gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTE VE ENSTİTÜ BÜTÇE TASARISI GEREKÇE VE HEDEFLERİ AÇIKLAMALARI

Maliye Bakanlığı BÜMKO'nun 09/10/2014 tarihli yaptığı açıklama ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin 2015-2017 Dönemi İdare Bütçe Tasarılarına Eklenecek Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formuna ilişkin dikkat edilmesi gereken konular sıralandı.

10 Ekim 2014 Cuma 10:38
ÜNİVERSİTE VE ENSTİTÜ BÜTÇE TASARISI GEREKÇE VE HEDEFLERİ AÇIKLAMALARI

Maliye Bakanlığı BÜMKO'nun 09/10/2014 tarihli yaptığı açıklama ile Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin 2015-2017 Dönemi İdare Bütçe Tasarılarına Eklenecek Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formuna ilişkin dikkat edilmesi gereken konular sıralandı. Yapılan açıklamada;

Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenen idare bütçe tasarılarında yer alan "Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formu", idarelerin bütçe tekliflerinin değerlendirilmesine, gerek Bakanlığımızda gerekse TBMM'de yürütülen bütçe görüşmelerine önemli bir girdi sağlamaktadır.


Yükseköğretim kurumları, ürün ve hizmetleri nitelik ve nicelik olarak farklılık göstermekle birlikte nihayetinde yükseköğretim hizmetleri sunmaktadırlar. Bu sebeple, söz konusu idarelerin bütçe tasarılarına eklenecek "Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formu" nun benzer yaklaşımla hazırlanması, bütçelerin karşılaştırma suretiyle değerlendirmeye elverişli olması bakımından önem arzetmektedir. Ayrıca, söz konusu Formun idarenin stratejik planı/performans programının bir benzeri olmaktan ziyade mevzuat bilgileri ve diğer bilgiler açısından detaylara girilmeden ve tekrarlardan kaçınılarak oluşturulması, verilen bilgilerin ve yapılan açıklamaların sade, anlaşılır ve tutarlı olması sağlıklı bir bütçe değerlendirmesi açısından kritik önem taşımaktadır.
Bu kapsamda, "Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formu"nun hazırlanmasında idarelere rehberlik etmek üzere aşağıda detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Yükseköğretim kurumları, 2015¬2017 Dönemi İdare Bütçe Tasarılarına eklenmek üzere, e-bütçede "Üniversiteler Bütçe Hazırlık" modülü altında yer alan söz konusu Formu, aşağıdaki açıklamalar ve şekle uygun olarak 10 Ekim 2014 tarihi mesai bitimine kadar yeniden düzenleyeceklerdir.

Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Formu
Bu Form ile yükseköğretim kurumu tarafından kullanılan ve talep edilen kamu kaynağı ile fiziki ve beşeri kapasitesi, ürün ve hizmetleri arasında ilişkinin kurulması ve kurumun geleceğe yönelik hedefleri hakkında bütçe karar alıcılarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik plan ve performans programlarıyla idarenin kapasitesi, ürün ve hizmetleri ile hedefleri hakkında karar alıcılara detaylı bilgi sunulmaktadır. Bu Form, söz konusu detayda bir bilgilendirmeden ziyade fonksiyonlar bazında hizmetlerin kaynak tahsisine değer özelliklerini genel hatlarıyla gösterecek şekilde hazırlanacaktır.


Bu kapsamda Form, bütçe tasarılarının hazırlanmasında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde kurum bütçelerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıması nedeniyle aşağıda belirtilen hususlar, şekil ve kapsama uygun olarak hazırlanacaktır.
1.Formun doldurulmasında dikkate alınacak hususlar:
Form idare düzeyinde ve 4 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
Üst politika belgelerinde yer alan hükümet öncelikleri ile idarenin ürün ve hizmetlerini ilişkilendirecek bir yaklaşımla hazırlanacaktır.
Formun doldurulmasında mevzuat bilgileri ve diğer bilgiler açısından detaylardan ve tekrarlardan kaçınılacak, verilen bilgilerin ve yapılan açıklamaların sade, anlaşılır, tutarlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olmasına özen gösterilecektir.
Gerekli görüldüğünde tablolar, şemalar ve grafikler kullanılabilecektir.
Formda idarenin amaçları ve sorumluluklarıyla doğrudan ilgili hizmet odaklı gerekçeler ön plana çıkarılacaktır.
Mümkün olduğunca nicel, nitel ve objektif veriler kullanılacaktır.
Formun Fonksiyonel Gerekçe bölümü "Eğitim Hizmetleri, Kütüphane ve Yayın Hizmetleri ile Hastane Hizmetleri" fonksiyonları için doldurulacaktır. Bu nedenle, her bir fonksiyonda yürütülen hizmet, faaliyet ve gerekçelerine yer verilecektir.
2.Formun şekli ve kapsamı:
Hizmet gerekçesi ve hedefleri formu aşağıda yer alan şekle ve başlıklara uygun olarak doldurulacaktır.

HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ FORMUNUN ŞEKLİ 
1. İDARE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar altında bilgi verilecektir.
1.1.Kuruluş ve Gelişim
Bu başlık altında yükseköğretim kurumunun kuruluşu ve gelişimi hakkında kısaca bilgi verilecektir.
1.2.Fiziksel kaynaklar ve insan kaynakları:
-Merkez ve merkez dışı olmak üzere yerleşkeler, toplam kapalı ve açık alan (m ), bunlarda 2015 yılında meydana gelecek artış öngörüleri,
-2013-2014 eğitim öğretim döneminde mevcut öğrenci sayısı toplamı (örgün, ikinci öğretim, açıköğretim ve uzaktan öğretim şeklinde öğrenim türleri itibarıyla; ön lisans, lisans ve lisansüstü şeklinde eğitim kademeleri itibarıyla), mezun olan öğrenci sayısı ve 2014-2015
eğitim öğretim döneminde öğrenci kontenjanları dikkate alındığında öğrenci sayısında öngörülen değişiklik,
-2014 Haziran sonu itibarıyla mevcut öğretim elemanı ve idari personel sayısı ve bunlarda 2015 yılında meydana gelecek değişiklik öngörüleri,
-Temizlik ve kurumsal güvenlik hizmetlerine ilişkin kadrolu personel ve hizmet alımı suretiyle temin edilen eleman sayısı,
kısaca ifade edilecektir.
2. FONKSİYONEL GEREKÇE
2.1. Eğitim Hizmetleri (09)
Bu başlık altında yükseköğretim kurumu tarafından sunulan eğitim öğretim hizmetleri kapsamında; toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek, girişimci ve yenilikçi araştırmayı teşvik etmek, teknoloji ve bilimsel yayın üretmek, rekabetçiliği artırmak üzere; öncelikli hedefler, hizmet ve faaliyetlerin açıklanması amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede aşağıdaki alt başlıklar ve bunlar altında belirtilen hususlar ele alınacaktır:
2.1.1.Akademik eğitimin niteliği ve kalitesine ilişkin hizmetler (09.4)
Bu başlık altında, uluslararası düzeyde rekabetçi, istihdam ve kariyer odaklı bir eğitim önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir.
Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak "nelerin yapılacağı" performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.
2.1.1.1.Öğrencilerin niteliğinin ve gelişiminin desteklenmesi: Ara insan gücü yetiştirilmesi,
yabancı dil eğitimi, fakülte ve yüksekokullarda sunulan lisans programlarının kalitesinin
artırılması, uzaktan eğitim, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına yönelik hizmet
ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.
2.1.1.2.Eğitim öğretim teknikleri ve altyapısının geliştirilmesi: Derslikler ve laboratuvarların etkin kullanımının sağlanması, bilgi iletişim sistemlerinin ve öğretim teknolojilerinin geliştirilmesi, eğitim ve ders materyallerinin geliştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.
2.1.1.3.Akademik altyapının güçlendirilmesi: Araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi (ÖYP dahil), ulusal ve uluslararası öğretim elemanı değişim programlarına yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.
2.1.2.AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi (09.8)
Bu başlık altında, sanayi ile işbirliği çerçevesinde teknolojik üretimi ve ar-ge faaliyetlerini teşvik etmek, temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacılar yetiştirmek, yenilikçi araştırmalar yaparak sonuçlarını toplumun yararına sunmak önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir.
Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak "nelerin yapılacağı" performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.
2.1.2.1.Araştırmayı destekleyecek alternatif kaynak yaratılması: TÜBİTAK-TARAL, Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ), Teknokent gibi üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği uygulamalarına yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.
2.1.2.2.Araştırma altyapısının geliştirilmesi: Merkezi laboratuvarlar ve bölüm laboratuvarlarının faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına, araştırma faaliyet, çıktı ve sonuçlarının izlenmesine ve araştırmacı yetiştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir.
2.1.2.3.Araştırma faaliyetleri ve projelerinin yürütülmesi: Bilimsel Araştırma Projelerinin desteklenmesinde yükseköğretim kurumunun temel politikası, desteklenen proje sayısı, bilimsel yayın ve patent/patent başvuru sayıları ve geleceğe yönelik beklentiler belirtilecektir.
2.1.3. Öğrenciye sağlanan yardım ve hizmetler (Öğrenci Yaşamı) (09.6)
Gelişmiş sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler, beslenme ve barınma hizmetleri ve eğitim ortamı ile ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı, becerileri artmış öğrenciler yetiştirilmesi önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir.
Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak "nelerin yapılacağı" performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.
2.1.3.1.Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması: Ders dışında, öğrencilerin yükseköğretim kurumunun çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırıldığı süre ve bu çalışma şeklinden yararlandırılan öğrenci sayısı ve maliyeti belirtilecektir.
2.1.3.2.Öğrencilere sağlanan beslenme ve spor olanaklarının iyileştirilmesi: Kafeterya ve yemekhane hizmetlerinin öğrencilerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak memnuniyetlerini artıracak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik edecek şekilde geliştirilmesi, spor tesis ve salonlarının kapasitesinin ve olanaklarının iyileştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.
2.1.3.3.Yurt hizmetlerinin iyileştirilmesi: Yurt sayısı ve kapasitesi, yurtlardan yararlanan öğrenci sayısı belirtilerek yurtlarda barınma olanaklarının iyileştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.
2.2. Kütüphane ve yayın hizmetleri (08.2)
Bilgi kaynaklarının geliştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir.
Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak "nelerin yapılacağı" performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.
2.2.1.Kütüphane altyapısı ve hizmetlerinin geliştirilmesi: Dijital yayınlara ilişkin veri tabanı, basılı yayınlara ilişkin arşivleme, kütüphanenin zenginleştirilmesi, erişimin kolaylaştırılması ve ortamın iyileştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.
2.2.2.Bilimsel eserlerin yayınlanması: Araştırma faaliyetleri çıktılarının yayınlanması, süreli ve süresiz yayınlara ilişkin hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.
2.3 Hastane Hizmetleri (07.3)
Nitelikli ve yenilikçi eğitim, araştırma ve uygulamalar, yetkin sağlık personeli ile topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması önceliği ile ilişkili ve bütçe kararlarını destekleyecek kritik önemi haiz ürün, hizmet ve faaliyetler ile bunların gerekçeleri belirtilecektir.
Bu kapsamda tahsis edilen ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak "nelerin yapılacağı" performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.
2.3.1.Tıbbi araştırmalar: Organ nakli, simülasyon merkezleri faaliyetleri, sağlık bilimleri ve klinik araştırmalar, genetik biyoloji, ilaç, nörobilim gibi alanlardaki projelere yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.

2.3.2.Tedavi edici sağlık: Klinik ve poliklinik hizmetler, yataklı tedavi ve cerrahi müdahale, yoğun bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik hizmet ve faaliyetler hakkında kısaca bilgi verilecektir.

K: Maliye Bakanlığı BUMKO


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET