gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK RAPORLARINA İTİRAZ VE HAKEM HASTANE SEÇİMİ

Sağlık Raporlarına İtiraz ve Hakem Hastane Seçimi konusunda Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:55
SAĞLIK RAPORLARINA İTİRAZ VE HAKEM HASTANE SEÇİMİ

Sağlık Raporlarına İtiraz ve Hakem Hastane Seçimi konusunda Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu. Açıklamada;


Kamu sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen istirahat, tedavi, durum bildirir vs. sağlık raporlarına itiraz işlemlerinin,ve itiraz sürecinde hakem hastane seçiminin nasıl yapılacağına dair sahada tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, mamur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikle Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvurulan öncelikle sonuçlandırır. " hükmü amirdir.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde "Bir sağlık kuru/u kararma hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluruz gönderilir. " Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının saptayacağı bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen karar kesindir. " hükmü ile sağlık raporlarına itirazlar açıklanmıştır.

20.02.2OO2 tarihli ve 3724-2002/24 sayılı Genelgenin Tek Tabip Raporları başlıklı 39'uncu maddesinde; Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında verilen tek tabip istirahat raporlarında birinci derecede raporu veren tabip, ikinci derecede ise onaylayan kurum amiri veya yetkilisi sorumludur istirahat raporu verilmiş kişilerin çalıştıkları resmi kurum ve kuruluşlarının amirince gerekli görülmesi halinde II Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilerek, fl Sağlık Müdürlüğünce rapor verilmiş olan kişi, raporun verildiği branşta diğer bir uzman tabibe muayene ettirilir, istirahat raporu bir pratisyen tabip tarafından verilmiş ise; var ise bir uzman tabibe, şayet yok ise diğer bir pratisyen tabibe muayene ettirilecektir... " hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda; hakem hastane seçiminde uyulması gereken kriterler şunlardır:
- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulusal hakem hastane olarak belirlenmiştir.
- Bünyesinde raporu veren hekimle aynı branşta olmak kaydı ile akademik olarak üst pozisyonda  bulunan hekimlerin  olduğu hastanelerin hakem hastane olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Sağlık raporlarına itiraz durumunda sırasıyla Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite hastanesi; ilde her iki sağlık kurumu da yok ise ilgili branşta birden fazla uzman hekimin bulunduğu ikinci basamak devlet hastaneleri de hakem hastane olarak değerlendirilecektir.
- İtiraz halinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sevk edildiğine dair bir yazı ve eski raporu ile birlikte rapor verilen kişinin hakem hastaneye şahsen gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla;
1- Rapor birinci basamak sağlık hizmet sunucusundan alınmış ise ilde bulunan ikinci basamak devlet hastanesi sunucusu hakem hastane olarak belirlenecektir.
2- Rapor içinde bulunan ikinci basamak sağlık hizmet sunucusundan alınmış ise, ilde bulunan üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu hakem hastane olarak belirlenecektir. İlde üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu yok ise ilgili branşta birden fazla uzman hekimin bulunduğu ikinci basamak devlet hastanesi hakem hastane olarak belirlenecektir. Eğer ilgili branşta birden fazla uzman hekimin bulunduğu ikinci basamak devlet hastanesi de bulunmuyor ise en yakın ildeki üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu veya ilgili branşta birden fazla uzmap hekimin bulunduğu ikinci basamak devlet hastanesi hakem hastane olarak belirlenecektir.
3- Rapor ilde bulunan üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusundan alınmış ise, ilde bulunan başka bir üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu hakem hastane olarak belirlenecektir. İlde üçüncü basamak başka bir sağlık hizmet sunucusu yok ise en yakıtı ildeki üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu hakem hastane olarak belirlenecektir.
4- Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasla ulusal hakem hastane olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilir.
5- Bir sağlık raporu kararma hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itiraz edildiği takdirde, hakem hastane yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre İl Sağlık Müdürlüğünün kendisince belirlenmelidir.
6- Sağlık raporlarına itiraz; hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından II Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır. Yazılı başvuruya bir rapor veya birden çok rapor konu edilebilir. Bu nedenle birden çok rapor için ayrı ayrı başvuru yapılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, her rapor için hakem hastane seçiminde yukarıda belirtilen kriterlere uygun hareket edilmelidir.
7- İtiraz başvurularının memurun bulunduğu yere yakın İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Bu ifadeden memurun görev yaptığı veya ikamet ettiği yer anlamı çıkarılamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle yasal izinli veya sağlık izninin geçirildiği yerdeki İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.
8- Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sağlık hizmet sunucuları sadece bu Yönetmelik kapsamında alınan engelli raporları için hakem hastane olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle anılan Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmeyen diğer tüm raporlara itiraz halinde hakem hastane seçimi yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET