gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TAŞERON İŞÇİSİ ALT İŞVEREN YETKİLENDİRME KURALLARI

TÜHİS İle KAMU-İŞ tarafından müştereken hazırlanan ve 04/05/2015 tarih ve 58759530-155.99-4197 sayılı yazısı ile T.C. Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)‘ nca uygun görülen “alt işverenlerce yapılacak yetkilendirmeye ilişkin esas ve usuller” açıklandı.

20 Mayıs 2015 Çarşamba 17:24

TÜHİS İle KAMU-İŞ tarafından müştereken hazırlanan ve 04/05/2015 tarih ve 58759530-155.99-4197 sayılı yazısı ile T.C. Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)‘ nca uygun görülen “alt işverenlerce yapılacak yetkilendirmeye ilişkin esas ve usuller” açıklandı.


Kamu İşveren sendikalarından TÜHİS veya KAMU-İŞ’i yetkilendirmek İsteyen alt işverenlerin bu esas ve usullere uygun olarak yetkilendirmeyi yapması ve gerekli diğer bildirim ve işlemleri süresinde yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi halde Yönetmelik hükmü gereğince toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kamu işveren sendikası tarafından yürütülemez ve sonuçlandırılamayacak.


ALT İŞVERENLERCE YAPILACAKYETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 

 

Amaç

MADDE 1- Bu Esas ve Usullerin amacı; 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak kamukurum ve kuruluşlarından iş alan alt işverenin işyerlerinde çalışan işçilerikapsayacak olan toplu iş sözleşmesinin 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılıSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi vesonuçlandırılması için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesibulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) veya Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) 'nın alt işverentarafından yetkilendirilmesinin şekline ve içeriğine ilişkin hususlarıdüzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 - Bu Esas ve Usuller, 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılıResmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına DayalıHizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat FarkınınÖdenmesine Dair Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak metinde yerverilecektir.) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yetkilendirmenin esasları

MADDE 3- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncüfıkrasına uygun olarak Kamu İşveren Sendikalarından birini yetkilendirecek olanalt işverenin;

a)  4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde işalması,

b)  İhale konusu işçi ve işyeri /işyerlerinin aynı ihalesözleşmesi kapsamında olması, aynı alt işverene ait birden çok ihale sözleşmesininher biri için ayrı yetkilendirme yapılması,

c)   İhale konusu işin 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İşKanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren- alt işveren ilişkisiçerçevesinde olması,

d)  İhale konusu işte alt işverenin çalıştırdığı işçilerinmünhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına aitişyerlerinde çalıştırılıyor olması,

gerekmektedir.

 

Yetkilendirmede usul

MADDE 4- Yetkilendirme aşağıdaki usullere uygun olarakyapılacaktır:

a)  6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve Yönetmeliğin 4üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıncaverilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 güniçerisinde alt işverenin kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirmesigerekmektedir. Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilendirme belgesininkamu işveren sendikasının kayıtlarına girdiği tarih, yetkilendirme tarihiolarak dikkate alınır.

b)  Toplu iş sözleşmesinin yürütülmesi vesonuçlandırılması için, alt işveren;

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleriSendikası (TÜHİS) üyesi kamu idarelerine ait işyerlerinde TÜHİS'i (TÜHİS üyesikuruluşların listesi için http://www.tuhis.org.tr),


Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) üyesikamu idarelerine ait işyerlerinde KAMU-İŞ'i (KAMU-İŞ üyesi kuruluşların listesiiçin http://www.kamu-is.org.tr),

TÜHİS ve KAMU-İŞ üyesi olmayan diğer kamu idarelerinde ise TÜHİS veyaKAMU-İŞ Sendikasından birini yetkilendirebilir.

 

Yetkilendirmenin şekli

MADDE 5- Yetkilendirme; alt işvereninyetkili organı veya alt işvereni temsile haiz kişiler tarafından Ek-1 de yerverilen "Yetkilendirme Belgesi" örneğine uygun olarak yapılır ve bubelge bir yazı ekinde yetkilendirilecek Kamu İşveren Sendikasına gönderilir.

 

Yetkilendirme belgesine eklenecek belgeler MADDE 6- Aşağıda belirtilen belgeler;

-        İhale sözleşmesi ve alt işverenlik sözleşmesininonaylı bir örneği,

-        Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesikapsamında bulunan işçilere ait iş sözleşmesinin onaylı birer örneği, (Aynıhükümleri ihtiva eden iş sözleşmelerinden bir örnek yeterlidir.),

-        Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesikapsamında bulunan işçilerin unvan, ücret ve sosyal ödemelerini gösterir tablo(Bu tabloda aynı unvan, ücret ve sosyal haklara sahip olan işçiler toplamı birarada gösterilebilir),

-     Yetki veren kişi/kişilerin yetkili olduğunadair kanıtlayıcı belgeler, Ek-1'de yer alan yetkilendirme belgesine eklenir.

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığınca verilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği aşamadatebliğ yapan kişi tarafından tebligata dair bir belge verilmesi halinde bubelge veya fotokopisi de eklenir.

 

Yetkilendirmenin geçerliliği

MADDE 7- Kamu İşveren Sendikasının yetkilendirme süresi, yetkilendirmeye konutoplu iş sözleşmesinin imzalanması veya sonuçlanması ile sona erer.

 

Yetkilendirmede hata, eksik ve yanlış bilgi verme

MADDE 8- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile işbu esas ve usullereuygun olmayan veya süresinde yapılmayan yetkilendirmelere istinaden toplu işsözleşmesi Kamu İşveren Sendikalarınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz.

Alt işveren, toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak kamu işverensendikası tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında kamuişveren sendikasına vermek zorundadır.

Gerek alt işverenler ile taraf işçi sendikalarının gerekseilgili kamu idarelerinin, yetkilendirilmiş Kamu İşveren Sendikasını eksik ya dayanlış bilgilendirmesi sonucunda doğabilecek her türlü zarar ve hakkayıplarından, eksik ya da yanlış bilgilendirme yapanlar sorumlu olurlar.


EK-1

YETKİLENDİRME BELGESİ

 

 

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılıKamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci

fıkrasının  (e) bendi  uyarınca alt işveren................................. ile.................................... (Kamu

kurum ve kuruluşunun ismiyazılacak) arasında imzalanan ....................................... tarihliihale

sözleşmesi ile çalıştırılan ve işbu yetkilendirmeye dayanak teşkil edenmevzuata istinaden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen.../.../20.. tarih, ................................. sayılıve

.. V.. V20..[1]tarihindetebliğ alınan yetki belgesi kapsamında bulunan işyeri/işyerlerinde çalışanişçilerin toplu iş sözleşmesini 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar veToplu İş Sözleşmesi       Kanununa       göre       yürütmek       ve      sonuçlandırmak üzere

................................................ ANKARAadresinde faaliyet gösteren ........................................

SENDİKASI'nı 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetedeyayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı HizmetAlımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine DairYönetmeliğin 4 üncü maddesi ve bu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden Esas veUsuller çerçevesinde yetkili kıldım/kıldık.

 

 

 

 

Tarih

.././20...

 

 

Alt işveren/Temsilcisi

 

 

İmza

 

 

 

 

EKLER:[2]

 

1­2­3­4-[1] Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığınca gönderilen yetki belgesinin tebliğ alındığı tarih yazılacaktır.

[2]Bu Esas ve Usullerin 6 ncımaddesinde sayılan belgeler ayrı ayrı belirtilecek ve kaçar sayfa olduğu hermaddenin sonuna parantez içerisinde yazılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET