gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLAR DENGE VEYA ARAZİ TAZMİNATINI ALIR MI?

Bir üyemizden gelen soruya verdiğimiz cevabı, aynı durumda başka memurlar da bulunabileceği düşüncesiyle, manşet olarak da yayımlamayı uygun bulduk... Bu dosyamızda; 657 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında istihdam edilen vekil memurların; 1- Denge tazminatı, 2- Arazi tazminatı, 3- Fazla çalışma ücreti alıp alamayacağı sorularına yanıt verilecektir. Sorulara verilen yanıtları görmek için başlığa tıklayınız.

03 Aralık 2010 Cuma 09:50
Açıktan Vekil Olarak Atananlar Denge veya Arazi Tazminatını Alır mı?

657 sayılı devlet memurları kanunun 86. maddesine göre atanan vekil memur;
1- 89 YTL olan denge tazminatı,
2-Üç ayda fazla araziye çıktığı günler için 270 YTL verilen ek özel hizmet tazminatı,
3-Mesai saatleri dışında çalıştığı zamanlar için fazla çalışma ücreti alabilir mi?

AÇIKTAN VEKİL MEMUR ATAMASININ DAYANAĞI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 maddesinde "Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir..." hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanunun Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler başlıklı 175 inci maddesinin son fıkrasında "Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." denilmektedir.

Açıktan vekil olarak atananların zam ve tazminatı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ile belirlenmiştir. sözkonusu bu karar, (2006/10344 Karar) 05 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Kararnamenin Vekalet başlıklı 9 uncu maddesinde "(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;..
b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir." hükmü bulunmaktadır.

AÇIKTAN VEKİL ATANANLAR DENGE TAZMİNATI ALIR MI?


Denge tazminatı 5473 sayılı Kanunun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü madde ile düzenlenmiştir. Mezkur ek 2 inci maddenin 2 nci fıkrasında "... makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

Denge tazminatı ödenmesine imkan veren kanundaki bu açıklama düzenleme gereğince, açıktan vekil atananlara denge tazminatı ödenememektedir. Ancak, bu hükmün hakkaniyetle bağdaşmadığı düşüncesindeyiz.

AÇIKTAN VEKİL ATANANLAR ARAZİ TAZMİNATI ALIR MI?


657 sayılı Kanunun 152 inci maddesi ve 7/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da, özel hizmet tazminatları içerisinde, arazi tazminatı da düzenlenmiştir.

Arazide çalışan açıktan vekil atanmış devlet memurlarına, sözkonusu Bakanlar Kurulu Karlarına uygun arazi çalışması yaptırılması halinde, arazi tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

AÇIKTAN VEKİL ATANANLAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALIR MI?

657 sayılı Kanunun fazla çalışma ücreti başlıklı 178 inci maddesinde ise "A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir
B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir." denilmektedir.

Bu hükümde asil ve vekil memur ayrımı yapılmamış olduğundan, açıktan vekil atanan devlet memurlarına, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi hükümlerine uygun fazla çalışma yaptırılması halinde fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET