gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

REKABET UZMANLARINI TANIYALIM

Rekabet Kurumu Uzmanlığı nedir, kimler olabilir, sınav ve görevleri ile ilgili bilmek istenilenler.

19 Mayıs 2011 Perşembe 09:18
Rekabet Uzmanlarını Tanıyalım


Rekabet Uzmanlığı Nedir?

Rekabet Uzmanlığı, 4054 sayılı Kanun uyarınca bir Meslek Memurluğudur.

Rekabet Uzmanı olabilmek için Rekabet Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamak ve Rekabet Uzmanı unvanını almaya hak kazanmak gerekir.

Başka kurumlardan nakil vb. yollarla Rekabet Uzman Yardımcılığına veya Rekabet Uzmanlığına atanmak mümkün değildir.

Kimler Rekabet Uzmanı Olabilir ?

Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Siyasal Bilimler, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerinden ya da mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği bölümlerinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar, yapılacak sınavlarda başarılı olmak ve diğer şartları taşımak koşuluyla Rekabet Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayabilirler.

4054 sayılı Kanun’un 35. maddesine istinaden Uzman Yardımcılığına atananlar 36. madde hükmü gereği, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla konuları ile ilgili hazırlayacakları ya da daha önce hazırlamış oldukları uzmanlık tezinin Kurulca kabul edilmesi halinde Rekabet Uzmanı unvanını alırlar. Rekabet uzman ve yardımcıları meslek personeli sıfat ve yetkisini taşır.

Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıldır?

Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınavı, belirli seviyede KPSS puanı alan adaylar arasında yapılan iki aşamalı bir yarışma sınavıdır. Sınav süreci aşağıda gösterilmiştir:

2009 - 2010 yıllarında yapılan KPSS sınavlarında KPSS P5 puan türünden en az 90 puan (hukukçular için 85) alanlar sınava başvuru hakkını kazanmışlardır.

Yazılı Sınav: Tümü ya da bir bölümü, klasik veya test usulünde Kurum tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir.

Yazılı sınav alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

a) İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı,

b) HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku,

c) İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman, Pazarlama,

ç) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi ve yabancı dil sınavlarının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü Sınav: Sınav Komisyonu, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin yanı sıra kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin mesleğe uygunluğunu da değerlendirir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

Giriş Sınavının Değerlendirilmesi: Sınav Komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar belirlenir ve ilan edilir.

Yetiştirilme İlkeleri: Rekabet Uzman Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla; mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesi, yazışma, rapor yazma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılması, mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılması, yabancı dil bilgisinin gelişmesini sağlamaya yönelik temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler.

Rekabet Uzmanlarının Görevi Nedir?

Rekabet Uzmanları, ön araştırma ve soruşturma safhalarında, yerinde incelemelerde, birleşme ve devralma, muafiyet ve menfi tespit dosyalarında Kanundan gelen yetkilerini Rekabet Kurulu adına kullanırlar.

Rekabet Uzmanları görevlerini yerine getirirken gerekli gördükleri her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir ve bunlara ait her türlü belgeyi inceleyebilir, bu belgelerin suretini alabilir, yazılı ve sözlü açıklama isteyebilir.

Rekabet Uzmanlarına Tanınan Haklar Nelerdir?

Rekabet Kurumu personeli, mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Kurum personelinin mali hakları yönetmelikle düzenlenmiş olup sözleşme ile belirlenir. Kurum çalışanlarına pozisyonlarına göre, görev ya da süre tahsisli konutlarda oturma imkânı tanınır.

Meslek personeline, Rekabet Kurumu Eğitim Komisyonu ve Rekabet Kurulu’nun onayından geçmek koşuluyla kıdem sırası çerçevesinde mecburi hizmet karşılığında en fazla iki yıl süre ile yurtdışında yüksek lisans yapma imkânı tanınır.

Meslek personeli; Illinois, Michigan, Harvard, Chicago, Boston, Minnesota, Columbia, Cambridge, LSE, Queen Mary, Essex, Dundee, Warwick, Nottingham, East Anglia, HEC ISA, Konstanz, Bern, Erasmus gibi akademik bilinirliliği yüksek üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme ya da rekabet hukuku ile ilgili diğer alanlarda yüksek lisans eğitimlerini tamamlamışlardır.

Tekabet Kurumu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET