gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'NIN SAĞLIK BAKANLIĞI 2015 ÖDEMELERİ

Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan "2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul ve Esaslarına İlişkin Ek Sözleşme Usul ve Esaslar" ne getiriyor.

12 Haziran 2015 Cuma 08:04
SGK'NIN SAĞLIK BAKANLIĞI 2015 ÖDEMELERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA2015 YILI GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ ve USULESASLARINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME ve USUL ESASLAR

Amaç

Madde 1- Bu sözleşmenin amacı, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı, Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı arasında imza edilen,01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olan 'Protokol'ün 4'üncümaddesinin 8'inci paragrafında yer alan "01/07/2015 tarihinden itibaren yataraktedavilerde (günübirlik tedaviler dahil) kullanılan kanser ilaçlarına aitbedeller götürü bedel kapsamı dışında değerlendirilerek sözleşme ve usulesaslar ekinde yer alacak ek sözleşmede belirtilen usul esaslar ve ödemetakvimi dahilinde Sağlık Bakanlığına ayrıca ödenecektir. " hükmüne ilişkin usul veesasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2-Bu sözleşme, Sosyal Güvenlik Kurumunu, SağlıkBakanlığını, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesindeki sağlık kurum vekuruluşları ile genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerive ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri Kurumcasağlanan kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu sözleşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, MaliyeBakanı ve Sağlık Bakanı arasında imza edilen ve 01/01/2015 - 31/12/2015tarihleri arasında geçerli olan 2015 yılı götürü bedel üzerinden sağlık hizmetialım "Protokol"ü ile taraflarca imzalanan "Sosyal GüvenlikKurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında 2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık HizmetiAlım Sözleşmesi ve Usul Esasları" nın ilgili maddelerine dayanılarakhazırlanmıştır.

Taraflar

Madde 4- Bu sözleşmenin tarafları Sağlık Bakanlığı ile SosyalGüvenlik Kurumudur. Tanımlar

Madde 5- Bu sözleşmede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını

b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu

c) Sağlık Hizmeti Sunucusu: Sağlık Bakanlığı ve bağlıkuruluşları bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarını

d) İTS: İlaç takip sistemini

e) Mevzuat: Sağlık hizmetinin sunulduğu tarihte yürürlükte olanSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT) ile Kanun, tüzük,yönetmelik, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esaslarını,

ifade eder.

Ödeme Tutarı ve Ödeme Şartları

Madde 6- Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, yatarak(günübirlik tedaviler dahil) tedavi gören hastaların tedavileri sırasındakullanılacak olan kanser ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılmasızorunluluk gösteren kanser tedavisine yardımcı ilaçların temini zorunlu olup,SUT eki Ek 4/H da tanımlanan ve 01/07/2015 tarihinden itibaren kullanılan builaçların bedeli olarak (SUT'ta yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile) Kurumtarafından Bakanlığa 2015 yılında 100 milyon (yüz milyon) TL ayrıca ödemeyapılacaktır. Ödemeler 2015 yılı Temmuz ayından itibaren her ay ekte yer alan(EK-1) ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.


Bakanlığın Yükümlülükleri Madde 7-

a) Sağlık hizmeti sunucusu, yatarak (günübirliktedaviler dahil) tedavi gören hastalara mevzuata uygun olarak kullanılan ve SUTeki Ek 4/H listesinde yer alan kanser ilaçları ile kanser tedavisine yardımcıilaçları temin etmek zorundadır.

b) Bakanlık söz konusu hizmetlerin sunumunda Kurummevzuatına aykırı davranılması gibi her türlü usulsüz ve yersiz işlemlerleilgili her türlü takibi yapacaktır.

c) Sağlık hizmeti sunucusu ilgili mevzuat ve SUTçerçevesinde vereceği sağlık hizmetlerini, hizmet maliyetini gösteren tümunsurları içerecek şekilde eksiksiz olarak MEDULA web servislerinin her aşamasını kullanarak Kurumailetecektir.

d) Bakanlık bu sözleşme çerçevesinde yatarak tedavidekullanılacak olan ve Kurumca ilgili SUT eki listelerde tanımlanan kanserilaçlarını İTS den takip edecektir.

e) Bakanlık, sağlık hizmeti sunucularınca teminedilemeyen ve kişilerce eczanelerden temin edilen söz konusu ilaç bedellerininsözleşme kapsamında belirlenen bedelden mahsup edileceğini kabul eder.

Kurumun Yükümlülükleri

Madde 8- Kurum tarafından, 01/07/2015 tarihinden itibarenyatarak tedavilerde (günübirlik tedaviler dahil) kullanılan ve SUT eki Ek 4/Htanımlı kanser ilaçları ile kanser tedavisine yardımcı ilaçlara ait 2015yılında ödenecek bedel Temmuz ayından itibaren Ek-1 de yer alan takvime uygunolarak Bakanlığa ayrıca ödenecektir. Bu ilaçların sağlık hizmeti sunucularıncatemin edilememesi nedeniyle kişilerce eczanelerden temin edilmesi halinde sözkonusu ilaç bedelleri Bakanlığa yapılan ödemeden mahsup edilir.

Yürürlük

Madde 9- Bu sözleşme 01/07/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasındageçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu sözleşme hükümleri Sağlık Bakanlığı ile SosyalGüvenlik Kurumu tarafından müştereken yürütülür.

EKLER:

Ek-1) 01/07/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında yataraktedavilerde kullanılan kanser ilaçları ve kanser tedavisinde kullanılanyardımcı ilaçlara ilişkin ödeme takvimi

01/07/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN YATARAK (GÜNÜBİRLİKTEDAVİLER DAHİL) TEDAVİLERDE KULLANILAN KANSER İLAÇLARI ve KANSER TEDAVİSİNEYARDIMCI İLAÇLARA AİT 2015 YILI ÖDEME TAKVİMİ

EK:1

 

SIRA NO

ÖDEME

ÖDEME TUTARI

TARİHLERİ

(MİLYON TL)

1

01.07.2015

15

2

01.08.2015

15

3

01.09.2015

15

4

01.10.2015

15

5

01.11.2015

20

6

01.12.2015

20

TOPLAM

 

100 Milyon TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET