gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ NİTELİKTE ÇALIŞACAK TAŞERON İŞÇİ ESASLARINI BELİRLEDİ

Sağlık Bakanlığı sürekli nitelikte personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının uygulanmasını belirledi. Bu kapsamda çıkarılan yazıda esas ve usuller açıklandı.

08 Kasım 2014 Cumartesi 06:46
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ NİTELİKTE ÇALIŞACAK TAŞERON İŞÇİ ESASLARINI BELİRLEDİ

Sağlık Bakanlığı 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereği sürekli nitelikte personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının uygulanmasını belirledi. Bu kapsamda çıkarılan yazıda esas ve usuller açıklandı.


Yapılan açıklama ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.1. maddesinde "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir. " şeklinde tanımlanmıştır.


Bu itibarla, Bakanlığımız Merkez Harcama Birimleri ile İl Sağlık Müdürlüklerince Döner Sermaye ve Genel Bütçe kaynaklarından yapılacak "Sürekli  Nitelikte Olan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında";


a)11/09/2014 tarihi ve sonrasında 3 (üç) yılı aşan ihaleler yapılmayacaktır.
b)6552 Sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesine eklenen fıkra 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, buna göre bu tarih itibarıyla yapılacak süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ihalelerinin yüklenme (sözleşme) süresi 3 (üç) yıl olarak belirlenip ihaleye çıkılacaktır.
c) 3 (üç) yıl olarak planlanan ve ihaleye çıkılan sürekli nitelikli personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde;
-Şikâyet, itirazen şikâyet vb. öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede hizmetin aksamaması için yapılacak kısa süreli hizmet alımları ile söz konusu nedenlerle Kamu İhale Mevzuatına göre ihalenin 3 (üç) yıllık süresinin kısalması durumunda, kalan süre için yapılacak ihale sözleşmeleri,
-İlan aşamasında veya ihale sürecinde herhangi bir nedenle ihalenin iptal edilmesi veya devam eden sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, (3 yıl süreli yeni bir ihalenin hazırlıklarına başlanılarak) yeni ihale yapılıncaya kadar yapılacak kısa süreli hizmet alımları,
Sağlık hizmeti sunumunun ertelenemez ve geciktirilemez olması göz önünde bulundurularak (11/01/2015 tarihi ve sonrasında yapılacak olan ihaleler için Maliye Bakanlığı'ndan alınması gereken iznin de alınmış olması kaydıyla) 3 (üç) yıldan kısa süreli yapılabilecektir.
ç) Mahkeme kararı gereğince, ihale sözleşmesinin feshedilerek karar gereği kalan süre için yeni sözleşme imzalanmasının gerektiği durumlarda yapılacak hizmet alımları 3 (üç) yıldan kısa süreli yapılabilecektir.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumların dışında da, ihalenin herhangi bir sebeple üç yılın altında yapılmasını zorunlu kılan durumların ortaya çıkması halinde ihaleye çıkılmadan önce gerekçeleri açıkça yazılmak suretiyle Bakanlıktan Üst Yönetici Onayı talep edilecektir.
4- Yukarıda yer verilen bazı kanun maddelerinin uygulanmasına yönelik daha sonra Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlemeler yapılacağından bu düzenlemelere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET