gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YILLIK İZİN SÜRELERİNİN HESABI

Belediyenize aday memur olarak atanan personelin muvazzaf askerlikte, vekil memurlukta geçen süreler ile özel sektörde mühendis olarak çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği...

26 Aralık 2010 Pazar 16:43
Yıllık izin sürelerinin hesabı

Sayı      : B.02.1.DPB.0.12.00-647.02-3006                             

01/ 03 /2010        

Konu   : Yıllık izin.                   
                                              
İlgi:   29/01/2010 tarihli ve M.34.0.İBB.0.71.40-906.05/2538227-5/1712  sayılı yazı.

Belediyenize aday memur olarak atanan personelin muvazzaf askerlikte, vekil memurlukta geçen süreler ile özel sektörde mühendis olarak çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,  5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, göreve başlamadan önce  217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin bir yılı aşması halinde yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep ilgi yazı incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü yer almakta, 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri  nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.
 
Ayrıca, mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümümün (C) bendinin 1 inci fıkrasında, “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü,  “Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 83 üncü maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında, “Bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri toplamı on yıla kadar olan sözleşmeli personele bir takvim yılı içerinde yirmi gün, toplam hizmet süresi on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli izin verilir.” hükmünün yer aldığı ilgi yazıda belirtilmektedir. 
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 
-154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınmakta olup,  muvazzaf askerlikte geçen süreler ile özel sektörde mühendis olarak geçen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 üncü ve 36/C maddesinin birinci fıkrası gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sebebiyle, toplam hizmet süresi en az bir yıl olan Devlet memurlarının aday memur olsa dahi yıllık izin hakkının bulunduğu,
 
- Söz konusu Tebliğde yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınacağının belirtilmiş olması sebebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında vekil memur olarak görev yapılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınarak, toplam hizmet süresinin en az bir yıl olması halinde söz konusu personele aday memur olsa dahi yıllık izin verilmesi gerektiği, 
 
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin Başkanlığınızda ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri toplamının en az bir yıl olması halinde söz konusu personele yıllık izin verilmesi gerektiği,
 
mütalaa edilmektedir. 
 
 Bilgilerinizi rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET