gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Torba Kanunla kamu taşeron işçi haklarını sağlayamayan idare ve şirketlere ceza öngören düzenlemeleri uygulamak amacıyla Yönetmelikler yayınlanıyor.

06 Şubat 2015 Cuma 07:45
KAMUDA TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR DİKEN ÜSTÜNDE

Bu kapsamdaMaliye Bakanlığı 6 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazetede “PersonelÇalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, GörevlilerinSorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik” yayınladı.Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecekhizmet alım şekliyle personel çalıştırılmasında ihaleye çıkılmadan önce uygungörüş alınmasına, sorumluluklara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul veesasları belirlenmektedir.

Sorumluluk ve yaptırımlar düzenleyenYönetmelik ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesineçıkılmaması gerektiği hallerde ihaleye çıkanlara, uygun görüş alınmasıgereken işler için kamu idarelerince uygun görüş alınmadan personelçalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkanlara, ihale vesözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştıran ve görevlendirenlere,muvazaalı işlem tesis eden şirketlere itiraz veya diğer kanun yollarınabaşvurulması zorunluluğu getirilirken belirtilen kurallara aykırı olarakişlem ve eylem yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde,oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmeksuretiyle tahsil edileceği, ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza vedisiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere idarelerce, her türlü aylık,ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarındaidari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca itiraz veya diğerkanun yollarına başvurmayan kişilere idarelerce, her türlü aylık, ödenek, zam,tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari paracezası uygulanacağı hükmedilmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken şu konularönemli;

1- Taşeron işçilerin çalıştırılmasıyasaklanan memurun görev alanına giren işler için ihaleye çıkan, uygun görüşalmayan, taşeron işçisini görevi dışında çalıştıran, tüm bu yasakları aşmakiçin yanıltıcı işlem tesis edenler hakkında 5 aylık tutarında ceza uygulanırkenoluşan zarar tazmin edilecek.

Anacak sitemizden dün verdiğimiz "Taşeronİşçisine Kötü Haber" başlığı ile verdiğimiz haberi anımsayanlargörevi dışında çalıştırılan taşeron işçisine uygulanacak cezada bir ertelemeyegidileceğini duyurmuştuk. Meclis alt komisyonunda onaylanan maddeye göre buyaptırım 31.12.2015 tarihine kadar uygulanmayacak.  

2-Muvazaaya ilişkin, yani asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarakçalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlayan veya daha önce oişyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kuran,işletmenin ve işingereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl işbölünerek alt işverenlere verenler hakkında ise kamu kurumları gerekli itirazve kanun yollarına başvurulması isteniyor. Bu yollara başvurmayanlara da 2aylıkları tutarında idari para cezaları uygulanacak. 

3- Kamu personeli hakkında da ayrıca idari soruşturma sonucu disiplin cezası uygulanabilecek.

Tüm bu cezalar karşısında uygulama nasılolacak? Bekleyip birlikte göreceğiz. Ancak bu görevleri yürüten kamu personeliiçin çok sorumlu ve sorunlu günler kapıda olduğunu söyleyebiliriz.  

kamudanhaberler,06.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET