gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

STAJ YAPANLARIN DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLİRMİ?

Maliye Bakanlığı görüş yazısı...

26 Aralık 2010 Pazar 14:09
Staj yapanların devlet memurları yiyecek yardımlarından yararlanabilirmi?

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı      : B.07.0.BMK.0.15.115458-67

Konu     : Yiyecek Yardımı
27.02.2009*2212

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)


İlgi    : Üniversiteniz Bandırma Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 20/11/2008 tarihli ve B.30.2.BAÜ.0.Y2.00.00.100/1111 sayılı yazı.


İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, Bandırma M. Güven Karahan Hastanesinde staj yapan Üniversiteniz Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uyarınca yiyecek yardımından yararlandırılacak personel kapsamında olup olmadığı hususu ile ilgililer hakkında Bakanlığımızca kamu idarelerine gönderilen 11/3/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.15.115456-4/02736 sayılı yazımızın uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanunun Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesinin dördüncü paragrafında;
"İlgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıflar, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, Balıkesir Üniversitesi, katma bütçeli kuruluş iken 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, Kanunun 12 nci maddesiyle tanımlanan ve ekli (II) sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli kuruluşlar arasında yer almakta ve bu haliyle 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kuruluşlar kapsamında olmakla birlikte, söz konusu 1 inci madde anılan kuruluşlarda çalışan memurları kapsamında bulundurmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde de, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ile bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiş ve buna dayanılarak hazırlanıp 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımının uygulanması ile ilgili esaslar belirlenmiştir.

Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanun; kapsama dahil bulunan kamu idarelerinde görev yapan memurlar hakkında uygulanmakta olduğundan bu kanuna dayanılarak çıkartılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak kamu idarelerine gönderilen söz konusu Genel Yazının da Devlet memurları hakkında uygulanacağı da tabiidir.

Bu itibarla, ilgi yazınızda belirtilen stajyer öğrenciler, 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi çerçevesinde yiyecek yardımından yararlandırılacak personel kapsamında bulunmadığından ilgililer hakkında anılan Genel Yazımızda belirtilen hususların uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, (k) bendinde ise malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak görevleri mali hizmetler birimlerinin görevleri arasında sayılmıştır. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte anılan birimlerin görevleri düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere uygun olarak ve Bakanlığımız ile kamu idareleri arasında etkin ve hızlı iletişim, işbirliği ve eşgüdümün sağlanabilmesi ve idarelerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla Bakanlığımızla ilgili kamu idareleri arasında mali iş, işlem ve hizmetlerin idarelerin mali hizmetler birimleri aracılığıyla Bakanlığımıza iletilmesi, bu konularda ortaya çıkan tereddütlerin öncelikle idarelerin mali hizmetler birimlerine iletilerek giderilmesi, tereddütlerin bu birimler tarafından giderilememesi veya bu birimden görüş talebinde bulunan kişi ya da ilgili idare birimlerinin verilen görüşe rağmen tereddütlerinin devam etmesi halinde varsa görüşleriyle birlikte mali hizmetler birimleri aracılığıyla Bakanlığımızdan görüş talep edilmesi gerekmekte olduğundan, bundan böyle yukarıda belirtilen sürecin izlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET