gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ İŞÇİ ŞİKAYET İNCELEMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2011/3 sayılı Genelge ile; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden işçi şikâyetleri, toplu iş sözleşmesi ile ilgili çoğunluk incelemesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti, grev oylaması ve izinsiz yabancı çalıştırma ile ilgili işlemlerin hızlı, zamanında ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

27 Haziran 2011 Pazartesi 13:33
Yeni İşçi Şikayet İncelemeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2011/3 sayılı Genelge ile;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden işçi şikâyetleri, toplu iş sözleşmesi ile ilgili çoğunluk incelemesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti, grev oylaması ve izinsiz yabancı çalıştırma ile ilgili işlemlerin hızlı, zamanında ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda:

 

1- 4857 sayılı İş Kanununun (Değişik: 6111/77.md) 91'inci maddesine uygun olarak, iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenecektir. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetleri dışında kalan başvurular ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına intikal ettirilecektir.

 

2- Bakanlığa, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına, iş teftiş grup başkanlıklarına ve Bakanlık çağrı merkezine doğrudan intikal eden işçi şikâyetleri, öncelikle şikâyetin yapıldığı yerin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderilecektir.

 

3- İşçi şikâyetlerinin incelenmesi sonucunda kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilen işyerleri ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ile iş teftiş grup başkanlıklarına her ayın birinci ve on beşinci gününde bildirilecektir.

 

4- Bölge müdürlükleri, işçi şikâyeti başvuru bürosu kurarak bu büroda yeteri kadar personel görevlendireceklerdir. Bölge müdürlüklerine intikal eden şikâyetler, başvuru tarih ve sırasına göre 15 gün içerisinde incelenip sonuçlandırılacaktır.

 

5- İşçi şikâyetlerinin şahsen başvuru yoluyla yapılması sırasında müracaat edenlerin bilgilendirilmesine özen gösterilecek, başvuruların kolayca yapılabilmesi için standart başvuru ve bilgi formları oluşturulacaktır.

 

6- Bölge müdürlükleri tarafından yapılan inceleme sonucu neticelenen müracaatlar bir tutanağa bağlanacaktır. İşverenin davetini gerektirmeyen işçi şikâyetlerine ilişkin müracaatlar ise yazışma ile sonuçlandırılacaktır. İnceleme ve yazışma ile sonuçlandırılamayan başvurularla ilgili olarak şikâyetçiye istediği takdirde iş mahkemesine müracaat edebileceği bildirilecektir.

 

7- İşçi şikâyetleriyle ilgili istatistikler, aylık faaliyet ve veri tablolarına işlenerek izleyen ayın ilk haftasında Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilecektir.

 

8-Toplu iş sözleşmesiyle ilgili çoğunluk incelemesi, grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti ile grev oylamasına ilişkin iş ve işlemler bölge müdürlükleri tarafından yürütülecektir.

 

9- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun (Değişik: 6111/75.md) 20'nci maddesine göre, genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri ve durumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerine bildirilmeleri halinde, bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre doğrudan idari yaptırım uygulanacaktır. Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetleri veya ilgili kurumlar tarafından gönderilen denetim raporları ve tutanaklar, idari yaptırım uygulanmasına esas teşkil edecek yeterli bilgi içermedikleri sonucuna varıldığında, tamamlanmak üzere ilgili kuruma iade edilecektir. Hiçbir incelemeye tabi tutulmadan bölge müdürlüklerine intikal eden ihbar niteliğindeki başvurular ise incelenmek üzere ilgili İş Teftiş Grup Başkanlıklarına veya Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

 

10- 11/11/2009 tarihli, 2009/10 sayılı ve 17/09/2010 tarihli, 2010/4 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

REHBER İÇİN upload/İŞÇİ ŞİKAYETLERİ İNCELEME REHBERİ.pdf TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET