gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE ÜCRET ÖDENMESİ

Sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere yapılacak ödemeler konusunda

27 Aralık 2010 Pazartesi 21:21
Sözleşmeli öğretmenlere ücret ödenmesi

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı   : B.07.0.BMK.0.22-115904
Konu : Sözleşmeli Öğretmenler                                                               21.12.06 * 28112
 
 
…….. …….………VALİLİĞİNE
(Defterdarlık)
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen 15/11/2006 tarihli ve 94784 sayılı yazıya istinaden anılan Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere yapılacak ödemeler konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
 
Bilindiği üzere, 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilmesine imkan tanınmış ve Bakanlığımızın 30/6/2006 tarihli ve 12103 sayılı yazısı ile il/ilçe bazında vize edilmiş pozisyonlarda 3 Temmuz 2006 tarihinden itibaren sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilmeye başlanmıştır.
 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlere yapılacak ödemeler; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile bu Esaslarda değişiklik yapan 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlığımızca vize edilen hizmet sözleşmesi ve ilgili cetvelde düzenlenmiştir.
 
Bu düzenlemelere göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere, ilgili mevzuatı, vizemiz ekinde yer alan tip hizmet sözleşmesi ve ilgili cetvelde yer alan şartlara bağlı olarak aşağıdaki ödemelerin yapılması gerekmektedir.
 
1- Bakanlığımızca vize edilen hizmet sürelerine bağlı olarak ödenebilecek brüt sözleşme ücretlerine, sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 15/9/2006 tarihli ve 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan %2.32 oranındaki artış uygulanmak suretiyle bulunacak brüt sözleşme ücretlerini geçmemek kaydıyla, anılan artış dikkate alınmak suretiyle “Hizmet Sözleşmesi”nde belirtilen tutarda her ay brüt sözleşme ücreti ödenecektir.
           
2- 2006/10971 sayılı Karar ile değişik 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarda (brüt 82,50 YTL), sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, her ay ek ödeme yapılacaktır.
 
3- Hizmet sözleşmesinde belirtilen sözleşme ücreti karşılığında alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayan öğretmenlerden, alanları itibarıyla emsali kadrolu öğretmenlere verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek kaydıyla, derse girenlere fiilen okuttukları her ek ders saati için, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca kadrolu öğretmenlere ödenen brüt tutar kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenecektir.
 
            4- Öğretim yılının başladığı Eylül ayı içerisinde görevi başında bulunan öğretmenlere, her öğretim yılının başında bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği de aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.
 
            Yukarıda belirtilen ödemeler dışında sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacaktır. 
 
Sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlere yapılan ödemelerden; sözleşme ücreti “01.2.1 Ücretler”, ek ödeme “01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar”, öğretim yılına hazırlık ödeneği “01.2.3 Ödenekler” ve ek ders ücreti ise “01.2.5 Ek Çalışma Karşılıkları” ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır
 
Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini rica ederim 
 
DAĞITIM:
Gereği            :                                                          Bilgi:
Defterdarlıklara                                             Milli Eğitim Bakanlığına

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET