin de bu nitelikte olacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, anılan Kurumda personel ihtiyacının hâsıl olması halinde bu ihtiyacın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde giderilmesi gerektiği ve ileride yaşanılması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ilgili personelin göreve başlamadan önce Kurumun özelleştirilmesi neticesinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin kapsamında nakil hakkının bulunmadığı hususunda bilgilendirilmeleri gerektiği mütalaa edilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET